1234/2001

Given i Helsingfors den 12 december 2001

Statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 15 § 1 mom. lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), 59 § djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/1996) och 10 § 2 mom lagen den 20 december 1996 om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996), sådan den förstnämnda lyder i lag 424/1994:

1 §

I denna förordning bestäms om arvoden och ersättningar som av statens medel betalas till veterinärer. Arvoden och ersättningar betalas för sådana förrättningar, som jord- och skogsbruksministeriet har förordnat om eller i efterhand prövat vara nödvändiga. Arvodena och ersättningarna betalas av länsstyrelsen. Jord- och skogsbruksministeriet kan dock sköta utbetalningen i enskilda fall eller i fråga om förrättningar av en viss art.

Denna förordnings 2 §, 4 § 2 och 3 mom. samt 6 och 7 § tillämpas även på arvoden och ersättningar som av statens medel betalas till en veterinär som av länsstyrelsen har förordnats att utföra besiktning av renkött. Arvodena och ersättningarna betalas av länsstyrelsen.

2 §

För förrättningarna betalas arvode enligt följande:

euro:
A. Obduktion 29,00
B. Provtagning för undersökning
1. a) på varje förrättningsställe taget första prov av varje provslag 13,50
b) varje följande prov 1,00
2. Insändande av prov, som har tillställts veterinären, till undersökning oberoende av antalet 7,00
C. Mikroskopisk, serologisk eller därmed jämförbar undersökning av prov för konstaterande av sjukdom, per djur 10,00
D. Tuberkulinundersökning eller annan därmed jämförbar undersökning
a) det första djuret som undersöks per förrättning 13,50
b) varje följande djur 1,00
c) användning av parallelltuberkulin 1,00
E. Granskning av djur
1. Partiell klinisk undersökning
a) det första djuret som undersöks på varje förrättningsställe 7,00
b) varje följande djur 1,00
2. Granskning av djurens hälsotillstånd, oberoende av djurens antal 22,00
F. Utfärdande av intyg, avsändande av Animomeddelande eller annan motsvarande åtgärd 6,00
G. Inspektion av inrättning samt djurskyddsövervakning och annan inspektion av djurhållningsenhet
Inspektion av enhet som hanterar animaliska produkter samt annan än i punkt E 2 avsedd inspektion som har förrättats för övervakning i enlighet med bestämmelserna om djurskydd, övervakning av märkning och registrering av djur, åtgärder i enlighet med obligatoriska program för hälsokontroll (med undantag för program för hälsokontroll av klövdjur i hägn) och annan inspektion av djurhållningsenhet, oberoende av djurens antal 22,00
H. Besiktning av renkött per varje besiktigad kropp 1,35
3 §

Om en veterinär på grund av en förrättning som avses i punkterna A-G i 2 § eller på grund av någon annan av jord- och skogsbruksministeriet förordnad förrättning reser till förrättningsstället eller om på förrättningen inte kan tillämpas de grunder för arvoden som bestäms i 2 §, betalas till veterinären åtminstone 18,50 euro per timme i arvode för förrättningarna.

4 §

För en förrättning mellan klockan 17.00 och 22.00 betalas arvode som bestäms enligt de grunder som anges i 2 och 3 §, höjt med 50 procent. Om förrättningen äger rum mellan klockan 22.00 och 8.00 eller på en söndag eller en allmän helg- eller fridag, är höjningen 100 procent.

För besiktning av renkött betalas arvodet enligt 2 § H -punkten höjt med 20 procent, om besiktningen utförs mellan klockan 17.00 och 22.00. Om förrättningen äger rum mellan klockan 22.00 och 8.00 eller på en söndag eller en allmän helg- eller fridag, är höjningen 50 procent.

En höjning enligt denna paragraf betalas endast om det har varit nödvändigt att utföra förrättningen under nämnda tid. I redogörelsen för förrättningen skall tas in en motivering för varför det har varit nödvändigt att utföra förrättningen under nämnda tid.

5 §

Skulle det arvode som avses i denna förordning vid flera förrättningar som samtidigt utförs på samma förrättningsställe bli oskäligt stort med hänsyn till arbetsmängd eller andra förhållanden, har utbetalaren rätt att sänka arvodet med högst 50 procent.

Om förrättningsförhållandena är särskilt svåra och tidskrävande eller avvikande i övrigt, kan utbetalaren, efter att ha godtagit bedömningen av att de förrättningsförhållanden för vilka redogörelse har lämnats har varit exceptionella, höja arvodet med 50 procent.

6 §

Utöver arvodena enligt denna förordning har en veterinär rätt till resekostnadsersättningar i enlighet med vad som avtalats om resekostnadsersättningar för statstjänstemän.

7 §

För att få förrättningsarvoden och ersättningar enligt denna förordning skall veterinären lämna en utredning om dem med iakttagande av vad som bestäms angående ansökan om resekostnadsersättning för statstjänstemän.

Den utredning som veterinären lämnat skickas till länsstyrelsen.

8 §

Vidtas exceptionella åtgärder med stöd av lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/1960) eller på grund av djursjukdomar som hör till gruppen farliga djursjukdomar enligt 3 § 2 mom. lagen om djursjukdomar (55/1980), kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att med anledning av förrättningar för förebyggande och bekämpande av sådana sjukdomar skall betalas även annat skäligt arvode än det arvode vad som nämns i denna förordning.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Förordningens 1 § 2 mom., 2 § H-punkten och 4 § 2 mom. gäller till och med 31 augusti 2002.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 22 december 1989 om förrättningsarvoden till veterinärer (1269/1989) jämte ändringar.

Åtgärder som verksälligheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.