972/2001

Given i Helsingfors den 9 november 2001

Lag om ändring av 6 kap. lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889) 6 kap. 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom., sådana de lyder, 6 kap. 2 § 3 mom. i lag 386/1981 och 3 § 2 mom. i lag 595/1977, som följer:

6 kap.

Om böter, förvandlingsstraff för böter och samfundsbot

2 §

Om den som på förhand helt eller delvis har betalat sina böter befrias från böterna genom ett lagakraftvunnet beslut av en högre domstol eller av någon annan orsak eller döms till ett lägre bötesbelopp än det som har betalats, skall till honom eller henne återbäras det överbetalda beloppet med sex procents årlig ränta från betalningsdagen till dagen för återbäringen. Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas att återbäring eller ränta inte skall betalas om den understiger ett visst belopp.

3 §

Vid verkställighet av bötesstraff skall dock även delbetalning av böterna tas emot, om den motsvarar minst en dagsbot eller, beträffande ett vite som har dömts ut till ett visst belopp, utgör minst 10 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2001
LaUB 19/2001
RSv 119/2001

Helsingfors den 9 november 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.