951/2001

Given i Helsingfors den 8 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 8 § 1 mom., 10 § och 12 § 1 mom. 1 och 4 punkten,

av dessa lagrum 8 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i förordningarna 377/1999 och 944/2000 samt 12 § 1 mom. 1 och 4 punkten sådana de lyder i sistnämnda förordning, som följer:

8 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesutbildning

De priser per enhet enligt utbildningsområde för yrkesutbildningen som avses i 19 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning inom samma utbildningsområde som följer:

1) inom naturbruk 40 procent i utbildningsprogrammet för skogsbruk och utbildningsprogrammet för mångsidig användning av skog och 90 procent i utbildningsprogrammet för skogsmaskinsbranschen, vilka leder till grundexamen inom skogsbranschen samt 20 procent i utbildningsprogrammet för hästhushållning som leder till grundexamen inom lantbruksbranschen,

2) inom teknik och kommunikation 35 procent i utbildningsprogrammet för mejeribranschen som leder till grundexamen inom livsmedelsbranschen, 40 procent i utbildning som leder till grundexamen i sjöfart, 50 procent i utbildningsprogrammet för transportservice som leder till grundexamen i logistik och i utbildning som leder till grundexamen i flygplansmekanik samt 100 procent i utbildningsprogrammet för schaktningsmaskintransport som leder till grundexamen inom byggnadsbranschen,

3) inom social- och hälsovårdsbranschen 15 procent i de yrkesinriktade studierna som ingår i utbildningsprogrammen för akutvård, sjukvård och omsorg samt mun- och tandvård för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen,

4) inom fritidsverksamhet och idrott 30 procent i utbildning som leder till grundexamen i idrott,

5) inom kultur 25 procent i utbildning som leder till grundexamina i musik och 20 procent i utbildning som leder till grundexamen i audiovisuell kommunikation,

6) inom handel och administration 20 procent i utbildning som leder till grundexamen i databehandling, samt

7) på alla områden 50 procent i specialundervisningen.


10 §
Höjning av priset per enhet på basis av inkvarteringsförmån

Priset per enhet för utbildningsanordnaren höjs i fråga om studerande som har åtnjutit inkvarteringsförmån med ett belopp som är 16 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet fastställts för yrkesutbildning, om inte något annat bestäms i 2 och 3 mom.

Om en utbildningsanordnare med stöd av 20 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning givits en särskild utbildningsuppgift som innebär att sörja för ordnandet av specialundervisningen och annan service som avses i nämnda bestämmelse, höjs priset per enhet för utbildningsanordnaren i fråga om alla studerande som bestämts i utbildningsuppgiften och som har åtnjutit inkvarteringsförmån med ett belopp som är 68 procent av det genomsnittliga pris per enhet för yrkesutbildning som avses i 1 mom.

Om utbildningsanordnaren med stöd av 9 § 2 mom. lagen om yrkesutbildning givits i uppgift att ordna utbildning i internat, höjs priset per enhet i fråga om de studerande som har fått den inkvartering och de måltider som hör till internatet med ett belopp som är 37 procent av det genomsnittliga pris per enhet för yrkesutbildning som avses i 1 mom.

12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:

1) 120 procent i utbildningsprogrammet för brandbefäl, vilket leder till yrkeshögskoleexamen i teknik,


4) 20 procent i utbildningsprogrammen för tandteknik och munhygien, vilka leder till yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området och 90 procent i utbildningsprogrammet för brottspåföljdsområdet som leder till samma examen, samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Förordningen tillämpas första gången vid bestämmande av priserna per enhet för 2002.

I utbildning som inletts innan förordningen har trätt i kraft och som leder till någon tidigare yrkesinriktad grundexamen graderas priserna per enhet på motsvarande sätt enligt vad som bestäms i 8 § 1 mom.

Helsingfors den 8 november 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Äldre regeringssekreterare
Tarja Lehtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.