993/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1990 om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990) 17 § 1 och 2 mom., 19 a §, 22 § 2 mom., 28 § 1 mom., 29 §, 30 § 1 mom. och 32 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 17 § 1 och 2 mom. i lag 638/2001, 19 a och 32 § i lag 966/2000, 22 § 2 mom. i lag 332/1997, 28 § 1 mom. och 29 § i lag 1479/1992 och 30 § 1 mom. i lag 558/1998, som följer:

17 §
Andra förmåner under utbildningstiden

Till en studerande betalas i ersättning för resekostnader och andra kostnader för uppe-hälle under utbildningstiden (ersättning för uppehälle) 7 euro per dag.

Till en studerande som deltar i utbildning utanför sin pendlingsregion betalas i förhöjd ersättning för uppehälle 14 euro per dag. Förhöjd ersättning för uppehälle betalas även till en studerande som

1) utanför sin hemkommun deltar i utbild-ning inom sin pendlingsregion,

2) orsakas inkvarteringskostnader av delta-gande i utbildning, och som

3) uppvisar ett hyresavtal eller någon annan tillförlitlig utredning om inkvarteringskost-naderna.


19 a §
Begränsningar vid erhållande av ersättning för uppehälle

Till en studerande som inte får utbildnings-stöd eller arbetsmarknadsstöd betalas inte någon ersättning för uppehälle.

Ersättning för uppehälle betalas inte för semesterperioder under utbildningstiden. Förmånerna betalas dock för den tid under vilken den studerande under semesterperioden fullgör arbetspraktik som hör till utbildningen, om inte något annat följer av 1 mom.

22 §
Beslut

I ärenden som gäller ersättning för uppe-hälle skall dock ett skriftligt beslut meddelas endast om sökanden kräver det. Kravet skall framföras hos folkpensionsanstalten eller ar-betslöshetskassan inom sju dagar från det den som saken gäller fått del av avgörandet. I annat fall står avgörandet fast.

28 §
Utmätning och återkrav av förmåner

Grundstöd och ersättning för uppehälle får inte mätas ut.


29 §
Beskattningen av förmåner

Ersättning för uppehälle och de förmåner som avses i 27 § utgör inte skattepliktig inkomst.

30 §
Finansieringen av de studiesociala förmånerna

Om finansiering av förtjänststödet bestäms i lagen om finansiering av arbetslöshetsför-måner (555/1998). Grundstöd och dess barnförhöjningar, den statsandel av förtjänst-skyddet som motsvarar grundskyddet samt ersättningar för uppehälle betalas av statens medel med budgetanslag under huvudtiteln för vederbörande ministeriums förvaltnings-område. Vid bestämmande av anslagets storlek beaktas de influtna arbetslöshetsförsäkringspremier som skall redovisas till grundskyddet enligt 23 § i den nämnda lagen.


32 §
Tillämpning av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Om inte något annat bestäms i denna lag, skall på utbildningsstöd och ersättning för uppehälle dessutom tillämpas vad som i 28 § 6 mom., 29 § 1 mom. samt 32, 36 a, 39, 40 a, 40 b, 43, 43 a och 46 § lagen om utkomst-skydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning och ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas på sådan ersättning för uppehälle som hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande. Till den som får grundstöd eller arbetsmarknadsstöd betalas dock fram till den 31 mars 2002 i 17 § 2 mom. avsedd förhöjd ersättning för uppehälle såsom ersättning för uppehälle enligt 17 § 1 mom. och såsom ersättning för inkvartering, på vilken tillämpas de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft. Ersättningen för inkvartering är dock 7 euro per dag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/2001
ApUB 8/2001
RSv 134/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.