1001/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 88 §, 89 a § 2 mom. och 91 § 2 mom.,

sådana de lyder, 88 § i lag 1045/1996 och i lag 1017/1998, 89 a § 2 mom. i nämnda lag 1045/1996 samt 91 § 2 mom. i lag 1355/1993, som följer:

88 §

Var och en som bedriver fångst av fisk eller kräfta skall betala en fiskevårdsavgift till staten. Avgiften är 15 euro per kalenderår eller fem euro för varje fiskeperiod om högst sju dygn. Fiskevårdsavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller hos den som bedriver mete eller pilkfiske. Med mete avses sådant fiske som bedrivs med spö utan en för kastfiske lämpad rulle och där spöet eller reven befinner sig i eller inom räckhåll för den metandes hand och där betet inte är en pilk, ett drag, en fluga eller något annat konstgjort don. Med pilkfiske avses fiske med pilk, fäst vid en rev som hålls i rörelse i lodrät riktning så att reven hålls i handen eller det används ett kort spö, som inte är lämpat för kastfiske.

Var och en som bedriver handredskapsfiske enligt 8 § 1 mom. skall årligen betala en spöfiskeavgift till staten. Avgiften är 27 euro per kalenderår eller sex euro för en fiskeperiod om sju dygn inom varje län där han bedriver nämnda handredskapsfiske. Spöfiskeavgift tas dock inte ut hos den som inte fyllt 18 år eller den som fyllt 65 år, inte heller för handredskapsfiske som bedrivs inom ett allmänt vattenområde.

Jord- och skogsbruksministeriet uppbär de avgifter som avses i denna paragraf justerade enligt stegringen i levnadskostnadsindex. Justeringen skall göras med två euros noggrannhet.

89 a §

Är det belopp som enligt 1 mom. tillkommer ägaren av vattenområdet högst 30 euro, delas medlen inte ut till ägaren utan tillfaller det behöriga fiskeområdet.


91 §

Om ett belopp som enligt 1 mom. skulle tillfalla en ägare av ett vattenområde uppgår till högst 30 euro, utdelas medlen inte till ägaren utan ges till vederbörande fiskeområde.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 120/2001
JsUB 8/2001
RSv 124/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.