1061/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 77 § 1 mom., sådant det lyder i lag 724/2001, och

fogas till 30 a §, sådan den lyder i lagarna 979/1996, 837/1998 och i nämnda lag 724/2001, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―7 mom. blir 4―8 mom., samt till 30 b §, sådan den lyder i nämnda lagar 979/1996 och 724/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

30 a §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i vårdbidrag för pensionstagare för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till.


30 b §

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte det vårdbidrag som avses i 30 a § 3 mom.


77 §

De förmåner som föreskrivs i denna lag och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001), med undantag för det belopp som nämns i 30 a § 3 mom. i denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 149/2001
ShUB 27/2001
RSv 131/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.