1015/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Radiolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att

1) främja effektiv, ändamålsenlig och tillräckligt störningsfri användning av radiofrekvenser,

2) säkerställa en rättvis tillgång till dem,

3) skapa betingelser för en så fri rörlighet för radioanläggningar som möjligt,

4) främja kommunikationsmarknadens effektivitet vid allmän televerksamhet.

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om radioanläggningar, utsläppande av radioanläggningar på marknaden, saluföring, innehav och användning av radioanläggningar samt planering av användningen av radiofrekvenser och anvisning av dem för olika ändamål.

Denna lag tillämpas på radioanläggningar i finska fartyg, luftfartyg och föremål som skickats ut i rymden även då de är utanför finskt territorium.

3 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Bestämmelserna i 7, 15, 20, 21, 28, 31 och 32 § och 34 § 3 mom. gäller inte försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet när de sköter radiokommunikation som har samband med det militära försvaret, inte heller radioanläggningar som de innehar uteslutande för ändamål som hänför sig till det militära försvaret.

Denna lags 17 § 1 mom., 28 § 3 mom., 31 § och 34 § 2 och 3 mom. tillämpas inte på radioanläggningar som används av en främmande stats örlogsfartyg, militära luftfartyg eller andra luftfartyg som används enbart för statliga ändamål.

På andra än de utländska fartygs eller luftfartygs radiosändare som avses i 2 mom. tillämpas inte 31 § 1 och 2 mom. och 34 § 2 mom. i denna lag. På nämnda radiosändare tillämpas inte heller 34 § 3 mom., om sändarens innehavare eller användare på begäran visar upp tillstånd eller bevis på det sätt som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 31 § 3 mom.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) radiofrekvenser elektromagnetiska vågor med lägre frekvens än 3 000 GHz som utbreder sig fritt,

2) radiokommunikation överföring, sändning eller mottagning av meddelanden med hjälp av radiofrekvenser,

3) radioanläggning en anläggning eller en väsentlig del av den som är avsedd för sändning (radiosändare) eller mottagning (radiomottagare) av radiofrekventa elektromagnetiska vågor för radiokommunikation,

4) radiokommunikation i säkerhetssyfte radiokommunikation för att skydda och rädda människoliv eller egendom,

5) amatörradiokommunikation sådan radiokommunikation mellan personer med påvisad tillräcklig behörighet som de utövar med hjälp av amatörradiostationer och i experimentsyfte vad gäller utbildning, kontakter eller radioteknik och som inte strävar efter någon ekonomisk nytta,

6) skadliga störningar störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte samt störningar som i väsentlig grad försämrar, förhindrar eller upprepade gånger avbryter annan radiokommunikation,

7) identifieringsuppgifter för en radiosändning uppgifter om radiostationens identifieringssignal, radiosändarens typ eller användare och uppgifter om radiosändningens starttid, varaktighet eller utsändningsplats,

8) harmoniserade standarder tekniska specifikationer som ett erkänt standardiseringsorgan har fastställt på uppdrag av Europeiska gemenskapernas kommission och vilkas referensuppgifter har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,

9) bedömningsorgan ett organ som en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har utsett för i denna lag avsedda förfaranden för bedömning av radioanläggningars överensstämmelse med uppställda krav och som staten i fråga har anmält till Europeiska gemenskapernas kommission som utsett organ.

5 §
Ansvariga i stället för radioanläggningens tillverkare

Vad som bestäms om tillverkaren i 21―23 och 28 § gäller i tillämpliga delar dennes auktoriserade representant, om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inte är etablerade inom samarbetsområdet, tillämpas denna lag också på den som släpper ut anläggningen på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

2 kap.

Frekvensförvaltning

6 §
Användning av radiofrekvenser

Kommunikationsverket bestämmer om användningen av radiofrekvenser för olika användningsändamål med hänsyn till internationella bestämmelser och rekommendationer om användning av radiofrekvenser. I föreskrifterna skall förutom information om ett frekvensområdes användningsändamål också finnas uppgifter om de viktigaste radioegenskaperna, som en radioanläggning som använder frekvensområdet i fråga skall uppfylla.

Statsrådet fastställer en plan för användning av de frekvensområden som anvisas för televisions- och radioverksamhet och televerksamhet som är beroende av koncession. Kommunikationsverket bestämmer om fördelningen till användare av de frekvensområden som anvisas för andra användningsändamål.

I enskilda fall kan Kommunikationsverket av tekniska skäl avvika från en fastställd användningsplan enligt 2 mom., om det är nödvändigt för att hindra eller avlägsna störningar av radiokommunikationen.

7 §
Radiotillstånd

I syfte att garantera att radiofrekvenserna används effektivt, ändamålsenligt och tillräckligt störningsfritt skall ett tillstånd (radiotillstånd) skaffas för innehav och användning av radiosändare, om inte något annat följer av 2, 3 eller 5 mom.

