1119/2001

Given i Helsingfors den 30 november 2001

Lag om ändring av telemarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i telemarknadslagen av den 30 april 1997 (396/1997) 4 § 22 punkten och 25 §, samt

ändras 3 § 6 mom., 8 § 3 mom., rubriken för 39 § och 39 § 1―3 mom. samt 45 § 1 mom., av dessa 3 § 6 mom. och 8 § 3 mom. sådana de lyder i lag 566/1999, som följer:

3 §
Tillämpningsområde

Vid import, försäljning, saluförande, användning och främjande av försäljning av teleterminalutrustningar och vissa andra utrustningar skall dessutom 7 kap. iakttas.

8 §
Teleföretagets skyldigheter

Om de uppgifter som följer av 2 mom. 3 punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från televerksamhet som skall anses vara sedvanlig och som medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel eller ur den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), om inte den som beställer åtgärden betalar teleföretaget de kostnader som åsamkas det. Den myndighet som svarar för teleavlyssning och teleövervakning skall till teleföretaget betala av ministeriet fastställda avgifter för de åtgärder som avses i 2 mom. 3 a-punkten. När dessa avgifter bestäms skall beaktas de direkta kostnader som åtgärden har åsamkat teleföretaget samt en skälig ränta på det kapital som teleföretaget har varit tvunget att investera i den utrustning och den programvara som telenätet eller teletjänsten har försetts med i enlighet med de föreskrifter som meddelats med stöd av 4 mom. 1 punkten.


39 §
Marknadstillsyn och kontroll

Av Kommunikationsverket förordnade kontrollörer övervakar importen, saluförandet och främjandet av försäljningen av teleterminalutrustningar.

En kontrollör, som framlägger utredning om Kommunikationsverkets förordnande enligt 1 mom., har rätt att för tillsynen få tillträde till den plats där teleterminalutrustningen finns eller där sådan på sannolika skäl misstänks finnas. Kontroll och tillsyn får dock inte genomföras på hemfridsskyddade platser, om det inte finns särskilda skäl att misstänka att brott mot 45 § 1 mom. 1 eller 2 punkten har skett.

Om det på sannolika skäl misstänks att bestämmelserna om import eller saluförande av teleterminalutrustningar har överträtts, har kontrollören rätt att ta teleterminalutrustningen för undersökning och förbjuda att utrustningen saluförs eller överlåts vidare under den tid undersökningen pågår. Undersökningen skall företas utan dröjsmål. Till den från vilken teleterminalutrustningen har tagits för undersökning skall utfärdas ett intyg av vilket framgår omfattningen av den egendom som tagits för undersökning och orsaken till detta.


45 §
Brott mot stadgandena om televerksamhet

Den som uppsåtligen

1) i strid med 15 § 1 mom. 4 punkten ansluter teleterminalutrustning till det allmänna telenätet,

2) bryter mot bestämmelserna i 23 § om import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,

3) utför arbete som nämns i 12 § 2 mom. utan auktorisering enligt lagrummet, eller

4) försummar de skyldigheter som i 13 § föreskrivs för ägare av telenät,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om televerksamhet dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 146/2000
TrUB 8/2001
RSv 111/2001
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/84/EG (31998L0084); EGT nr L 320, 28.11.1998, s. 54

Helsingfors den 30 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.