1230/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

Syftet med kompetenscentrumverksamheten inom det sociala området är att skapa och upprätthålla en regional samarbetsstruktur som täcker hela landet i avsikt att främja baskompetensen och specialkompetensen inom det sociala området samt säkerställa specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens och förutsätter samarbete på regional nivå inom det sociala området. För verksamheten ansvarar regionala kompetenscentrum inom det sociala området (kompetenscentrum), vilkas verksamhetsområden omfattar samtliga kommuner. Dessutom finns det för den svenskspråkiga befolkningens behov ett svenskspråkigt kompetenscentrum. Om kompetenscentrumen och deras verksamhetsområden bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

Ett kompetenscentrum kan bildas av kommuner och samkommuner i varje verksamhetsområde tillsammans med universitet, yrkeshögskolor och andra läroanstalter inom området för social- och hälsovård, förbund på landskapsnivå, länsstyrelser, organisationer och företag samt andra parter som är verksamma inom social- och hälsovården.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården stöder kompetenscentrumen särskilt i fråga om forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet samt efter behov också i fråga om andra sådana uppgifter som avses i 2 §.

2 §
Ett kompetenscentrums uppgifter

Ett kompetenscentrum har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde säkerställa

1) utvecklandet och förmedlingen av den sakkunskap som behövs inom det sociala området,

2) utvecklandet av bastjänster samt utvecklandet och förmedlingen av specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens,

3) en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen och det praktiska arbetet inom det sociala området,

4) genomförandet av forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamheten inom det sociala området, samt

5) genomförandet av andra uppgifter som tjänar det syfte som anges i 1 § 1 mom.

Till kompetenscentrumens uppgifter hör dessutom att säkerställa att specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens och som förutsätter ett riksomfattande befolkningsunderlag utvecklas och förmedlas enligt en arbetsfördelning som avtalas separat i den delegation som avses i 5 §.

3 §
Ordnande av kompetenscentrumverksamhet och kompetenscentrumens administration

Kompetenscentrumverksamheten och kompetenscentrumens administration ordnas i enlighet med ett inbördes avtal mellan de i 1 § 2 mom. avsedda parter som bildar ett kompetenscentrum.

Om inte något annat avtalas med stöd av 1 mom., tillämpas 52 § socialvårdslagen (710/1982) dock fortfarande på anordnande av utbildning inom socialvården.

4 §
Personal

För kompetenscentrumverksamheten skall det finnas en chef som valts i enlighet med det avtal som nämns i 3 § och annan personal som behövs för genomförande av verksamheten. Inom personalen skall tillräcklig vetenskaplig kompetens, sakkunskap i frågor som ansluter sig till utvecklandet av det sociala området samt erfarenhet av administrativa uppgifter vara företrädda.

5 §
Delegationen för kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området, vilken tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder. Delegationen har till uppgift att dra upp riktlinjer på riksnivå för kompetenscentrumverksamheten, se till att en överenskommelse ingås om varje kompetenscentrums särskilda insatsområden samt också i övrigt samordna och stöda kompetenscentrumens verksamhet. Delegationen skall också genom att ge utlåtanden, eller på annat sätt, ta ställning till principiellt viktiga frågor som gäller kompetenscentrumverksamheten eller kompetenscentrumens administration samt vid behov lägga fram förslag till utveckling av lagstiftningen.

Vidare skall delegationen komma överens om arbetsfördelningen i anslutning till säkerställandet av specialservice och specialisttjänster som förutsätter specialkompetens och riksomfattande befolkningsunderlag samt sköta utvecklandet av avtals- och finansieringsförfaranden i samband med anordnandet och produktionen av denna service.

Om delegationens sammansättning och uppgifter bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

6 §
Grunderna för bestämmande av stats- understöd

Till stöd för kompetenscentrumverksamheten betalas statsunderstöd. Statsunderstöd betalas till en juridisk person som bestäms i enlighet med det avtal som avses i 3 §.

Det totala beloppet av statsunderstödet dras av från statsandelen för kommunernas social- och hälsovård så som bestäms i 45 a § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992).

De allmänna grunderna för bestämmandet av statsunderstödet är varje kompetenscentrums invånarantal och areal. Grunden för bestämmande av det statsunderstöd som betalas till det svenskspråkiga kompetenscentrumet är dock den svenskspråkiga befolkningens andel av hela landets befolkning. Ett eller flera kompetenscentrum kan dessutom beviljas ett särskilt statsunderstöd för genomförande av en sådan riksomfattande specialuppgift som avses i 2 § 2 mom. eller någon annan riksomfattande specialuppgift.

Om de inbördes vägda koefficienterna för grunderna för bestämmandet av statsunderstödet, andelen statsunderstöd till det svenskspråkiga kompetenscentrumet samt andelen särskilt statsunderstöd bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

7 §
Procedurbestämmelser som gäller stats- understödet

Det ovan i 6 § föreskrivna statsunderstödet betalas utan ansökan. Kompetenscentrumen skall dock lämna social- och hälsovårdsministeriet en tillräcklig utredning om det avtal som avses i 3 § samt om den juridiska person som är mottagare av statsunderstödet.

I fråga om användningen och övervakningen av användningen av statsunderstödet, återbetalning och återkrav av statsunderstöd samt information och utlämnande av uppgifter tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001). Statsunderstödstagare anses därvid vara den juridiska person som är mottagare av statsunderstödet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2001
ShUB 37/2001
RSv 169/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.