Radiotillstånd för innehav och användning av en radiosändare behövs inte, om radiosändaren fungerar endast på en samfrekvens som Kommunikationsverket har fastställt för den. Kommunikationsverket kan meddela föreskrifter som begränsar användningen av radiosändaren och som är nödvändiga för att frekvenserna skall användas effektivt och ändamålsenligt samt för att förebygga eller avhjälpa störningar.

Radiotillstånd för innehav av en radiosändare behövs inte om radiosändaren i tekniskt hänseende permanent har försatts i sådant skick att den inte kan användas för radiokommunikation eller om det i övrigt är klart att innehavet inte syftar till att anläggningen skall användas för radiokommunikation.

Kommunikationsverket meddelar föreskrifter om hur ett tillstånd, annat berättigande eller märke som anger rätt att använda radiosändare, vilka utfärdats av en behörig myndighet i ett annat land, skall godkännas som ett tillstånd enligt 1 mom.

En polisman från en främmande stat behöver inte radiotillstånd för innehav och användning av radiosändare vid förföljande enligt artikel 41 eller övervakning över gränsen enligt artikel 40 i den i Schengen den 19 juni 1990 ingångna konventionen (FördrS 23/2001) om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna.

8 §
Tillståndsvillkor

Kommunikationsverket kan förena ett radiotillstånd med villkor som är nödvändiga för att frekvenserna skall användas effektivt och ändamålsenligt, kommunikationsmarknaden vara effektiv och störningar av radiokommunikationen kunna förebyggas eller avhjälpas. I tillståndsvillkoren kan Kommunikationsverket ytterligare bestämma att radiotillståndet skall förvaras i radiosändarens omedelbara närhet.

I tillståndsvillkoren för radiosändare med stora risker för störningar kan bestämmas att sändaren inte får tas i bruk förrän Kommunikationsverket på basis av granskning har godkänt ibruktagandet. Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om granskningsförfarandet och om inställning av sändarna och andra liknande förutsättningar för godkännande av ibruktagandet.

Under radiotillståndets giltighetstid kan Kommunikationsverket ändra tillståndsvillkoren, om det är nödvändigt då planerna för radiofrekvenser ändras eller på grundval av frekvensföreskrifter eller förpliktelser i internationella fördrag eller om det är motiverat för att förebygga eller avhjälpa störningar av radiokommunikationen.

9 §
Reservering av radiofrekvenser

Före ansökan om radiotillstånd kan en reservering sökas för de radiofrekvenser som behövs för användningen av en radiosändare, om detta är motiverat för planeringen eller genomförandet av ett radiosystem eller om anskaffningen av en radiosändare förutsätter förhandsuppgifter om de radiofrekvenser som det finns tillgång till.

10 §
Beviljande av radiotillstånd och frekvensreservering

Radiotillstånd och frekvensreservering beviljas av Kommunikationsverket. I ansökan skall de uppgifter lämnas som Kommunikationsverket begärt och som behövs för behandlingen av ansökan.

Radiotillstånd beviljas för högst 10 år åt gången. Radiotillstånd för radiosändare som används för utövande av televisions- och radioverksamhet eller för radiosändare i mobiltelenät beviljas dock för högst 20 år åt gången.

Frekvensreservering beviljas för högst ett år åt gången. Reserveringen förfaller när radiotillstånd beviljas för användning av radiosändare enligt 9 §.

Om inte något annat följer av 5―7 mom., skall radiotillstånd eller frekvensreservering som uppfyller villkoren enligt 9 § beviljas, om

1) tillståndet eller frekvensreserveringen söks för ett frekvensområde som i Kommunikationsverkets föreskrifter om användning av radiofrekvenser har anvisats för sådan användning som avses i ansökan,

2) det inom frekvensområdet finns tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser som kan anvisas sökanden för användning eller reservering, och om

3) Kommunikationsverket inte har motiverad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelser, föreskrifter eller till radiotillståndet anknutna villkor som gäller radiokommunikation.

Om sökanden inte har betalt förfallna avgifter för tidigare radiotillstånd eller frekvensreserveringar som gäller samma apparatkategori som det nya tillståndet eller reserveringen söks för, och avgiften till sin storlek inte är ringa, kan ett tillstånd eller en reservering förvägras.

Om sökanden har för avsikt att med radiosändaren utöva koncessionsberoende verksamhet enligt telemarknadslagen (396/ 1997) eller lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998), kan radiotillstånd eller radiofrekvensreservering inte beviljas, om sökanden inte har behövlig koncession.

Om radiotillstånd eller radiofrekvensreservering på grund av det knappa antalet radiofrekvenser bara kan beviljas en del av sökandena, skall tillstånd eller reservering beviljas sådana sökande vilkas verksamhet bäst främjar lagens syften enligt 1 §.

