1140/2001

Given i Helsingfors den 29 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om frontmannapension

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 3 § 2 mom. och 7 § 1 mom., av dem 3 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 391/1980, samt

ändras 1, 2 och 8 §, av dem 1 § sådan den lyder i förordning 681/1986 och 2 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 495/1988, som följer:

1 §

Angående sökande av fronttillägg och extra fronttillägg, sökandens skyldighet att lämna uppgifter som behövs för att avgöra ansökan samt anmälningsskyldigheten för den som erhåller extra fronttillägg gäller i tillämpliga delar vad som bestäms i 5 kap. folkpensionsförordningen (594/1956). Angående mottagande av ansökan om fronttillägg och extra fronttillägg gäller på motsvarande sätt vad som bestäms i 68 § folkpensionsförordningen.

2 §

Utöver vad som bestäms i 1 § är den som söker fronttillägg skyldig att för Folkpensionsanstalten förete ett i militärpasset antecknat eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att han har tilldelats frontmannatecken, eller utredning om att han fått fronttjänsttecken, fronttecken, eller ett sådant intyg som avses i 9 § 3 mom. lagen om frontmannapension (119/1977). När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

8 §

Det som bestäms i 22 och 23 § folkpensionsförordningen skall på motsvarande sätt tillämpas på kostnader för förmåner enligt lagen om frontmannapension.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 29 november 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.