1047/2001

Given i Helsingfors den 23 november 2001

Lotterilag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om anordnande av lotterier och tillsynen över anordnandet, redovisningen av avkastningen från lotterier och de ändamål för vilka avkastningen kan användas samt tillsynen över användningen av avkastningen.

2 §
Definition av lotteri

I denna lag avses med lotteri en sådan verksamhet, där deltagandet sker mot vederlag och deltagarna har möjlighet att få en vinst med penningvärde som helt eller delvis beror på slumpen. Som vederlag betraktas inte deltagarens postavgifter, lokal- eller fjärrsamtalsavgifter eller motsvarande kostnader för anmälan om deltagande i lotteriet vilka inte kommer lotteriarrangören till godo.

Vad som i denna lag bestäms om lotteri gäller även bedrivande av kasinoverksamhet och ställande av kasinospel, penningautomater, varuvinstautomater samt andra spelautomater och spelanordningar till allmänhetens förfogande mot vederlag så att spelaren kan få en vinst med penningvärde.

Vad som föreskrivs om lotterier i denna lag gäller också

1) lotterier som anordnas utomlands, om lotter i dem säljs eller förmedlas i Finland, och

2) lotterier som anordnas i landskapet Åland, om lotter i dem säljs eller förmedlas också annanstans i Finland.

3 §
Definition av formerna för anordnandet av lotterier

I denna lag avses med

1) penninglotteri ett lotteri där pengar kan vinnas genom lottning,

2) vadhållningsspel ett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid idrottstävlingar eller andra tävlingar, dock inte travtävlingar, delta i fördelningen av de penningvinster som bestäms enligt produkten av den penninginsats spelaren ställt och den koefficient som utvisar sannolikheten för slutresultatet,

3) tippningsspel ett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid idrotts- eller travtävlingar eller av lottningen av nummer eller tecken delta i fördelningen av de vinster som spelavgifterna avkastat,

4) penningautomat en spelautomat eller spelanordning som kan ge spelaren vinst i form av pengar,

5) kasinospel roulett-, kort- och tärningsspel samt andra därmed jämförbara spel som kan ge spelaren vinst i form av pengar,

6) kasinoverksamhet verksamhet som bedrivs i en för hasardspel godkänd, övervakad lokal så att penningautomater och kasinospel ställs till spelarens förfogande,

7) totospel ett lotteri där spelaren har möjlighet att genom gissning av resultaten vid hästtävlingar delta i fördelningen av de vinster som spelavgifterna avkastat, i enlighet med produkten av spelarens penninginsats och en variabel koefficient som utvisar sannolikheten för slutresultatet,

8) varulotteri ett lotteri där deltagaren genom lottning eller på något annat därmed jämförbart sätt som beror på slumpen kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,

9) gissningstävling ett varulotteri där deltagaren har möjlighet att genom gissning angående gissningsobjektet, dock inte angående idrottstävlingar eller andra tävlingar, vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster,

10) bingospel ett lotteri där deltagandet sker på en för spelet godkänd plats och där vinnare är de som enligt spelreglerna meddelar att deras bingobricka eller motsvarande verifikat i elektronisk form upptar de lottade numren i den ordning som spelreglerna föreskriver och där deltagarna kan vinna varor eller present- eller köpkort som kan bytas ut mot varor eller tjänster, samt

11) varuvinstautomat en spelautomat eller spelanordning där spelaren som vinst kan få varor.

4 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) lott en kupong eller ett verifikat i motsvarande elektronisk form eller i någon annan därmed jämförbar form, som utvisar rätt att delta i ett lotteri,

2) penningspelsverksamhet anordnandet av sådana lotterier där spelaren kan vinna pengar,

3) nöjespark ett förlustelseställe vars verksamhet sker på ett fast ställe och så att den största delen av inkomsterna består av att karuseller, olika bilbanor och berg-och-dalbanor eller motsvarande nöjesparksanordningar ställs till allmänhetens förfogande mot en avgift, och

4) tivoli ett förlustelseställe som förflyttar sig från ort till ort.

2 kap.

Allmänna bestämmelser om lotterier

5 §
Rätt att anordna lotterier

Lotterier får anordnas av registrerade föreningar, självständiga stiftelser och andra sammanslutningar med allmännyttigt ändamål som har hemort i Finland.

Den som i landskapet Åland anordnar lotterier per telefon eller via Internet eller någon annan jämförlig datateknisk tillämpning skall se till att en person som är stadigvarande bosatt inom riket inte här kan delta i sådana lotterier.

Ålands länsstyrelse kan på framställning av inrikesministeriet förordna att den som bryter mot sin förpliktelse enligt 2 mom. skall uppfylla den samt förena förordnandet med vite.

6 §
Tillståndsplikt för lotterier

Lotterier får anordnas endast med tillstånd av en myndighet, om inte något annat bestäms i denna lag.

Tillståndet kan förenas med villkor som gäller lotterna, priset på lotter, försäljningen av lotter, lottningen, lyftandet av vinster och andra villkor som gäller anordnandet av lotteriet. Tillståndet kan även förenas med villkor som gäller det ändamål för vilket avkastningen av lotteriet skall användas och tillsynen över anordnandet av lotteriet. I 13 § föreskrivs om de villkor och bestämmelser som skall tas in i tillstånd att bedriva penningspelsverksamhet.

7 §
Allmänna förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att anordna ett lotteri kan beviljas sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 5 §, om

1) lotteriet anordnas i syfte att skaffa medel som används för att främja allmännyttig verksamhet,

2) det inte är uppenbart oändamålsenligt med hänsyn till allmänt intresse att lotteriet anordnas, samt

3) tillståndsmyndigheten inte har grundad anledning att misstänka att sökanden handlar i strid med bestämmelserna om lotteriverksamhet.

