1120/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 april 1999 om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet (565/1999) 2 § 3 mom., 5 § 2 mom., 8 § 2 mom. samt 27 § 1 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådan telekommunikation från eller till något annat nät än ett allmänt telenät som sker via ett allmänt telenät, om det andra nätet har anslutits till det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till det. Lagens 4 och 5 § skall dock tillämpas på all telekommunikation.


5 §
Skydd vid telekommunikation

Det är förbjudet att obehörigen inneha ett system för avkodning av det tekniska skyddet vid telekommunikation. Kommunikationsverket kan ge tillstånd till innehav av ett dylikt system.

8 §
Beredskap för undantagsförhållanden

Om de uppgifter som följer av 1 mom. förutsätter åtgärder vilka klart avviker från teleföretagets sådan verksamhet som skall anses vara sedvanlig och vilka medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som åsamkas det.


27 §
Brott mot bestämmelserna om integritets- skydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Den som uppsåtligen

1) bryter mot förbudet i 5 § 2 mom.,

2) försummar att sörja för dataskyddet inom televerksamhet enligt 6 § 1 mom.,

3) behandlar identifieringsuppgifter i strid med 9―13 §, eller

4) använder telekommunikation för direktmarknadsföring i strid med 21 §,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000
TrUB 8/2001
RSv 111/2001
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.