1207/2001

Given i Helsingfors den 13 december 2001

Lag om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963) 1 § 1 mom. och 2 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 1278/1999 och 2 § i lag 1119/1996 samt

fogas till lagen en ny 3 § i stället för den 3 § som upphävts genom lag 906/2001, som följer:

1 §

En arbetsgivare är skyldig att till Folkpensionsanstalten betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift på basis av den lön som betalts till arbetstagaren och på vilken förskottsinnehållning skall verkställas och den del av i 77 § inkomstskattelagen (1535/1992) avsedd utlandsarbetsinkomst som betalas i pengar. Avgifternas storlek bestäms särskilt genom lag.


2 §

Med lön avses

1) lön enligt 13 § lagen om förskottsuppbörd,

2) lön enligt 4 § lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) och sådan ersättning genom personlig verksamhet av artist som avses i 3 § i nämnda lag,

3) lön enligt 10 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995), och

4) lön enligt 2 § lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden (562/ 1976).

Naturaförmåner som hör till lönen värderas så som bestäms i inkomstskattelagen. I fråga om kostnaderna för utförande av arbetet beaktas 15 § lagen om förskottsuppbörd.

Till den del av utlandsarbetsinkomst som betalas i pengar räknas inte ersättningar för kostnader för utförande av arbetet som arbetsgivaren betalat i den mån de är skattefria enligt inkomstskattelagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Med arbetsgivare avses arbetsgivare enligt 14 § lagen om förskottsuppbörd, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden samt den som enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet samt enligt lagen om källskatt för löntagare från utlandet är skyldig att uppbära källskatt.

3 §

Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att betala arbetsgivares socialskyddsavgift för betalningar som under kalenderåret har gjorts till samma mottagare, om inte betalningarnas belopp överstiger det maximibelopp för inkomst som befrias från förskottsinnehållning och om vilket bestäms genom förordning av statsrådet eller om inte betalningen hänför sig till närings- eller annan förvärvsverksamhet som betalaren bedriver. Arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte heller för enskilda, tillfälliga betalningar som inte överskrider det maximibelopp för betalning som befrias från förskottsinnehållning och om vilket bestäms genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 150/2001
ShUB 31/2001
RSv 151/2001

Helsingfors den 13 december 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.