Har sökanden underlåtit att betala lotteriskatt i tid eller att lämna redovisning, skall nytt tillstånd inte beviljas förrän skatteresten har betalats och redovisningen avgetts till myndigheterna.

8 §
Återkallande av tillstånd

Tillstånd att anordna ett lotteri kan återkallas, om tillståndshavaren i väsentlig mån har handlat i strid med en med tanke på anordnande av lotterier juridiskt betydelsefull lag eller tillståndsvillkoren eller om tillståndshavaren inte längre uppfyller villkoren för erhållande av tillstånd.

9 §
Ändamålsbundenhet för avkastningen av vissa lotterier

Avkastningen av de lotterier som nämns i 3 § 8―11 punkten skall användas för det ändamål som anges i tillståndet.

Om avkastningen av de lotterier som avses i 1 mom. eller en del av den inte kan användas för det ändamål som anges i tillståndet eller om detta inte är ändamålsenligt på grund av att förhållandena förändrats eller av någon annan orsak, skall tillståndshavaren ansöka om tillstånd hos tillståndsmyndigheten att ändra det ändamål för vilket avkastningen skall användas.

Tillstånd att ändra det ändamål för vilket avkastningen skall användas skall beviljas, om det nya eller ändrade ändamålet är förenligt med 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten.

10 §
Förbud mot anordnande på skuld

Lotterier får inte anordnas så att deltagandet i dem kan ske på skuld eller mot pant.

3 kap.

Penningspelsverksamhet

11 §
Penningspelstillstånd

För att garantera rättssäkerheten för dem som deltar i penningspelsverksamhet, förhindra oegentligheter och brott samt minska de sociala men som spelandet vållar får med de begränsningar som anges nedan tillstånd beviljas för bedrivande av penningspelsverksamhet (penningspelstillstånd).

Penningspelstillstånd kan beviljas separat för

1) anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel,

2) tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet, och

3) anordande av totospel.

Penningspelstillstånd beviljas som ensamrätt så att för lotterier som avses i 2 mom. 1―3 punkten beviljas endast ett tillstånd åt gången.

Tillstånd beviljas och återkallas av statsrådet. Tillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst fem år.

12 §
Penningspelssammanslutningarna

Penningspelstillstånd kan under de förutsättningar som anges i 7 § beviljas en sammanslutning som bildats för att bedriva penningspelsverksamhet (penningspelssammanslutning). En penningspelssammanslutning får inte bedriva annan lotteriverksamhet än penningspelsverksamhet.

Genom förordning av statsrådet bestäms om organisationsformen och förvaltningen för en penningspelssammanslutning som bedriver verksamhet enligt 11 § 2 mom. 2 punkten.

13 §
Villkor och bestämmelser som skall tas in i penningspelstillstånd

Ett penningspelstillstånd skall innehålla följande villkor för penningspelssammanslutningens verksamhet:

1) penningspelssammanslutningen får inte bilda eller förvärva andra bolag än sådana som behövs för dess penningspelsverksamhet eller förvärva aktier i dem eller överlåta aktier i dessa bolag till en ny ägare utan tillstånd av det ministerium som skall behandla ärenden som gäller fördelningen av sammanslutningens avkastning,

2) penningspelssammanslutningen eller dess dotterbolag får inte utan tillstånd av det ministerium som avses i 1 punkten

a) grunda fonder eller göra överföringar till ospecificerade reserver eller ändra deras bokföringskaraktär,

b) ändra aktiekapitalet,

c) bevilja lån, eller

d) göra andra investeringar än sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som verksamheten förutsätter, samt

3) penningspelssammanslutningen får inte dela ut dividend av sin vinst eller sitt fria egna kapital till aktieägarna eller dela ut vederlagsfria förmåner av sin vinst eller sitt överskott till medlemmarna eller de anställda.

I penningspelstillstånd som avser anordnande av penninglotterier, tippnings- och vadhållningsspel samt totospel skall anges hur stor andel av avkastningen av spelavgifterna som skall betalas till spelarna som vinst, hur vinsterna skall avrundas samt hur outtagna vinster skall fördelas. I penningspelstillstånd för anordnande av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel skall dessutom bestämmas om den ersättning som av försäljningsintäkterna från tippningsspel som gäller resultaten vid travtävlingar skall betalas till den penningspelssammanslutning som anordnar totospel.

Ett penningspelstillstånd som beviljas för tillhandahållande av penningautomater, anordnande av kasinospel och bedrivande av kasinoverksamhet skall innehålla bestämmelser om maximiantalet penningautomater och kasinospel samt om antalet kasinon och var de är belägna och om de olika typerna av kasinospel i kasinona, om maximiantalet penningautomater och kasinospel samt om kasinonas öppettider.

I ett penningspelstillstånd för anordnande av totospel skall dessutom anges hur det sammanlagda beloppet av de spelinsatser som totospel avkastar fördelas mellan staten och den penningspelssammanslutning som erhållit tillståndet.

14 §
Fastställande av spelregler samt av de största tillåtna spelinsatserna i penningautomater och i spel som anordnas i kasinon

Inrikesministeriet fastställer på ansökan spelreglerna för penningspel. Spelreglerna skall innehålla bestämmelser om vinstfördelningen och återbetalningen av spelinsatser samt de största tillåtna spelinsatserna i penningautomater och kasinospel. Reglerna för penninglotteri, tippnings-, vadhållnings- och totospel skall dessutom innehålla bestämmelser om lottningen.

Allmänheten skall avgiftsfritt ha tillgång till de fastställda spelreglerna för penningspelen på spelarrangörens driftställe och på de platser där spelen säljs.

