943/2001

Given i Helsingfors den 1 november 2001

Statsrådets förordning om ändring av sysselsättningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet,

ändras i sysselsättningsförordningen av den 30 december 1997 (1363/1997) 2 §, 6 § 2―4 mom., 11 § och 21 § 1 mom., av dessa lagrum 21 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1050/1998, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) ung person en person under 25 år som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå,

2) långtidsarbetslös en person som utan avbrott har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå i 12 månader eller en person som har varit arbetslös arbetssökande vid en arbetskraftsbyrå i flera arbetslöshetsperioder som sammanlagt omfattat minst 12 månader, och som på grundval av den tid arbetslösheten totalt har varat kan jämställas med en person som utan avbrott har varit arbetslös i 12 månader,

3) handikappad en person som avses i 10 § 2 mom. förordningen om arbetskraftsservice (1251/1993),

4) arbetsplanerare en person som ett statligt ämbetsverk, en statlig inrättning, en kommun, en förening eller stiftelse har anställt med sysselsättningsanslag för att planera och ordna lämpliga arbets- och utbildningsplatser för arbetslösa samt andra sysselsättningsfrämjande åtgärder,

5) pendlingsregion ett av det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden fastställt, av en eller flera kommuner bildat område där kommunens invånare allmänt har sina arbetsplatser,

6) normalt sysselsättningsstöd ett stöd vars belopp är 19,85 euro per dag,

7) sammansatt stöd ett stöd där arbetsmarknadsstödet betalas till arbetsgivaren antingen separat eller tillsammans med sysselsättningsstödet.

6 §
Godkännande av program

Statsrådet beslutar i samband med att programmen godkänns om inledande av sådana nya projekt vilkas kostnadsförslag överstiger 3 364 000 euro.

Det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden godkänner

1) tilldelningen av de arbetsanslag som ingår i ett arbetsprogram i fråga om projekt vilkas kostnadsförslag uppgår till högst 3 364 000 euro, och

2) tilldelningen av de anslag som i ett sysselsättningsarbetsprogram anvisats ett ministerium i fråga om projekt vilkas kostnadsförslag uppgår till högst 3 364 000 euro.

En TE-central godkänner, efter att i fråga om projekt vilkas kostnadsförslag uppgår till mer än 1 682 000 euro för tilldelningen ha fått tillstånd till finansiering av projektet av det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden, tilldelningen av anslag som beviljats centralen i ett sysselsättningsarbetsprogram i fråga om projekt vilkas kostnadsförslag uppgår till högst 3 364 000 euro.


11 §
Den myndighet som beviljar anslag

Sökanden beviljas investeringsunderstödet direkt av TE-centralen. När centralen beviljar investeringsunderstödet skall den iaktta de bestämmelser som utfärdats av det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden. Innan understödet beviljas skall TE-centralen i fråga om projekt där kostnadsförslaget uppgår till mer än 1 682 000 euro inhämta samtycke från det ministerium som behandlar sysselsättningsärenden.

21 §
Ansökan om och beviljande av projektstöd

Projektstöd beviljas av den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet avses bli genomfört. Om ett projekt genomförs inom flera TE-centralers verksamhetsområden, beviljas stödet av den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet huvudsakligen avses bli genomfört. Om för samma projekt ansöks om mer än 336 375 euro i projektstöd för samma kalenderår eller om det är fråga om ett riksomfattande projekt, beviljas stödet av vederbörande ministerium.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 1 november 2001

Arbetsminister
Tarja Filatov

Äldre regeringssekreterare
Tarja Brandes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.