11 §
Byte av innehavare av radiotillstånd

Ett radiotillstånd kan överföras från ett bolag till ett annat inom en koncern som avses i lagen om aktiebolag (734/1978). Kommunikationsverket skall omedelbart underrättas om överföringen. Andra överföringar än överföringar inom en koncern tillåts endast om så bestäms i tillståndsvillkoren.

Som överföring av radiotillstånd betraktas inte sådan överlåtelse där tillståndshavaren tillfälligt ställer sin radiosändare till någon annans förfogande. Tillståndshavaren svarar även då för att radiosändaren används i enlighet med tillståndsvillkoren.

Om en tillståndshavare fusioneras med ett annat aktiebolag så som avses i lagen om aktiebolag, övergår radiotillståndet till det övertagande bolaget. Om den affärsverksamhet som tillståndshavaren utövar och till vilken radiotillståndet ansluter sig överlåts helt och hållet, övergår radiotillståndet till den mottagande juridiska personen eller fysiska personen. Om en innehavare av radiotillstånd försätts i konkurs och konkursförvaltningen omedelbart underrättar Kommunikationsverket om att konkursboet fortsätter tillståndshavarens näringsverksamhet, övergår radiotillståndet till konkursboet.

12 §
Återkallande av radiotillstånd och radiofrekvensreservering

Kommunikationsverket får helt eller delvis återkalla radiotillstånd eller radiofrekvensreserveringar, om

1) innehavaren trots åtgärder enligt 36 § gör sig skyldig till allvarliga och upprepade brott mot ett tillståndsvillkor som är väsentligt med avseende på störningsfri radiokommunikation eller gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot betalningsskyldigheten i anslutning till radiotillståndet eller radiofrekvensreserveringen,

2) tillståndshavaren uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder ett i 34 kap. 10 § strafflagen (39/1889) avsett falskt alarm med radiosändaren eller på något annat sätt stör eller försvårar radiokommunikation i säkerhetssyfte,

3) tillståndshavaren inte använder de radiofrekvenser som anvisats i tillståndet eller inte börjar använda dem inom den rimliga tidsfrist som Kommunikationsverket uppställt,

4) en radiosändare på grund av sina tekniska egenskaper använder radiofrekvenserna på ett oändamålsenligt sätt,

5) en koncession som beviljats för televisions- och radioverksamhet upphör att gälla enligt 13 § lagen om televisions- och radioverksamhet eller förfaller enligt 14 § i nämnda lag,

6) en koncession enligt 7 § telemarknadslagen upphör att gälla, eller om

7) återkallande förutsätts i internationella fördrag som är bindande för Finland.

13 §
Beslut om störningsskydd

Kommunikationsverket kan på ansökan av den som använder radiofrekvenser besluta om åtgärder för att skydda en fast radiomottagningsstation mot störningar, om beslutet kan fattas utan att andra som använder radiofrekvenserna orsakas oskälig ekonomisk eller annan skada i förhållande till den nytta som uppnås genom skyddet.

I beslutet, som gäller i högst tio år åt gången, kan uppställas villkor som gäller konstruktionen hos den station som skall skyddas eller dess läge och användning. Beslutet kan återkallas eller villkoren för det ändras, om de omständigheter som rådde när beslutet fattades väsentligt har förändrats.

14 §
Särskild elutrustning

Kommunikationsverket fastställer de radiofrekvenser på vilka elutrustning, som inte är en radioanläggning och som används för vetenskapligt, industriellt, medicinskt eller annat motsvarande ändamål och är avsedd att generera radiovågor, får användas samt villkoren för användningen av utrustningen.

15 §
Påvisande av behörighet

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradiokommunikation skall ha ett av Kommunikationsverket beviljat behörighetsbevis eller ett behörighetsbevis som beviljats av en behörig myndighet i ett annat land och som Kommunikationsverket har godkänt som giltigt i Finland.

Utan hinder av 1 mom. får en radiosändare även användas av en annan person som står under omedelbar uppsikt av den som innehar ett behörighetsbevis.

För erhållande av behörighetsbevis skall behörighetsexamen avläggas. Vid examen skall den som deltar i examen visa att han eller hon känner till reglerna, anvisningarna och anläggningarna inom det ifrågavarande slaget av radiokommunikation och har nödvändiga språkkunskaper. Kommunikationsverket beslutar om examensfordringarna och examensförrättarna. Examensförrättarna skall stå i tjänste- eller anställningsförhållande till Kommunikationsverket.

Kommunikationsverket beviljar en sökande som avlagt examen ett behörighetsbevis, om det inte finns grundad anledning att misstänka att sökanden bryter mot bestämmelserna eller föreskrifterna om radiokommunikation.

Den som underkänts i examen kan yrka på rättelse av bedömningen av examensprestationen hos Kommunikationsverket. I ett beslut med anledning av ett yrkande på rättelse får ändring sökas så som föreskrivs i 40 §.