15 §
Förhindrande av och förbud mot spelande i ett kasino

Den som bedriver kasinoverksamhet får inte ge någon som är yngre än 18 år eller som är uppenbart påverkad av alkohol eller något annat rusmedel tillträde till ett kasino och skall avlägsna en sådan person från ett kasino.

Den som bedriver kasinoverksamhet har rätt att förbjuda en person tillträde till ett kasino eller begränsa hans eller hennes spelande, om

1) han eller hon på sannolika grunder misstänks för falskspel,

2) hans eller hennes uppträdande stör eller på sannolika grunder kan misstänkas störa ordningen i kasinot,

3) spelandet har vållat eller kommer uppenbarligen att vålla honom eller henne sociala men av ekonomiska orsaker eller hälsoskäl, eller

4) han eller hon har begärt att den som bedriver kasinoverksamheten skall förvägra honom eller henne tillträde till kasinot eller begränsa hans eller hennes spelande.

Ett förbud eller en begränsning gäller minst tre månader och högst ett år.

16 §
Särskilda bestämmelser om penning- automater och kasinospel

Den som bedriver penningautomatverksamhet får inte upplåta en penningautomat för spel åt någon som uppenbart är under 15 år. En person som är under 15 år får dock spela på en penningautomat i närvaro av en myndig person som tillhör samma familj och med dennes samtycke. Den som bedriver kasinoverksamhet får inte låta någon som uppenbart är under 18 år spela kasinospel.

Penningautomater och kasinospel skall placeras i en övervakad lokal. De skall inte placeras i en lokal där användningen av dem kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

4 kap.

Avkastningen av penningspelsverksamhet

17 §
Avkastningens ändamål

Avkastningen av penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel används för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskap, konst och ungdomsarbete. Om fördelningen av avkastningen mellan dessa ändamål föreskrivs särskilt genom lag.

Avkastningen av penningautomater, kasinospel och kasinoverksamhet används för att främja hälsa och social välfärd.

Avkastningen av totospel används för att främja hästuppfödning och hästsport.

18 §
Upptagande av avkastningen i statsbudgeten

I statsbudgeten tas varje år in anslag som uppskattas motsvara

1) vinsten under räkenskapsperioden i fråga för den penningspelssammanslutning som anordnar penninglotterier samt tippnings- och vadhållningsspel samt de amorteringar och räntor som inflyter på lån som beviljats av vinstmedlen,

2) det belopp som skall delas ut av den uppskattade vinsten under föregående räkenskapsperiod för den penningspelssammanslutning som bedriver penningautomat-, kasinospels- och kasinoverksamhet, skillnaden mellan den i bokslutet för året dessförinnan fastställda vinsten och motsvarande uppskattning samt de medel som återgår för ny utdelning, och

3) den genom förordning av statsrådet angivna andel av det sammanlagda beloppet av penninginsatserna som den penningspelssammanslutning som anordnar totospel intäktsför till staten för året i fråga samt de medel som återgår för ny utdelning.

19 §
Redovisning av avkastningen

En penningspelssammanslutning skall redovisa avkastningen av penningspelsverksamheten till det ministerium som skall behandla ärenden som gäller fördelningen av sammanslutningens avkastning, enligt vad som bestäms genom förordning av statsrådet.

20 §
Beslut om fördelningen av avkastningen

Den penningspelssammanslutning som bedriver penningautomat-, kasinospels- och kasinoverksamhet lägger fram ett förslag för statsrådet om fördelningen av de understöd som skall delas ut av sammanslutningens avkastning (fördelningsförslag). Statsrådet beslutar om fördelningen av understöden. Om ledningen och övervakningen av beredningen av fördelningsförslaget samt om förfarandet i anknytning till beredningen av förslaget föreskrivs särskilt genom lag.

Jord- och skogsbruksministeriet beslutar om fördelningen av de understöd som skall delas ut av avkastningen av totospel. Om grunderna för beviljande av understöd, om förfarandet och tiderna för fördelning av avkastningen samt om användningen av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport föreskrivs särskilt genom lag.

21 §
Outdelad avkastning

Statsrådet kan besluta att högst 20 procent av de anslag som avses i 18 § årligen skall lämnas outdelade. Det belopp som inte delats ut skall delas ut inom fem år.

22 §
Användningen av avkastningen av penningautomater, kasinospel och kasinoverksamhet

Avkastningen av penningautomater, kasinospel och kasinoverksamhet används för att bevilja allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga understöd.

Inom ramen för det anslag som tagits in i statsbudgeten kan den avkastning som avses i 1 mom. även användas för utgifter som anges i lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988), lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) och 6 d § lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948).

Den avkastning som avses i 1 mom. kan användas för anläggningsutgifter för lokaler som avses i 5 a § lagen om biblioteket för synskadade (638/1996).

23 §
Utbetalning av de understöd som delas ut av avkastningen och tillsyn över användningen

Om utbetalningen av understöd som beviljas av avkastningen av penningspel och om tillsynen över understödens användning föreskrivs särskilt genom lag.

5 kap.

Varulotterier

24 §
Bestämmelse om tillämpningsområdet i fråga om gissningstävlingar

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas med undantag för 25 § också på gissningstävlingar.

25 §
Varulotteritillstånd

Tillstånd till ett varulotteri (varulotteritillstånd) som anordnas inom ett enda härad beviljas och återkallas av polisinrättningen i det härad där varulotteriet anordnas.

Varulotteritillstånd för ett varulotteri som anordnas inom flera härad eller inom ett eller flera län beviljas och återkallas av den länsstyrelse inom vars område den sammanslutning eller stiftelse som ansöker om tillstånd har sin hemort.

Tillstånd söks skriftligten. Tillstånd kan beviljas för högst sex månader.

