933/2001

Given i Helsingfors den 1 november 2001

Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas behörighet i ärenden som gäller strukturfonderna

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 35 § lagen om den nationella förvaltningen av programmen för strukturfonderna (1353/1999):

1 §
Tillämpningsområde

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om projekt som genomförs med sådana strukturfondsmedel och motsvarande statlig medfinansiering som undervisningsministeriet anvisat dem samt länsstyrelsen i fråga om de projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg som genomförs med sådan statlig medfinansiering som undervisningsministeriet anvisat dem, för beredningen av finansieringsbesluten, beviljandet av finansieringen, uppföljningen av och tillsynen över projekten, inspektionen av projekten och återkrav av medel så som föreskrivs i denna förordning. Länsstyrelserna svarar för verkställigheten av mål 1- och mål 2-programmen och för samordningen av de åtgärder som inverkar på regionens utveckling i landskapets samarbetsgrupp samt för verkställigheten av programmen för gemenskapsinitiativet Interreg i förvaltningskommittén så som föreskrivs i denna förordning. Undervisningsministeriet kan utfärda anvisningar, villkor och bestämmelser som gäller användningen, uppföljningen, tillsynen, inspektionen och återbetalningen av medel samt förvaltningen i övrigt beträffande sådana strukturfondsmedel och motsvarande nationell medfinansiering som anvisats utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna samt i fråga om projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg beträffande statlig medfinansiering som anvisats länsstyrelserna.

2 §
Utövande av behörigheten i landskapets samarbetsgrupp och i förvaltningskommittén

Den behörighet som tillkommer undervisningsministeriet i landskapets samarbetsgrupp och i dess sekretariat och sektioner i fråga om mål 1- och mål 2-programmen och i förvaltningskommittén och dess sekretariat i fråga om program för gemenskapsinitiativet Interreg III A utövas av länsstyrelsen.

3 §
Utövande av beslutanderätten

Om det i ett sådant projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg eller något annat projekt som avses i 1 § görs eller planeras en avvikelse från ett beslut som hör till statsrådets, undervisningsministeriets eller utbildningsstyrelsens beslutanderätt eller från ett resultatavtal eller annat avtal med de nämnda myndigheterna, skall ärendet innan ett beslut om projektet fattas föreläggas den behöriga av nämnda myndigheter.

Undervisningsministeriet skall alltid föreläggas sådana projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg och sådana andra projekt som gäller inledande av utbildning, vilken leder till en högskoleexamen (nya utbildningsprogram eller ökat antal studerande) samt projekt som gäller universitetens byggnadsinvesteringar. Övriga projekt som gäller inledande av utbildning, vilken leder till eller förbereder inför en examen, skall anmälas till undervisningsministeriet.

4 §
Uppföljning och tillsyn

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar för att de, i fråga om de projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg och de andra projekt som de finansierar, har ett sådant förvaltnings- och tillsynssystem genom vilket en klanderfri och effektiv användning av medlen säkerställs.

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om de projekt som de finansierar samt länsstyrelserna i fråga om de projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg som de finansierar, för att medlen i projekten och den statliga medfinansiering som anvisats av undervisningsministeriet i projekten inom gemenskapsinitiativet Interreg används och förvaltas på tillbörligt sätt och att noterade felaktigheter korrigeras. Dessa myndigheter skall meddela undervisningsministeriet om sådana åtgärder som de i fråga om projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg och andra projekt som de finansierar har vidtagit för att rätta noterade felaktigheter.

De nämnda myndigheterna skall i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1681/1994 inom följande månad efter varje kvartal till undervisningsministeriet lämna en utredning, om det kommit fram fall som strider mot reglerna och som det gjorts förundersökning om. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde av minst 4 000 euro, skall anmälan göras på en blankett som fastställts av kommissionen. Om regelstridigheterna belastar Europeiska gemenskapens budget till ett värde under 4 000 euro, skall uppgifter om regelstridigheten sändas enbart då denna inte enligt kommissionens förordningar (EG) nr 438/2001 och 448/2001 har behandlats tillfredsställande.

5 §
Inspektion

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om de projekt som de finansierar och länsstyrelserna i fråga om den statliga medfinansiering som de beviljats av undervisningsministeriet i projekten inom gemenskapsinitiativet Interreg, för inspektionen så som bestäms i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001.

Nämnda myndigheter svarar för att det i besluten om beviljande av finansiering nämns att Europeiska kommissionens, Europeiska revisionsrättens och medlemsstatens behöriga tjänstemän har rätt att övervaka och inspektera användningen av medlen.

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen skall i enlighet med artikel 15-17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 sända undervisningsministeriet ett utlåtande av en oberoende instans om förvaltningen av och tillsynen över program för strukturfonderna.

Länsstyrelserna och utbildningsstyrelsen skall i tre års tid efter kommissionens betalning av slutraten och tillgängligt för kommissionen uppbevara alla de handlingar som ansluter sig till kostnaderna för och tillsynen över respektive stödåtgärd och som antingen är original eller genom användning av allmänt godkända informationstransportörer styrkta kopior, om inte punkt 6 i artikel 38 i kommissionens förordning (EG) nr 1260/1999 eller de nationella reglerna förutsätter en längre uppbevaringstid.

6 §
Återkrav av medel

Utbildningsstyrelsen och länsstyrelserna svarar i fråga om de projekt som de finansierar för återkrav av medel som de fått från strukturfonderna och den motsvarande statliga medfinansieringen samt länsstyrelserna i fråga om de projekt inom gemenskapsinitiativet Interreg som de finansierar för återkrav av den statliga medfinansiering som de beviljats av undervisningsministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2001.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning den 15 mars 2000 om utbildningsstyrelsens och länsstyrelsernas befogenhet i ärenden som gäller strukturfonderna (280/2000) samt undervisningsministeriets beslut om utövande av befogenhet i landskapets samarbetsgrupp, som trädde i kraft den 29 februari 2000 (Dnr 4/011/2000).

Helsingfors den 1 november 2001

Undervisningsminister
Maija Rask

Konsultativ tjänsteman
Juha Mäntyvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.