1168/2001

Given i Helsingfors den 5 december 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 9 oktober 1992 om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992) 3 § 2, 3 och 5 mom., 7 §, 8 § 1 mom., 8 a §, 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 20 § 2 mom., 23 §, 25 § 1 mom., 26 §, 26 a § 3 mom. och 33 §,

av dessa lagrum 3 § 5 mom., 8 § 1 mom., 8 a §, 9 § 1 mom., 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom., 23 § och 26 a § 3 mom. sådana de lyder i förordning 1309/1999, 7 § sådan den lyder i förordning 1648/1992 och 1386/1993 samt i nämnda förordning 1309/1999, 9 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 506/2001, 11 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning 1386/1993, 15 § 1 mom. och 33 § sådana de lyder i förordning 1089/1996, som följer:

3 §
Service i hemmet

Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:

Antal Inkomstgräns Betalnings-
personer Euro/månad procent
1 445 35
2 820 22
3 1 285 18
4 1 590 15
5 1 925 13
6 2 210 11

När antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 270 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.


För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer. I fråga om tillfällig hemsjukvård kan högst 11 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 7 euro för hembesök av någon annan person. För tillfällig hemsjukvård får dock inte tas ut någon särskild avgift hos personer som får fortgående hemsjukvård enligt 1 mom.


7 §
Avgifter för öppenvård vid hälsovårdscentral

För läkartjänster inom öppenvården vid en hälsovårdscentral kan i enlighet med vad huvudmannen för hälsovårdscentralen beslutar tas ut avgift som följer:

1) en årsavgift på högst 22 euro som gäller ett kalenderår vid den hälsovårdscentral till vilken avgiften har betalts; om klienten inte betalar årsavgift tas en besöksavgift på högst 11 euro ut oberoende av antalet besök, eller

2) en besöksavgift på högst 11 euro; avgiften får dock tas ut endast för de tre första besöken på samma hälsovårdscentral under kalenderåret.

På hälsovårdscentralens jourmottagning kan vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos personer som fyllt 18 år i stället för den avgift som anges i 1 mom. tas ut 15 euro per besök. Avgiften för jourbesök beaktas inte då de i 2 punkten avsedda besöken räknas.

De i 1 och 2 mom. nämnda avgifterna får inte tas ut hos personer under 18 år.

För individuell fysioterapi vid en hälsovårdscentral kan tas ut högst 6 euro per vårdtillfälle.

8 §
Sjukhusens poliklinikavgifter

Hos en person som undersöks eller behandlas på polikliniken vid ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) eller på hälsovårdscentralens poliklinik vid ett specialistlett sjukhus kan tas ut högst 22 euro per besök. I samband med den jour som hälsovårdscentralen och sjukhuset gemensamt ordnar på sjukhuset kan samma avgift tas ut vardagar mellan klockan 20.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar och helgdagar hos alla som har fyllt 18 år.


8 a §
Dagkirurgi

För ett dagkirurgiskt ingrepp som görs i operationssal och som förutsätter allmän anestesi, omfattande bedövning eller intravenös medicinering kan i stället för den avgift som anges i 8 § tas ut högst 72 euro. Avgift får inte tas ut hos en person som behandlas i specialavgiftsklass.

Om en person som undergått ett dagkirurgiskt ingrepp på grund av en komplikation eller av någon motsvarande orsak upptar vårdplatsen till följande dygn kan hos personen i fråga utöver den i 1 mom. nämnda avgiften tas ut den vårddagsavgift som anges i 12 §.

9 §
Undersökning och vård av mun och tänder

För undersökning och vård av mun och tänder vid en hälsovårdscentral kan tas ut en grundavgift på högst 7 euro per besök. För vård som ges av en specialtandläkare kan dock i grundavgift tas ut högst 11 euro per besök.

Utöver grundavgiften enligt 1 mom. kan för undersökning och vård enligt gällande åtgärdsklassificering inom hälso- och sjukvården för munhygieniska åtgärder tas ut högst följande avgifter:

1) Undersökningar
a) Undersökningar som hänför sig till grupp SA i åtgärdsklassificeringen, per besök 5 €
b) Ytterligare diagnostiska avbildningsundersökningar
- per tandbild 5 €
- panoramaröntgenfotografering av käkar och hela tandgården 11 €
2) Förebyggande vård
Åtgärder som hänför sig till profylaktisk behandling och hälsofostran enligt grupp SC i åtgärdsklassificeringen, per besök 5 €
3) Behandling av sjukdomar
Enligt åtgärdsklassificeringens svårighetsklass, med undantag av de i 4 punkten angivna protetiska åtgärderna, per åtgärd:
Svårighetsklass avgift €
0 - 2 5
3 - 4 11
5 - 7 22
8 - 10 32
11 - 45
4) Protetiska åtgärder avgift €
a) vård av protes:
med grundering 32
reparation 22
b) protes med akryldelar och helprotes 107
c) kronor och bryggor per tand 107
d) skeletterad protes 130

11 §
Vård i serie

För vård som ges i serie, såsom kontinuerlig dialysvård, medicinsk rehabilitering, hyposensibiliseringsbehandling, behandling av tal- och röststörningar, strål- och cytostatikabehandling och annan motsvarande vård kan tas ut högst 6 euro per vårdtillfälle. Avgiften får dock tas ut för högst 45 vårdtillfällen under ett kalenderår.