Bestämmelser om den behörighet som krävs för radiokommunikation för luftfart finns i luftfartslagen (281/1995) och i bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

16 §
Upprätthållande av kompetens

Den som använder en radiosändare för radiokommunikation i säkerhetssyfte ombord på ett handelsfartyg i internationell fart skall innan det förflutit fem år sedan det behörighetsbevis som avses i 15 § beviljades påvisa att kompetens enligt beviset har upprätthållits. Upprätthållandet av kompetensen kan påvisas genom

1) uppvisande av ett intyg över sjötjänst som hänför sig till upprätthållande av kompetensen och över användning av radioanläggningar för radiokommunikation i säkerhetssyfte,

2) avläggande av en examen på vilken 15 § 3―5 mom. tillämpas, eller genom

3) avläggande av en kurs som ersätter examen och som Kommunikationsverket godkänt.

Kommunikationsverket beviljar den som i enlighet med 1 mom. påvisar upprätthållande av kompetensen på ansökan ett kompetensbevis. Som bevis på upprätthållande av kompetensen kan Kommunikationsverket också godkänna ett intyg av behörig myndighet i ett annat land om att kompetensen upprätthållits.

17 §
Uppvisande av behörighets- och kompetensbevis samt bevisens giltighetstid

Den som använder en radiosändare för maritim radiokommunikation eller amatörradiokommunikation skall på begäran uppvisa sitt behörighets- eller kompetensbevis för den företrädare för Kommunikationsverket, polisen, gränsbevakningsväsendet eller sjöfartsverket som övervakar att bestämmelserna om bevisen iakttas.

Behörighetsbevis gäller tills vidare och kompetensbevis fem år från den dag de beviljades eller examen avlades eller kursintyget utfärdades.

18 §
Återkallande av behörighets- och kompetensbevis

Kommunikationsverket kan återkalla ett behörighets- eller kompetensbevis, om den som innehar beviset sänder ett i 34 kap. 10 § strafflagen avsett falskt alarm med en radiosändare, med en radiosändare stör radiokommunikationen på ett sätt som är straffbart enligt 38 kap. 6 § 2 punkten eller 7 § strafflagen eller upprepat bryter mot bestämmelserna om radiokommunikation eller upprepat av oaktsamhet orsakar skadliga störningar av radiokommunikationen.

3 kap.

Utsläppande på marknaden av radioanläggningar

19 §
Import, försäljning, saluföring, demonstration och användning

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu, säljas eller överlåtas endast sådana radiosändare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Till Finland får importeras i försäljnings- eller överlåtelsesyfte eller i Finland hållas till salu endast sådana radiomottagare vilka uppfyller de väsentliga krav som anges i denna lag samt föreskrivs med stöd av den och vilka är försedda med nödvändiga märkningar och åtföljda av en upplysning om användningsändamålet och av en försäkran om överensstämmelse.

Också andra radioanläggningar avsedda att släppas ut på marknaden i Finland än de som nämns i 1 eller 2 mom. får ställas till påseende, om det genom en tydlig märkning klart anges att anläggningarna inte kan släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän det har säkerställts att de uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

En radiosändare får inte användas för radiokommunikation om det inte säkerställts att den uppfyller kraven enligt 20 eller 24 §. En radiosändare får dock användas för radiokommunikation, om rätten att använda den har godkänts på det sätt som avses i 7 § 4 mom. eller om Kommunikationsverket har beviljat ett radiotillstånd som avses i 7 § 1 mom. för innehav och användning av radiosändaren för forskning och utveckling som gäller radioanläggningar.

20 §
Väsentliga krav

En radioanläggning skall uppfylla följande väsentliga krav:

1) krav som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet, inbegripet elsäkerhetskraven så som särskilt bestäms om dem, utan tillämpning av spänningsgränserna,

2) skyddskraven i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet, så som Kommunikationsverket bestämmer,

3) kravet på effektiv användning av radiofrekvenser och omloppsbaneresurser i syfte att undvika skadliga störningar.

Kommunikationsverket meddelar vid behov närmare föreskrifter om sådana väsentliga särskilda krav på radioanläggningar i fråga om vilka Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat ett beslut som förutsätter verkställighet.

21 §
Säkerställande av överensstämmelse

Att en radioanläggning överensstämmer med kraven skall påvisas genom

1) intern produktionskontroll,

2) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar,

3) intern produktionskontroll som omfattar särskild provning av radioanläggningar och utlåtande av ett bedömningsorgan som avses i 41 §, eller genom

4) fullständig kvalitetssäkring.

Om tillverkaren av en radiosändare har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten, skall radiosändarens överensstämmelse påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten.

