918/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 8 § 2 mom., 9 a § 3 mom., 10 a § 1 och 2 mom. samt den accistabell som utgör bilaga till lagen,

av dessa lagrum 9 a § 3 mom. sådant det lyder i lag 921/1997, 10 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1159/1998 och den accistabell som utgör bilaga till lagen sådan tabellen lyder i lag 509/1998, som följer:

8 §

Om bränslen inte gjorts identifierbara, kan det uppbäras en särskild felavgift på minst 10 procent av det accisbelopp som lämnas ouppburet, dock högst 80 000 euro.

9 a §

Återbäring betalas inte, om ansökan om återbäring gäller ett annat fartyg än ett fiskefartyg och accisbeloppet understiger 330 euro.


10 a §

Den som bedriver yrkesmässig växthusodling har rätt att på ansökan få 3,4 cent per liter i återbäring för den accis som betalts för lätt brännolja vilken använts vid yrkesmässig växthusodling och på motsvarande sätt 1,4 cent per kilogram för tung brännolja.

Ansökan skall lämnas till distriktstullkammaren på den ort där växthusodlingen är belägen. Ansökan om återbäring kan gälla lätt eller tung brännolja som använts under ett kalenderår eller som använts under perioden januari-juni eller perioden juli-december. Ansökan om återbäring skall göras senast inom sex månader från utgången av en ovan nämnd period. Accisåterbäring betalas inte, om den accis som skall återbäras är mindre än 580 euro.


ACCISTABELL
Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis Försörjningsberedskapsavgift
Blyfri motorbensin c/l
― grundkvalitet 1 52,03 4,02 0,68
― reformulerad 2 51,19 4,02 0,68
Blyhaktig motorbensin c/l
― grundkvalitet 3 59,61 4,02 0,68
― reformulerad 4 58,76 4,02 0,68
Blandning av motorbensin c/l
― grundkvalitet 5 55,82 4,02 0,68
― reformulerad 6 54,98 4,02 0,68
Dieselolja c/l
― grundkvalitet 7 28,02 4,52 0,35
― svavelfri 8 25,50 4,52 0,35
Lätt brännolja c/l 9 1,83 4,54 0,35
Tung brännolja c/kg 10 5,40 0,28

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.