12 §
Kortvarig anstaltsvård

Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 12 euro per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk verksamhetsenhet och högst 26 euro per vårddag hos den som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. Vid hälsovårdscentraler eller på sjukhus eller vid deras verksamhetsenheter får avgifter dock inte tas ut hos dem som inte har fyllt 18 år till den del vårddagarna är fler än sju under ett kalenderår. Avgifter får inte heller tas ut för observationstid enligt 9 § mentalvårdslagen (1116/1990), om inte den som tagits in för observation på basis av observationen meddelas ett sådant beslut om vård oberoende av vederbörandes vilja som avses i 8 § mentalvårdslagen.


13 §
Avgifter för dag- och nattvård

Om det från vårdsynpunkt är ändamålsenligt att någon vårdas på hälsovårdscentral, sjukhus eller dess verksamhetsenhet eller vid en anstalt inom socialvården eller någon annan verksamhetsenhet antingen endast om dagen (dagvård) eller endast om natten (nattvård), kan hos honom eller henne tas ut högst 12 euro per dygn i stället för den avgift som anges i 12 §.


14 §
Avgifter för rehabilitering

För rehabilitering som avses i 3 § 2 mom. 6 punkten förordningen om medicinsk rehabilitering (1015/1991) och som ges handikappade i form av anstaltsvård eller för rehabilitering som ges såsom specialomsorger om utvecklingsstörda kan högst 9 euro per vårddag tas ut.


15 §
Långvarig anstaltsvård

Hos personer i långvarig anstaltsvård tas ut en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften kan uppgå till högst 80 procent av patientens månadsinkomster. Avgiften får dock bestämmas vara högst så stor att den som får vård månatligen till sitt förfogande har minst 80 euro. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.


20 §
Avgifter inom barnskyddet

Den avgift som enligt 7 § 2 och 3 mom. klientavgiftslagen av barnets eller den unga personens inkomster tas ut för familjevård, anstaltsvård eller boendeservice som enligt barnskyddslagen har getts i from av stödåtgärd inom den öppna vården, vård utom hemmet eller eftervård får uppgå till högst 1070 euro i månaden. Avgiften får dock inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

23 §
Avgift för läkarintyg

För intyg och utlåtande som ges av läkare och tandläkare kan, beroende på typen av intyg eller utlåtande, tas ut högst 27 euro. Avgift får inte tas ut för intyg eller utlåtanden som hör till vården inom folkhälsoarbetet eller för friskintyg som baserar sig på uppgifter som insamlats i samband med skol- och studenthälsovården (friskintyg för ungdomar).

25 §
Avgift för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts

Hos en person som har fyllt 15 år och som har underlåtit att utnyttja och avbeställa mottagningstid som han eller hon har reserverat hos en läkare vid hälsovårdscentral eller för undersökning och vård av mun och tänder eller inom den specialiserade sjukvårdens öppenvård eller för dyr diagnostisk avbildningsundersökning kan tas ut högst 27 euro. Avgift får dock inte tas ut när det finns en godtagbar orsak till att den reserverade tiden inte har avbeställts.


26 §
Avgifter i specialavgiftsklass

Hos patienter som behandlas i specialavgiftsklass enligt 9 § klientavgiftslagen kan för vård i enkelrum eller dubbelrum tas ut den vårddagsavgift som anges i 12 § högst fyrdubbel. Därutöver kan hos den som använder servicen tas ut högst följande avgifter:

1) undersökningar och behandlingar avgift €
a) strålterapi per besök 68
b) övriga undersökningar och behandlingar per åtgärd 673
c) vårddagar för konservativ behandling samt vårddagar som hänför sig till undersökningar och behandlingar 51
2) Konsultationer 68
3) anestesiologiska åtgärder 236
26 a §
Avgiftstak

När avgiftstaket har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högts 12 euro per vårddag.

33 §
Medel för personligt bruk

När kommunen uppbär en klients inkomster, ersättningar eller fordringar med stöd av 14 § klientavgiftslagen skall kommunen lämna minst 20 procent av nettoinkomsterna för klientens personliga bruk, dock minst 80 euro.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Avgifterna för dem som när denna förordning träder i kraft får service i hemmet eller är i långvarig anstaltsvård skall justeras så att de uppfyller bestämmelserna i denna förordning före den 31 mars 2002.

Årsavgift till hälsovårdscentral enligt 7 § 1 mom. som betalts 2001 gäller enligt de bestämmelser som gäller vid förordningens ikraftträdande 12 månader fr.o.m. betalningsdagen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.