26 §
Villkor för beviljande av varulotteritillstånd

Varulotteritillstånd beviljas sådana sammanslutningar eller stiftelser som avses i 5 §, om

1) de allmänna förutsättningar för tillstånd som anges i 7 § uppfylls,

2) sättet att anordna lotteriet, lotternas sammanlagda försäljningspris, vinsternas värde och lotteriets sannolika avkastning inte står i uppenbart missförhållande till de uppställda målen, och

3) vinsternas sammanlagda värde motsvarar minst 35 procent av lotternas sammanlagda försäljningspris och den minsta vinstens värde motsvarar minst lottens pris och värdet av de lotter som ges som vinst inte ingår i det ovan föreskrivna minimivärdet på vinsterna.

Nytt varulotteritillstånd får inte beviljas utan särskilda skäl, om avkastningen från de två föregående varulotterier som den som ansöker om tillstånd anordnat under de tre senaste åren har stått i uppenbart missförhållande till den sammanlagda avkastningen av lottförsäljningen.

27 §
Undantag i fråga om rätten att anordna och delta i varulotterier

En sammanslutning eller stiftelse som avses i 5 § får utan tillstånd enligt 25 § 1 mom. under de förutsättningar som anges i 7 § anordna varulotterier där lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 2 000 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (mindre lotterier).

En skolklass eller en motsvarande studiegrupp kan för att främja studierna eller hobbyverksamhet som stöder studierna anordna ett mindre lotteri enligt 1 mom., om en myndig person ansvarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av lotteriet.

Innehavaren av ett varulotteritillstånd får inte själv genom att köpa lotter delta i det varulotteri den anordnat.

De anställda på en arbetsplats eller en etablerad hobbygrupp får internt utan tillstånd enligt 25 § 1 mom. och redovisningsskyldighet enligt 30 § i syfte att främja sin rekreations- eller hobbyverksamhet eller allmännyttig verksamhet ordna varulotterier, där lotternas sammanlagda värde är högst 500 euro och där försäljningen av lotterna och utdelningen av vinsterna sker vid samma tillställning (minilotterier).

28 §
Det praktiska anordnandet av varulotterier

Med det praktiska anordnandet av ett varulotteri avses att uppgifter i omedelbar anslutning till det lotteri som anordnas med stöd av varulotteritillståndet utförs i förvärvssyfte.

Uppgifter som hänför sig till det praktiska anordnandet av ett varulotteri får utföras endast av den som erhållit varulotteritillstånd eller en i varulotteritillståndet på ansökan förordnad fysisk person, sammanslutning eller stiftelse (den som i praktiken anordnar varulotteriet) som avses i 1 § 1 mom. lagen angående rättighet att idka näring (122/1919).

Till den som i praktiken anordnar varulotteriet får inte utses

1) den som är omyndig,

2) en person, sammanslutning eller stiftelse som på grund av sin ekonomiska situation saknar tillräckliga förutsättningar för att utföra uppgiften på ett tillförlitligt sätt, eller

3) en person, sammanslutning eller stiftelse som är försatt i konkurs eller en person som meddelats näringsförbud eller som på sannolika skäl misstänks eller som har blivit dömd för ett sådant brott som äventyrar hans eller hennes trovärdighet som den som i praktiken anordnar varulotteriet.

29 §
Tillsyn över lottningen och underrättelse om resultatet av lottningen

Lottningen och blandandet av lotterna vid varulotterier, med undantag av mindre lotterier och minilotterier enligt 27 §, skall ske under tillsyn av en företrädare för polisinrättningen i det härad där lottningen sker eller notarius publicus.

Innehavaren av ett varulotteritillstånd, den som anordnar ett lotteri som avses i 27 § 1 mom. och en i 27 § 2 mom. avsedd myndig person som ansvarar för anordnandet av ett lotteri är skyldiga att underrätta dem som deltagit i lotteriet om resultatet av lottningen. Närmare bestämmelser om sättet och tidpunkten för underrättelsen samt om dess innehåll och bilagor utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Den som erhållit ett varulotteritillstånd skall avge redovisning för varulotteriet. Redovisningsperiod är tillståndsperioden. Redovisningen skall inom fem månader från det att varulotteritillståndet upphört att gälla tillställas tillståndsmyndigheten, som skall granska den.

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

Vid varulotterier som avses i 27 § skall redovisning avges utan dröjsmål sedan tillställningen har avslutats. Redovisning behöver dock inte avges, om lotterna har sålts enbart bland personer som hör till den sammanslutning som anordnar lotteriet.

31 §
Särskilda bestämmelser om gissningstävlingar

Den som anordnar en gissningstävling skall göra en skriftlig anmälan om tävlingen minst fem dagar innan den anordnas.

Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom ett enda härad skall göras till polisinrättningen i det härad där tävlingen anordnas. Anmälan om en gissningstävling som anordnas inom flera härad eller inom ett eller flera län bör göras till den länsstyrelse inom vars område anordnaren har sin hemort.

En gissningstävling får pågå i högst sex månader.

Som gissningsobjekt i en gissningstävling får användas bara ett fenomen eller ett sakförhållande som på förhand noggrant kan avgränsas. Som gissningsobjekt får inte användas ett lottat resultat. Ingen får känna till det rätta svaret i gissningstävlingen under den tid lotterna säljs.

Tillståndsmyndigheten kan förbjuda anordnande av en gissningstävling, om det finns grundad anledning att misstänka att den som anordnar gissningstävlingen bryter mot bestämmelserna om anordnande av gissningstävlingar.

6 kap.

Bingospel

32 §
Bingotillstånd

Tillstånd att anordna bingospel (bingotillstånd) beviljas och återkallas av polisinrättningen i det härad där spelet anordnas.

Bingotillstånd söks skriftligen. Tillstånd kan beviljas för högst två år.