Om tillverkaren av en radiosändare inte har tillämpat de harmoniserade standarder som avses i 4 § 8 punkten eller har tillämpat dem bara delvis, skall radiosändarens överensstämmelse påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 3 eller 4 punkten.

Att en radiomottagare och mottagarenheterna i en radioanläggning stämmer överens med kraven skall påvisas genom bedömningsförfarandet enligt 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten.

Vid varje förfarande som avses i 1 mom. skall tillverkaren av en radioanläggning säkerställa att radioanläggningen uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 § samt upprätta ett dokument där det försäkras att radioanläggningen uppfyller dessa krav (försäkran om överensstämmelse). Vid förfarandet enligt 1 mom. 2 punkten skall radioanläggningen dessutom genomgå särskild provning av radioanläggningar. Vid förfarandet enligt 1 mom. 3 punkten skall därtill ett bedömningsorgan som avses i 41 § föreläggas dokumentation om den tekniska konstruktionen som bygger på resultaten från provning av radioanläggningen och på det tekniska dokumentet om radioanläggningen.

Ett negativt utlåtande om dokumentationen om radioanläggningens tekniska konstruktion som avses i 5 mom. hindrar inte tillverkaren att släppa ut radioanläggningen på marknaden, om den uppfyller de väsentliga kraven enligt 20 §.

Vid förfarandet enligt 1 mom. 4 punkten skall tillverkaren vid planering, tillverkning och kontroll av produkter tillämpa ett kvalitetssystem som är godkänt av ett bedömningsorgan. För övervakningen skall tillverkaren ge bedömningsorganet nödvändiga uppgifter och tillåta kontroll av sina produktions-, kontroll-, provnings- och lagerlokaliteter. Om kvalitetssystemet inte längre uppfyller de krav som ställs på det med stöd av denna lag, kan bedömningsorganet återta sitt godkännande.

Dokumenten i anslutning till förfarandena för säkerställande av överensstämmelse skall upprättas på finska eller svenska eller på ett språk som godkänts av bedömningsorganet eller Kommunikationsverket. Tillverkaren skall hålla nämnda dokument tillgängliga för de nationella myndigheterna i de stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i minst tio år efter det att den sista radioanläggningen tillverkades.

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om förfarandet för säkerställande av överensstämmelse och de dokument som skall upprättas i samband med det.

22 §
Märkning och information

Tillverkaren av en radioanläggning skall förse en i enlighet med 21 § säkerställd radioanläggning med en märkning så som Kommunikationsverket bestämmer.

Radioanläggningen skall åtföljas förutom av en försäkran om överensstämmelse också av uppgifter på finska och svenska om anläggningens användningsändamål (meddelande om användningsändamål). Uppgifterna skall vara tydligt synliga på anläggningens försäljningsförpackning och i handboken och av dem skall framgå de Europeiska unionens medlemsstater eller geografiska områden där anläggningen avses bli använd.

23 §
Anmälan om utsläppande på marknaden

Om en enligt 21 § säkerställd radiosändare fungerar på frekvenser som i föreskrifter av Kommunikationsverket anvisas för andra användningsändamål, skall tillverkaren till Kommunikationsverket anmäla planerna på att släppa ut radiosändaren på marknaden.

Kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om anmälningsförfarandet och uppgifterna i anmälan.

24 §
Krav som gäller särskilda radioanläggningar

Vad som bestäms i 20―22 § gäller inte

1) radioanläggningar som är avsedda endast för amatörradiokommunikation och som inte finns att tillgå i handeln,

2) radioanläggningar som betraktas som utrustning ombord på fartyg när överensstämmelsen säkerställs,

3) radiomottagare för mottagning av televisions- eller radioprogram,

4) radioanläggningar som används i radiokommunikation för luftfart,

5) radioanläggningar som enbart används för säkerställande av allmän säkerhet, statens säkerhet eller uppdagande, utredning eller förundersökning av brott.

Kommunikationsverket kan vid behov meddela föreskrifter om egenskaperna och den tekniska konstruktionen hos radioanläggningar enligt 1 mom. samt om förfarandet för säkerställande av anläggningarnas överensstämmelse och om märkningarna på dem.

4 kap.

Styrning och övervakning

25 §
Styrning och utveckling

Kommunikationsministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och utvecklingen av verksamhet som avses i denna lag.

26 §
Kommunikationsverkets uppgifter

Kommunikationsverket sköter frekvensförvaltningen. Utöver vad som annars bestäms i denna lag skall Kommunikationsverket

1) övervaka att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas, med undantag av de krav enligt 20 § 1 mom. 1 punkten som gäller skydd av människors hälsa och säkerhet till den del de skall övervakas av någon annan myndighet,

2) säkerställa överensstämmelsen för radioanläggningar som avses i 24 § 1 mom. 1, 4 och 5 punkten,

3) utreda orsakerna till störningar av radiokommunikationen, störningar mellan radioanläggningar samt störningar som en radioanläggning orsakar telenätet, teleterminalutrustningar eller elanläggningar,

4) bevilja identifieringssignaler för radiostationerna, vilka behövs för att identifiera radiosändningar, och vid behov meddela föreskrifter om hur de skall användas,

5) meddela föreskrifter om amatörradiostationers konstruktion och användning samt föreskrifter som annars skall iakttas inom amatörradiokommunikation och som gäller frekvensområden, sändareffekter, oönskade emissioner, riktande av sändningar och envägssändningar.

