990/2001

Given i Helsingfors den 16 november 2001

Lag om ändring av lagen om explosionsfarliga ämnen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/1953) en ny 1 a § som följer:

1 a §

Sådana plastiska sprängämnen som avses i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte får inte införas i landet, tillverkas, innehas eller överlåtas om inte detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med konventionen. Närmare bestämmelser om de sprängämnestekniska krav som gäller för införande av detekteringsmedel i plastiska sprängämnen utfärdas genom förordning av handels- och industriministeriet.

Förbudet mot införsel, tillverkning, innehav och överlåtelse av plastiska sprängämnen gäller inte plastiska sprängämnen som i små kvantiteter behövs för

1) forskning, utveckling eller provning av nya eller ändrade explosiva varor,

2) träning i detektering av explosiva varor eller utveckling och provning av utrustning för detektering av explosiva varor, samt

3) kriminaltekniska undersökningar, utveckling av brottsutredningsmetoder och andra rättsmedicinska ändamål.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 mom. får plastiska sprängämnen införas i Finland även om de inte har märkts i enlighet med konventionen, om mottagaren av sprängämnena är försvarsmakten, polisen eller gränsbevakningsväsendet.

För utförsel ur landet av plastiska sprängämnen som avses i konventionen gäller vad som bestäms i lagen om export och transitering av försvarsmateriel (242/1990).


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

Plastiska sprängämnen som tillverkats och införts i landet före ikraftträdandet av denna lag får användas, innehas och överlåtas under en period av tre år från ikraftträdandet av lagen även om inget detekteringsmedel har införts i dem i enlighet med bestämmelserna i konventionen.

Plastiska sprängämnen som innehas av försvarsmakten, polisen och gränsbevakningsväsendet får dock användas, innehas och överlåtas under en period av 15 år från ikraftträdandet av lagen även om inget detekteringsmedel har införts i dem på det sätt som bestäms i 1 a § 1 mom. Plastiska sprängämnen som utgör en väsentlig beståndsdel i en vederbörligen godkänd militär konstruktion enligt konventionen får användas också efter denna tidsperiod utan införande av detekteringsmedel, om konstruktionen innehas av någon ovan nämnd myndighet när denna lag träder i kraft eller tillverkas inom tre år från ikraftträdandet.

RP 95/2001
UtUB 9/2001
RSv 126/2001

Helsingfors den 16 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.