33 §
Villkor för beviljande av bingotillstånd

Bingotillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse, om

1) de allmänna förutsättningar för tillstånd som anges i 7 § uppfylls,

2) den som ansöker om tillstånd företer en utredning om att de lottningssystem som används när spelet anordnas är tillförlitliga, och

3) den lokal som har reserverats för spelet är lämplig för bingospel.

Nytt bingotillstånd får inte beviljas utan särskilda skäl, om avkastningen från anordnandet av bingospelet har stått i uppenbart missförhållande till den inkomst som deltagaravgifterna gett eller om verksamheten har varit förlustbringande två räkenskapsår efter varandra.

34 §
Fastställande av spelregler och största tillåtna spelinsats

Polisinrättningen i häradet fastställer på ansökan spelreglerna för bingospel och den största tillåtna spelinsatsen i spelet. Till spelreglerna skall fogas bestämmelser om lottningen. De fastställda spelreglerna skall avgiftsfritt hållas tillgängliga för allmänheten på den plats där spelet anordnas.

35 §
Vinster i bingospel

I bingospel kan vinsten, utöver vad som bestäms i 3 § 10 punkten, ges i form av rätt till ett eller flera nya spel.

Maximivärdet av de vinster som delas ut till spelarna får inte överstiga 75 procent av värdet av den totala försäljningen under sex kalendermånader, dock så att maximivärdet av de vinster som delas ut inte får överstiga 95 procent under en enda kalendermånad.

36 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Tillståndshavaren skall avge redovisning över anordnandet av bingospel för den redovisningsperiod som tillståndsmyndigheten bestämmer. Redovisningsperioden får vara högst sex månader. Redovisningen skall inom en månad efter redovisningsperiodens utgång tillställas tillståndsmyndigheten, som skall granska den.

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

37 §
Utlåtande om redovisningen

Till redovisningen skall fogas ett utlåtande om bingospelets lönsamhet av en sådan revisor som avses i 4 eller 6 § revisionslagen (936/1994).

I bingotillståndet kan ingå tillstånd till att utlåtandet ges även av någon annan revisor än en sådan som avses i 1 mom., om det på grund av det fåtal gånger som bingospel anordnas eller av någon annan orsak kan antas att avkastningen av spelet är liten.

7 kap.

Varuvinstautomater

38 §
Tillstånd till varuvinstautomat

Tillstånd att tillhandahålla varuvinstautomat (tillstånd till varuvinstautomat) beviljas och återkallas av polisinrättningen i det härad där anordningen är placerad.

Tillstånd till varuvinstautomat söks skriftligen. Tillstånd beviljas för högst ett år.

Tillstånd beviljas en i 5 § avsedd sammanslutning eller stiftelse under de förutsättningar som anges i 7 §.

39 §
Varuvinster

Varuvinsten skall vara en specificerad vara, vars ekonomiska värde är ringa.

Vinsten får inte vara en alkohol- eller tobaksprodukt eller ett presentkort och inte heller ett märke eller igenkänningstecken som kan bytas ut mot pengar, varor, tjänster eller någon annan förmån med penningvärde.

Genom förordning av statsrådet bestäms om maximivärdet av en varuvinst.

40 §
Placering av varuvinstautomat

En varuvinstautomat skall placeras i en övervakad lokal. Den skall inte placeras i en lokal där användningen av den kan äventyra säkerheten eller störa ordningen.

41 §
Redovisning och rättelse av redovisningen

Tillståndshavaren skall avge redovisning över tillhandahållandet av varuvinstautomat. Redovisningsperiod är tillståndsperioden. Redovisningen skall inom en månad efter tillståndsperiodens utgång tillställas tillståndsmyndigheten, som skall granska den.

Tillståndsmyndigheten kan förordna att redovisningen skall rättas, om det förekommer skriv- eller räknefel eller andra smärre brister i den.

8 kap.

Tillsynen över anordnandet av lotterier

42 §
Tillsynen över lotterier

Anordnandet av lotterier övervakas för att garantera lotterideltagarnas rättssäkerhet, förhindra oegentligheter och brott samt minskade sociala men som lotterier medför.

Inrikesministeriet ansvarar för den riksomfattande tillsynen över anordnandet av lotterier och för statistikföringen som gäller lotteriverksamheten. Ministeriet kan ge utlåtanden och meddela anvisningar om anordnandet av lotterier och tillsynen över anordnandet.

Länsstyrelsen och polisinrättningen i häradet övervakar lotterier som anordnas inom deras område.

43 §
Officiella övervakare

För tillsynen över penningspelsverksamheten förordnar inrikesministeriet officiella övervakare, som utför denna uppgift under tjänsteansvar.

De officiella övervakarna skall övervaka att de spelregler som fastställts med stöd av 14 § iakttas vid anordnandet av penningspel samt för varje spelomgång fastställa resultatet och vinsternas antal eller belopp i tippnings-, vadhållnings- och totospel. De officiella övervakarna skall övervaka också dragningen i samband med penninglotterier och blandningen av lotterna samt fastställa resultatet av dragningen, om inte notarius publicus utför dessa uppgifter med samtycke av inrikesministeriet.

44 §
Rätt till upplysningar

Tillsynsmyndigheterna har rätt att utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt av en sammanslutning eller en stiftelse som erhållit tillstånd att anordna lotterier och av dem som i praktiken anordnar varulotterier erhålla de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynsuppgiften.

45 §
Kontroll- och förbudsrätt

Polisen, en officiell övervakare och ett kontrollorgan som avses i 58 § har rätt att kontrollera att godkända räkneverk för kontroll av penningrörelsen används i penningautomater och varuvinstautomater samt i sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 §.