27 §
Vissa andra myndigheters uppgifter

Polisen och gränsbevakningsväsendet övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 7 § 1 mom. och 15 § 1 mom. iakttas. Sjöfartsverket övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom. iakttas. Tullmyndigheterna övervakar vid sidan av Kommunikationsverket att bestämmelserna om import av radioanläggningar iakttas.

28 §
Uppgifter som skall lämnas till Kommunikationsverket

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av radioanläggningens tillverkare, av den som ansvarar för utsläppandet på marknaden, av importören, av försäljaren och av bedömningsorganet få de uppgifter som behövs för övervakningen av att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas.

Den som håller radioanläggningar till salu skall på begäran förse Kommunikationsverkets kontrollörer med information om den tekniska konstruktionen hos radioanläggningarna, säkerställandet av överensstämmelsen och överlåtelser.

Den som innehar eller äger en radioanläggning är skyldig att ge Kommunikationsverket uppgifter om konstruktionen, användningen och placeringen av radioanläggningen och uppgifter som behövs vid indrivningen av avgifter.

29 §
Erhållande av uppgifter av tullmyndigheterna

Utan hinder av bestämmelserna om sekretess har Kommunikationsverket rätt att av tullmyndigheterna erhålla uppgifter om namnet på den som importerar en radioanläggning samt om antalet anläggningar som importerats och om tidpunkten för importen.

30 §
Identifiering och lokalisering av orsaken till störningar

Kommunikationsverket har rätt att bedriva observation av radiokommunikationen och det tekniska utförandet för att säkerställa att radiofrekvenserna är tillräckligt störningsfria och att de används effektivt. Identifieringsuppgifter för konfidentiella radiosändningar får vara föremål för observation och användas bara i den utsträckning som det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera orsaken till störningar av radiokommunikationen, avhjälpa eller begränsa störningar och vidta åtgärder för att den som orsakat störningar ställs under åtal. Innehållet i konfidentiella radiosändningar får dock vara föremål för observation och uppgifter om innehållet användas bara om detta är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal.

Kommunikationsverket skall utplåna uppgifter om konfidentiell radiokommunikation när de inte längre behövs för att säkerställa en tillräckligt störningsfri radiokommunikation eller för att handlägga ett förvaltningsärende eller ett brottmål som gäller störningar. Uppgifterna skall utplånas senast två eller, om det är fråga om uppgifter som är nödvändiga för att säkerställa en störningsfri radiokommunikation i säkerhetssyfte, senast tio år efter utgången av det kalenderår under vilket uppgiften inkom eller beslutet i ett förvaltningsärende eller ett brottmål som gäller störningen fick laga kraft.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också de uppgifter som Kommunikationsverket får med stöd av 37 § 3 mom.

31 §
Kontroll

Kommunikationsverkets kontrollörer har rätt att utföra kontroller för övervakningen av att denna lag samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs på en plats där det finns

1) en radiosändare för vars innehav krävs ett radiotillstånd enligt denna lag eller för vars användning krävs ett behörighets- eller kompetensbevis som avses i denna lag,

2) en radioanläggning som konstaterats eller som på sannolika grunder misstänks ha fungerat eller fungera i strid med bestämmelserna eller förorsaka störningar,

3) elutrustning som avses i 14 § och som konstaterats eller som på sannolika grunder misstänks ha fungerat eller fungera i strid med bestämmelserna eller förorsaka störningar, eller

4) en radioanläggning som saluförs eller som skall släppas ut på marknaden.

Kontrollören har också rätt att få tillträde till den plats där det på sannolika grunder misstänks att det finns anläggningar som avses i 1 mom. Kontroll får dock inte utföras på en hemfridsskyddad plats, om det inte finns särskilda skäl att misstänka överträdelser av 39 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten eller 38 kap. 5―7 § strafflagen.

Den som innehar, använder eller äger en radioanläggning skall på begäran av kontrollören uppvisa det radiotillstånd han eller hon förfogar över.

32 §
Undersökning av radioanläggningar

Om det på sannolika skäl misstänks att 19 §, 22 § 2 mom. eller 23 § har överträtts, har kontrollören rätt att ta anläggningen och dess dokument för undersökning och förbjuda att anläggningen används, saluförs, överlåts, går förlorad eller förstörs under den tid undersökningen pågår. Undersökningen skall företas utan dröjsmål. Den av vilken anläggningen har tagits för undersökning skall ges ett intyg av vilket framgår den egendom som tagits för undersökning och orsaken till att den tagits för undersökning.

