1176/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av 54 och 54 a § förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 mars 1970 om ortodoxa kyrkosamfundet (179/1970) 54 § 1―4 mom. sådana de lyder i förordning 292/2001, samt

fogas till 54 a § ett nytt 3 mom., i stället för det 3 mom. som upphävts genom nämnda förordning 292/2001, som följer:

54 §

Grundlönen för en kyrkoherde är 1 898,84 euro i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid är kyrkoherdens grundlön 2 010,85 euro i månaden. Om kyrkoherden har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 954,34 euro i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid kan kyrkostyrelsen på basis av nämnda examen höja kyrkoherdens grundlön till högst 2 124,55 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den grundlön som höjts på en eller flera av de grunder som nämns i detta moment för kyrkoherden med 2,64 procent.

Grundlönen för en annan präst än kyrkoherden är 1 632,26 euro i månaden. Om prästen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 746,80 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en annan präst än kyrkoherden med 5,70 procent.

Grundlönen för en diakon är 1 472,65 euro i månaden. Om diakonen har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 548,67 euro i månaden. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en diakon med 5,69 procent.

Grundlönen för en kantor är 1 472,65 euro i månaden. Om kantorn har avlagt en högre högskoleexamen som främjar tjänsteutövningen kan kyrkostyrelsen på församlingsfullmäktiges framställning höja grundlönen till högst 1 548,67 euro i månaden. I en församling där det finns minst två prästtjänster på heltid och endast en kantorstjänst på heltid är grundlönen 1 540,60 euro i månaden och den på grund av ovan nämnda examen höjda grundlönen för kantorn högst 1 619,82 euro i månaden. I en församling med fler än 3 000 men högst 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den grundlön som höjts på en eller flera av de grunder som nämns i detta moment för en kantor med 1,17 procent. I en församling med fler än 10 000 medlemmar höjs grundlönen eller den på grund av examen höjda grundlönen för en kantor med 6,78 procent.


54 a §

Grundlönerna i de löneklasser som avses i 1 och 2 mom. bestäms på följande sätt:

Löneklasser Grundlönen per
månad, euro
A 10 1 138,95
A 11 1 160,30
A 12 1 184,13
A 13 1 207,69
A 14 1 237,49
A 15 1 271,52
A 16 1 317,53
A 17 1 372,82
A 18 1 441,63
A 19 1 516,33

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Löner enligt denna förordning utbetalas retroaktivt senast under den löneutbetalningsperiod som börjar den 1 februari 2002.

Helsingfors den 5 december 2001

Kulturminister
Suvi Lindén

Överinspektör
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.