Polisen har rätt att förbjuda att sådana automater eller spelanordningar som avses i 1 mom. tillhandahålls, om det inte i dem finns ett godkänt räkneverk för kontroll av penningrörelsen eller om de är placerade i strid med bestämmelserna om hur automater och spelanordningar skall placeras. Om den brist eller det fel som iakttagits är ringa, kan polisen i stället för att utfärda förbud förordna att saken skall rättas till.

46 §
Ersättning för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten

Penningspelssammanslutningarna skall ersätta staten för kostnaderna för tillsynen över penningspelsverksamheten enligt vad som särskilt bestäms om ersättandet av dem.

9 kap.

Särskilda bestämmelser

47 §
Lyftande av vinster

En vinst som erhållits i ett penninglotteri skall lyftas inom ett år efter att resultatet av dragningen har fastställts eller från utgången av den försäljningstid som antecknats på lotten. Vinster i tippnings- och vadhållningsspel skall lyftas inom ett år och vinster i totospel inom tre månader efter dagen för fastställande av slutresultatet enligt spelreglerna för dessa spel.

En vinst som erhållits i bingospel skall lyftas inom ett år efter att det resultat som berättigar till vinsten uppnåtts.

Vinster i varulotterier och gissningstävlingar, med undantag för sådana varulotterier som får anordnas utan tillstånd enligt denna lag, skall lyftas inom två månader efter utgången av varulotteritillståndets giltighetstid.

48 §
Rekommendation till avgörande

En spelare kan skriftligen begära en rekommendation till avgörande av inrikesministeriet då meningsskiljaktigheter som gäller vinstbetalningen råder mellan spelaren och en penningspelssammanslutning som anordnar penninglotterier och tippnings-, vadhållnings- eller totospel.

Officiella övervakare som avses i 43 § får inte delta då en rekommendation till avgörande ges. För en rekommendation uppbärs ingen avgift. Ändring får inte sökas i en rekommendation till avgörande. En rekommendation eller ansökan därom hindrar inte att ärendet förs till domstol för avgörande.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas närmare om ansökan om en rekommendation till avgörande och de utredningar som skall bifogas ansökan, tidsfristen för ansökan om en rekommendation till avgörande samt innehållet i en rekommendation.

49 §
Begränsning som gäller spel i kasinon

Den som är anställd hos ett kasino och en officiell övervakare enligt 43 § får inte delta i de spel som anordnas i kasinot.

50 §
Teknisk övervakning i kasinon

Efter anmälan på förhand har den som bedriver kasinoverksamhet rätt att med hjälp av teknisk utrustning övervaka spelverksamheten genom observation och fotografering i ingången till kasinot, i kasinots kundlokaler, samt i kasinopersonalens arbetslokaler. Ovan nämnda rätt till teknisk övervakning gäller inte personalens rekreationslokaler eller sociala utrymmen.

51 §
Kasinots kund- och övervakningsregister

Den som bedriver kasinoverksamhet har rätt att för övervakning av spelverksamheten föra ett personregister (kasinots kund- och övervakningsregister). För kasinots kund- och övervakningsregister får följande uppgifter om kasinots kunder och deras spelande insamlas samt registreras:

1) förnamn och släktnamn,

2) födelsedatum,

3) medborgarskap,

4) adress,

5) beträffande utländska kunder passnummer samt uppgift om när och var passet utfärdats,

6) ett fotografi av kunden,

7) den tidpunkt då kunden anlände till kasinot,

8) tillträdes- eller spelförbud,

9) uppgifter om spelandet i kasinot,

10) misstänkt eller konstaterat falskspel, och

11) uppgifter om störande uppträdande.

Uppgifterna insamlas på grundval av en anmälan som kunden gör och genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning. För registret kan även insamlas och i det registreras sådana uppgifter om kasinots personal som insamlats genom observation eller fotografering med hjälp av teknisk utrustning.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast av dem av kasinots anställda som behöver uppgifterna för skötseln av sina arbetsuppgifter och endast i den omfattning som skötseln av arbetsuppgifterna kräver.

Den registeransvarige får lämna ut uppgifter ur registret till de officiella övervakare som avses i 43 § för utförandet av övervakningsuppgifterna.

De registrerade uppgifterna skall utplånas genast när de inte längre behövs för övervakningen av kasinoverksamheten, dock senast tre år efter att de har registrerats.

Utöver vad som bestäms i denna lag tillämpas personuppgiftslagen (523/1999) på kasinots kund- och övervakningsregister.

52 §
Uppföljning av och forskning kring problem som anordnandet av lotterier vållar samt finansiering av forskningen

De problem som deltagandet i lotterier vållar skall följas och vara föremål för forskning. För uppföljningen av och forskningen kring problemen svarar social- och hälsovårdsministeriet.

Penningspelssammanslutningarna skall ersätta staten för kostnaderna för den verksamhet som avses i 1 mom. i enlighet med vad som särskilt bestäms om det.

53 §
Penningspelssammanslutningarnas skyldighet att lämna upplysningar

En penningspelssammanslutning skall varje år lämna sin verksamhetsplan, sin budget för det följande året samt sina bokslutshandlingar till vederbörande ministerier enligt 19 § som behandlar ärenden som gäller fördelningen av penningspelssammanslutningens avkastning samt till finansministeriet och inrikesministeriet.

Den penningspelssammanslutning som har erhållit tillstånd att tillhandahålla penningautomater, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet skall tillställa social- och hälsovårdsministeriet samt inrikesministeriet kopior av protokollen från penningspelssammanslutningens möten och styrelsemöten samt lämna de övriga upplysningar och utredningar som behövs för tillsynen över penningspelssammanslutningens verksamhet och användningen av dess avkastning.