Om den radioanläggning som har tagits för undersökning uppfyller kraven enligt denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och anläggningens värde har sjunkit på grund av undersökningen, skall till ägaren på yrkande betalas en ersättning för anläggningen som motsvarar det gängse priset.

Om en radioanläggning på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan Kommunikationsverket förplikta tillverkaren eller importören att ersätta undersökningskostnaderna och dra bort radioanläggningarna från marknaden.

33 §
Avhjälpande av störningar

Om en radioanläggning stör radiokommunikation i säkerhetssyfte, skall användningen av radioanläggningen genast avbrytas.

Om en radiosändare stör radiokommunikationen eller andra radioanläggningar, skall radiosändarens innehavare och ägare avhjälpa eller begränsa störningen. Om störningen beror på tekniska egenskaper hos en radiomottagare, ansvarar radiomottagarens innehavare och ägare för att störningen avhjälps. Kommunikationsverket kan bestämma vilka andra åtgärder som gäller en radioanläggnings tekniska egenskaper eller användningen av den som en radioanläggnings innehavare och ägare skall vidta för att förebygga och begränsa störningar och deras verkningar.

Om både den radioanläggning som förorsakar störningar och den radioanläggning som störs stämmer överens med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den och om störningarna inte är ringa, ger Kommunikationsverket parterna ett förslag till åtgärder genom vilka störningarna kan avhjälpas eller verkningarna begränsas.

Om parterna inte kan komma överens om de åtgärder som behövs för att avhjälpa störningarna eller om beloppet eller fördelningen av de kostnader som föranleds av åtgärderna, skall Kommunikationsverket avgöra saken.

Det förfarande som avses i 2―4 mom. tillämpas även när en radioanläggning orsakar störningar i telenätet eller för teleterminalutrustning eller elanläggningar vilkas störningstolerans stämmer överens med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

34 §
Förhindrande av störningar

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, överlåtelse och användning av en radioanläggning, om anläggningen har orsakat skadliga störningar eller om det på sannolika grunder kan antas att den orsakar skadliga störningar.

Kommunikationsverket har rätt att förbjuda import, saluföring, försäljning, överlåtelse och användning av en radioanläggning också om den på sannolika grunder kan antas orsaka störningar i den i 6 § avsedda planerade användningen av radiofrekvenser.

Kommunikationsverket har rätt att kontrollera en radioanläggning, om det på sannolika grunder misstänks att den strider mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Om det konstateras att en radioanläggning eller användningen av den på ett väsentligt sätt strider mot denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller att anläggningen kan orsaka skadliga störningar, kan Kommunikationsverket tillfälligt sätta radioanläggningen ur funktion, om detta kan ske utan att den som innehar radioanläggningen förorsakas oskälig olägenhet eller skada med hänsyn till omständigheterna.

35 §
Handräckning

Kommunikationsverket har rätt att få handräckning av polisen, tullmyndigheterna, gränsbevakningsväsendet och sjöfartsverket för övervakningen av iakttagandet av och för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om det finns vägande skäl att misstänka att ett brott som avses i 38 kap. 7 § strafflagen eller i 39 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i denna lag har begåtts på en plats som omfattas av hemfriden får utan hinder av 5 kap. 1 § 1 mom. och 10 § 1 mom. tvångsmedelslagen (450/1987) husrannsakan och kroppsvisitation företas för eftersökning av lagstridiga radioanläggningar eller för utredning av brott.

36 §
Tvångsmedel

Kommunikationsverket kan ge den som bryter mot denna lag eller de bestämmelser eller tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den en anmärkning och ålägga denne att rätta sitt fel eller sin försummelse.

Kommunikationsverket kan förstärka en förpliktelse enligt 1 mom. med vite eller med hot om att verksamheten avbryts, om föreläggande av vite eller hot om avbrytande är nödvändigt på grund av felets eller försummelsens skadlighet.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

37 §
Radiokommunikationens konfidentiella natur

Radiokommunikation är konfidentiell, om den inte är avsedd för allmän mottagning.

Den som har tagit emot eller annars fått kännedom om en konfidentiell radiosändning som inte är avsedd för honom eller henne får inte orättmätigt röja eller utnyttja uppgifter om innehållet i sändningen eller om dess existens.

Vad som föreskrivs i 2 mom. hindrar inte att uppgifter om en konfidentiell radiosändnings existens och dess identifieringsuppgifter lämnas till Kommunikationsverket, om det är nödvändigt för att identifiera och lokalisera störningar av radiokommunikationen, avhjälpa eller begränsa störningar eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal. Uppgifter om innehållet i en konfidentiell radiosändning får lämnas bara om det är nödvändigt för att identifiera, lokalisera, avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikation i säkerhetssyfte eller för att få den som orsakat störningar ställd under åtal.

