1060/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8 §, sådan den lyder i lag 729/2001, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 838/1998 och i nämnda lag 729/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

2 §

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i handikappbidrag för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till.


8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 67, 69 och 75 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―83, 84―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om den sistnämnda lagen dock inte det belopp som nämns i 2 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

RP 149/2001
ShUB 27/2001
RSv 131/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.