Penningspelssammanslutningarna skall tillställa inrikesministeriet uppgifter om anordnandet av de lotterier som avses i 3 § 1―7 punkten för statistikföring och social- och hälsovårdsministeriet de uppgifter som behövs för att följa med och forska i problem som deltagandet i lotterier vållar.

54 §
Jäv och tjänsteansvar

Angående jäv för förtroendevalda och tjänstemän vid en penningspelssammanslutning som erhållit tillstånd att tillhandahålla penningautomater, anordna kasinospel och bedriva kasinoverksamhet gäller vad som i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) bestäms om jäv för tjänstemän.

De tjänstemän som avses i 1 mom. utför sin uppgift under tjänsteansvar när de bereder det fördelningsförslag som avses i 20 § 1 mom.

De förtroendevalda som avses i 1 mom. utför sin uppgift under tjänsteansvar när de deltar i fattandet av beslut om ett fördelningsförslag enligt 20 § 1 mom.

55 §
Tystnadsplikt och handlingars offentlighet

I fråga om tystnadsplikt och offentlighet i en penningspelssammanslutning i samband med de åligganden och handlingar som hör till beredningen av det fördelningsförslag som avses i 20 § 1 mom. och beslutsfattandet i fråga om förslaget gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

56 §
Undantag i fråga om vissa spelautomater och spelanordningar

Utan hinder av 5 och 7 § beviljar polisinrättningen i det härad där spelautomaten eller spelanordningen placeras

1) en fysisk person, en sammanslutning eller en stiftelse som avses i 1 § lagen angående rättighet att idka näring tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande lyckohjul vilka snurras för hand och sådana före den 1 juni 1970 anskaffade spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor eller andra förmåner med penningvärde eller spelmarker som kan bytas ut mot sådana, och

2) en nöjespark eller ett tivoli tillstånd att mot avgift ställa till allmänhetens förfogande sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 1 punkten, varuvinstautomater samt sådana andra spelautomater och spelanordningar som i vinst kan ge spelaren varor.

Värdet av en vinst från en spelautomat eller spelanordning som avses i 1 mom. får inte överstiga 35 euro.

Tillstånd beviljas för högst ett år.

För sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 1 mom. gäller i tillämpliga delar 6 § 1 mom., 10, 40, 42, 44, 45 och 63 §, 64 § 1 och 8 punkten, 66 § och 67 § 2 punkten.

57 §
Räkneverk för kontroll av penningrörelsen

Om avgiften för användningen av penningautomater eller varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar inkasseras med hjälp av en anordning som startar automaten eller spelanordningen (myntlås), skall automaten eller spelanordningen vara försedd med ett sådant räkneverk för kontroll av penningrörelsen som är besiktigat och godkänt av ett kontrollorgan som inrikesministeriet förordnat. Räkneverket skall på ett tillförlitligt sätt registrera uppgifter om de avgifter som användningen av anordningen inbringat. Över de uppgifter som registreras skall uppgöras verifikat, som skall förvaras på det sätt som bestäms om förvaring av bokföringsmaterial.

58 §
Förordnande av kontrollorgan och kontrollorganets skyldighet att lämna uppgifter

Inrikesministeriet förordnar på ansökan kontrollorgan som företar besiktningar av och ger godkännanden för sådana räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i denna lag. Förordnande ges ett organ som har till uppgift att företa tekniska besiktningar av anordningar. Förordnande ges för högst fem år.

Inrikesministeriet kan återkalla sitt förordnande, om

1) kontrollorganet begär det,

2) kontrollorganet utan godtagbar orsak underlåter att fullgöra sin besiktningsskyldighet, eller

3) det i kontrollorganets verksamhet förekommer oegentligheter som äventyrar tillförlitligheten i besiktningarna och godkännandena.

Kontrollorganet skall tillställa inrikesministeriet uppgifter om typbesiktigade räkneverk för kontroll av penningrörelsen.

Vid besiktning och godkännande av räkneverk för kontroll av penningrörelsen iakttas lagen om förvaltningsförfarande, språklagen (148/1922), lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/1991), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen och arkivlagen (831/1994).

59 §
Utredningar och verifikat

Över användningen av penningautomater och varuvinstautomater samt i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar, dock inte lyckohjul vilka snurras för hand, skall uppgöras utredningar och verifikat som anger

1) var automaten eller spelanordningen finns och när den har placerats där,

2) det tal som räkneverket för kontroll av penningrörelsen visar när automaten eller spelanordningen tas i bruk, när räkneverket byts ut, när kassan töms samt när automaten eller spelanordningen överlåts,

3) tidpunkten för tömning av kassan,

4) den tid som räkneverket för kontroll av penningrörelsen varit ur funktion på grund av att det varit i olag eller av någon annan orsak,

5) det antal gånger som automaten eller spelanordningen använts för granskning av att den eller räkneverket för kontroll av penningrörelsen fungerar, och

6) antalet i automaten eller spelanordningen använda mynt som strider mot anvisningarna för automaten eller anordningen.

60 §
Uppgifter på automat och spelanordning samt på lotter

På penningautomater och varuvinstautomater samt på sådana spelautomater och spelanordningar som avses i 56 § skall på synlig plats anges namnet på den som bedriver verksamhet med automaten eller spelanordningen samt kontaktuppgifter och företags- och organisationsnummer.

På varje lott eller på ett meddelande som ges gratis i samband med lottförsäljningen skall antecknas uppgifter om lotteriet, den som anordnar lotteriet samt antalet vinster, deras värde och typ.

61 §
Förordnande av syssloman

Om ett varulotteritillstånd, ett bingotillstånd eller ett tillstånd till varuvinstautomat har återkallats eller redovisning inte har avgetts inom utsatt tid eller om ett förordnande om rättelse enligt 30 § 2 mom., 36 § 2 mom. eller 41 § 2 mom. inte har iakttagits, kan tillståndsmyndigheten förordna en syssloman som på tillståndshavarens bekostnad omhändertar de influtna medlen och avger redovisning.