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 2 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om gärningen inte är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs någon annanstans än i 38 kap. 1 § strafflagen.

38 §
Tystnadsplikt

De uppgifter om en konfidentiell radiosändning som Kommunikationsverket har fått med stöd av 30 § 1 mom. och 37 § 3 mom. skall hållas hemliga.

Vad som föreskrivs i 1 mom. hindrar inte att identifieringsuppgifter lämnas ut till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att utreda eller vidta åtgärder för väckande av åtal för ett brott som gäller störningar eller för att avhjälpa eller begränsa störningar av radiokommunikationen.

Angående förbudet att utnyttja uppgifter som avses i 1 mom. samt angående straff för brott mot tystnadsplikten och förbudet att utnyttja uppgifter gäller vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

39 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen

1) innehar eller använder en radiosändare utan radiotillstånd eller använder en radiosändare utan föreskriven behörighet eller kompetens,

2) bryter mot bestämmelser eller förbud om förhindrande eller begränsning av störningar,

3) bryter mot bestämmelserna om import, försäljning, saluföring, överlåtelse eller ställande till påseende av en radioanläggning eller mot ett förbud som utfärdats då en radioanläggning tagits för undersökning, eller

4) bryter mot bestämmelserna om säkerställande av en radioanläggnings överensstämmelse eller om den förvaring av dokument som har samband med detta eller mot bestämmelserna om utsläppande på marknaden, märkning eller meddelande om användningsändamål,

skall för brott mot radiolagen dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag.

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats eller en förpliktelse som har ålagts med stöd av denna lag och som förstärkts med vite eller hot om att verksamheten avbryts, kan inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

40 §
Ändringssökande

I Kommunikationsverkets beslut får ändring sökas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Kommunikationsverket kan i sitt beslut bestämma att beslutet skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

41 §
Bedömningsorgan

Kommunikationsministeriet utser på ansökan ett eller flera bedömningsorgan. Bedömningsorganet har till uppgift att lämna utlåtanden om radioanläggningars överensstämmelse, bestämma om särskilda radiotestsekvenser samt godkänna och övervaka kvalitetssäkringssystem för radioanläggningar. Bedömningsorganet kan utses för viss tid. I ansökan skall sökanden lägga fram de uppgifter som ministeriet har begärt och som behövs för handläggningen av ansökan.

Bedömningsorganet skall vara oberoende av tillverkarna av radioanläggningar i funktionellt och ekonomiskt hänseende. Det skall ha en ansvarsförsäkring eller något annat motsvarande arrangemang som är tillräckligt med tanke på verksamhetens omfattning och tillgång till tillräckligt med yrkeskunniga anställda samt sådana system, anordningar och redskap som behövs för verksamheten.

Kommunikationsministeriet utövar tillsyn över bedömningsorganens verksamhet. Bedömningsorganen skall anmäla sådana ändringar i sin verksamhet som kan påverka deras förutsättningar att vara bedömningsorgan. Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller föreskrivna krav eller bryter mot bestämmelserna kan kommunikationsministeriet återkalla beslutet att utse organet.

Närmare bestämmelser om kraven på bedömningsorganen samt om de dokument som påvisar att kraven uppfylls och som skall fogas till ansökan utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

42 §
God förvaltning och rättsskydd i bedömningsförfarandet

När bedömningsorganet fullgör sina i 41 § 1 mom. avsedda uppgifter skall det iaktta lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966), lagen om översändande av handlingar (74/1954) och språklagen (148/ 1922).

Rättelse i ett beslut av ett bedömningsorgan om kvalitetssäkringssystemet för en radioanläggning kan sökas hos Kommunikationsverket. Yrkande på rättelse skall framställas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet. Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av ett yrkande på rättelse får sökas på det sätt som föreskrivs i 40 §.

43 §
Maskinellt undertecknande

Radiotillstånd, beslut om frekvensreservering, behörighetsbevis, kompetensbevis och beslut om radiostationers identifieringssignaler vilka ges i form av en handling som framställts med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt.

6 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna lag upphävs radiolagen av den 10 juni 1988 (517/1988) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

45 §
Övergångsbestämmelser

Tillstånd för radiosändare, radiostationers identifieringssignaler samt behörighetsbevis och kompetensbevis vilka beviljats innan denna lag träder i kraft gäller alltjämt under den tid som anges i dem.

Utan hinder av det som bestäms i 19 § 1, 2 och 4 mom. får radioanläggningar som har släppts ut på marknaden enligt de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft användas, saluföras, säljas och överlåtas också på något annat sätt, trots att anläggningarna inte uppfyller kraven i denna lag eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

RP 80/2001
TrUB 6/2001
RSv 103/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.