1040/2001

Given i Helsingfors den 22 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om förskottsbörd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 20 december 1996 om förskottsuppbörd (1124/1996) 9 § 2 mom., 13 och 14 §, 15 § 2 mom. samt 34 och 38 §,

av dessa lagrum 15 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 1351/1999, som följer:

9 §
Förskottsinnehållning på betalning i annat än pengar

Om värdet av en tillfällig betalning är högst 400 euro om året, kan förskottsinnehållningen verkställas en gång om året, senast i samband med förskottsinnehållningen på den sista penningbetalningen under kalenderåret.


13 §
Betalningar som görs av hushåll

Fysiska personer och dödsbon är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning eller att betala arbetsgivares socialskyddsavgift om betalningen inte årligen överstiger 1 500 euro eller om den inte ansluter sig till den verksamhet hos betalaren som avses i 9 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd.

14 §
Tillfälliga och små betalningar

Förskottsinnehållning verkställs inte på kapitalinkomst om det belopp som betalas är högst 20 euro. Förskottsinnehållning verkställs inte heller och arbetsgivares socialskyddsavgift betalas inte om beloppet av en annan enskild, tillfällig betalning är högst 20 euro.

15 §
Förskottsinnehållningens storlek i vissa fall

Förskottsinnehållningen på inkomster av virkesförsäljning som överstiger 100 euro och på försäkringsersättningar som betalas till minst nämnda belopp för skador på skog är 19 procent. Om beloppet är lägre verkställs ingen förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen på leveransköp som överstiger 100 euro är 13 procent.


34 §
Obetydlig försummelse

En i 39 § 5 mom. och 43 § 4 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd betalning som är underkastad förskottsinnehållning, men på vilken förskottsinnehållning inte har verkställts kan uppgå till högst 400 euro under ett kalenderår. Betalningar på vilka inte någon förskottsinnehållning har verkställts får inte ens till sitt totala belopp i fråga om den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållningen under samma kalenderår överstiga 600 euro.

38 §
Avrundningsregel

När förskottsposterna bestäms lämnas den del som överstiger hela cent obeaktad.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Förordningen tillämpas på betalningar som har skett den dag förordningen träder i kraft och därefter.

Helsingfors den 22 november 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Regeringsråd
Kirsi Seppälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.