62 §
Förbud mot anordnande av lotterier

Att anordna lotterier på andra sätt än de som nämns i 3 § 1―11 punkten eller 56 § är förbjudet.

Det är förbjudet att

1) sälja eller förmedla lotter för lotterier som anordnats utan sådant tillstånd som förutsätts i denna lag eller annars främja sådana lotterier genom att publicera eller sprida reklammaterial eller på något annat motsvarande sätt,

2) sälja eller förmedla lotter till utlandet och främja sådan verksamhet på det sätt som avses i 1 punkten, om det inte är tillåtet enligt lagstiftningen i den stat eller region till vilken lotterna säljs eller förmedlas, och

3) utan tillstånd av den som anordnar lotteriet sälja eller förmedla lotter samt ta emot spelinsatser eller förmedla vinster som hänför sig till penningspel som anordnats med stöd av ett tillstånd som avses i denna lag.

Det är förbjudet att upplåta en lokal för penningautomater, kasinospel, varuvinstautomater eller i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som tillhandahålls utan tillstånd enligt denna lag.

För masskuldebrev som emitteras får inte utöver räntan betalas särskild gottgörelse som baserar sig på lottning.

Som lotterier som anordnas utomlands betraktas inte penninglotterier, tippnings- och vadhållningsspel eller totospel i vilkas anordnande en sådan penningspelssammanslutning deltar som beviljats penningspelstillstånd av statsrådet.

63 §
Lotteribrott

Om straff för lotteribrott bestäms i 17 kap. 16 a § strafflagen (39/1889).

64 §
Lotteriförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) bryter mot förbudet i 10 § att anordna lotteri på skuld,

2) inte iakttar skyldigheten att förbjuda tillträde till kasinon i de fall som avses i 15 § 1 mom.,

3) bryter mot vad som i 16 § bestäms om åldersgränser för att få spela,

4) bryter mot det i 27 § 3 mom. avsedda förbudet att delta,

5) i praktiken anordnar ett varulotteri i strid med 28 § 2 mom.,

6) verkställer lottningen eller blandandet av lotterna vid ett varulotteri i strid med vad som bestäms i 29 § 1 mom. eller inte iakttar underrättelseskyldigheten enligt 29 § 2 mom. som gäller resultatet av lottningen,

7) bryter mot vad som i 16 § 2 mom. bestäms om placeringen av penningautomater eller kasinospel eller i 40 § om placeringen av varuvinstautomater eller mot vad som bestäms om placeringen av spelautomater eller spelanordningar som avses i 56 § 1 mom., eller

8) bryter mot vad som i 57 § bestäms om räkneverk för kontroll av penningrörelsen,

skall för lotteriförseelse dömas till böter.

65 §
Brott mot tystnadsplikt

Straff för brott mot den i 55 § föreskrivna tystnadsplikten utdöms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

66 §
Ändringssökande

Ändring i ett förvaltningsbeslut och ett i 57 § avsett beslut om godkännande av ett räkneverk för kontroll av penningrörelsen får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

67 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet bestäms om

1) de uppgifter som skall finnas på och lämnas vid försäljningen av lotterna i penning- och varulotterier,

2) innehållet i tillståndsansökan och en anmälan enligt 31 § samt innehållet i tillståndsbesluten,

3) förfarandena och tidsfristerna i anslutning till anordnandet av lotterier,

4) innehållet i redovisningarna över de lotterier som avses i 3 § 8―11 punkten, framläggande av redovisningarna, tidsfrister i anslutning till framläggandet av redovisningarna samt förvaringen av redovisningarna,

5) de räkneverk för kontroll av penningrörelsen som avses i 57 §, de anordningar och handlingar som skall tillställas ett kontrollorgan som avses i 58 §, undantag från typbesiktningsskyldigheten samt besiktning och godkännande av räkneverken,

6) skyldighet för länsstyrelserna och polisinrättningarna att översända uppgifter för uppföljning av och forskning kring de problem som anordnandet av lotterier orsakar.

Genom förordning av statsrådet kan bestämmas om de ministerier som skall sköta de uppgifter som enligt denna lag ankommer på ministerier.

10 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

68 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs lotterilagen av den 1 september 1965 (491/1965) jämte ändringar och lagen den 17 december 1943 om reglementering av ekonomisk verksamhet, vid vars utövande allmännyttigt eller välgörande ändamål åberopas (1034/1943).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

69 §
Övergångsbestämmelse

Ett anslag som lämnats outdelat enligt beslut som statsrådet innan denna lag träder i kraft fattat med stöd av 3 § förordningen om användningen av överskottet från penninglotteri- och tippningsspel (725/1982), 29 § 3 mom. penningautomatförordningen (676/ 1967) och 11 § 2 mom. förordningen om totospel (236/1995) skall delas ut inom fem år efter att beslutet fattats.

De penningautomater, varuvinstautomater samt i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som står till allmänhetens förfogande när lagen träder i kraft skall på det sätt som bestäms i denna lag vara försedda med räkneverk för kontroll av penningrörelsen senast ett år efter att lagen trätt i kraft.

Sådana tillstånd att anordna varulotterier och bingospel samt att tillhandahålla i 56 § avsedda spelautomater och spelanordningar som beviljats innan denna lag träder i kraft gäller jämte tillståndsvillkoren till utgången av tillståndens giltighetstid.

RP 197/1999
FvUB 10/2001
RSv 91/2001
ISL 5/2001
FvUB 15/2001
RSk 23/2001

Helsingfors den 23 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.