915/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993) 163 och 186 §, av dessa lagrum 163 § sådan den lyder i lag 1123/1996, och

ändras 3 § 1 mom., i 26 c § 2 mom. det inledande stycket och 1 punkten, 32 § 2 mom., 33 § 3 mom., 63 a § 3 mom., 70 b § 1 och 2 mom., 80 a § 1 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten, 95 § 1 mom., 126 §, 127 § 3 mom., 129 § 3 mom., 168 a § 1 mom., 174 § 2 mom., 182 § 4 mom. och 209 c § 1 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom., 26 c § 2 mom. 1 punkten, 63 a § 3 mom. och 80 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 1486/1994, 32 § 2 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 332/2000, 33 § 3 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, det inledande stycket i 26 c § 2 mom., 70 b § 1 och 2 mom., 94 § 1 mom. 22 punkten, 127 § 3 mom. och 129 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1767/1995, 95 § 1 mom. sådant det lyder i lag 875/2000, 168 a § 1 mom. och 182 § 4 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1123/1996 och 209 c § 1 mom. sådant det lyder i lag 940/1999, som följer:

3 §

Säljaren är inte skattskyldig om omsättningen under kalenderåret uppgår till högst 8 500 euro, såvida han inte enligt egen anmälan har registrerats som skattskyldig.


26 c §

Det är dock inte fråga om ett gemenskapsinternt förvärv till den del som förvärvens värde, utan skattens andel, med undantag för nya transportmedel, accispliktiga varor och förvärv som nämns i 3 mom., är högst 10 000 euro per kalenderår, om

1) de gemenskapsinterna förvärven under föregående kalenderår uppgick till högst 10 000 euro, och


32 §

Fastighetens ägare eller innehavare behöver inte betala skatt om

1) han huvudsakligen använder fastigheten som sin bostad, eller

2) lönekostnaderna jämte socialkostnader för de tjänster som avser fastighetsinnehav som han utfört under ett kalenderår inte överstiger 30 500 euro.


33 §

Skatt skall inte heller betalas på eget bruk av själv utförda byggtjänster som avses i 1 mom. i fråga om lönekostnaderna och socialkostnaderna i samband med dem, om dessa kostnader för byggtjänsterna under ett kalenderår inte överstiger 30 500 euro. Detta gränsbelopp tillämpas dock inte om näringsidkaren har sålt byggtjänster till utomstående eller bedrivit sådan verksamhet som nämns i 31 § vid den tidpunkt då byggtjänsten slutfördes.

63 a §

Paragrafens 1 mom. tillämpas inte till den del den i 1 och 2 mom. nämnda försäljningen till Finland uppgår till högst 35 000 euro per kalenderår, utan skattens andel, med undantag för sådan försäljning som nämns i 5 och 6 mom., om denna försäljning under föregående år sammanlagt har uppgått till högst 35 000 euro.


70 b §

Skatt betalas inte på försäljning av varor som medförs som bagage till en passagerare som inte har sin hemort inom gemenskapen eller i Norge, om det utreds att han, så som föreskrivs genom förordning av statsrådet, har fört ut varorna oanvända från gemenskapen under de tre följande månaderna efter försäljningsmånaden och om det vederlag som uppburits hos passageraren är minst 40 euro.

Skatt betalas inte på försäljning av en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en helhet till en person som har sin hemort i Norge och som i omedelbar anslutning till försäljningen har medfört varorna som bagage till Norge och där betalt mervärdesskatt i samband med införseln. En ytterligare förutsättning är att varans eller varugruppens försäljningspris exklusive skatt är minst 170 euro.


80 a §

Ett belopp i utländsk valuta omräknas till euro så att vid den tidpunkt som nämns i 15 eller 16 § tillämpas den senaste säljkurs som noterats av en affärsbank. Faktureringstidpunkten eller den tidpunkt då beloppet har influtit är dock avgörande för om skatten med stöd av 13 kap. periodiseras till faktureringsmånaden eller den månad då beloppet inflyter.


94 §

Skattefri är import av följande varor


22) varor enligt 129 § 1 mom. som förvärvats för Europeiska gemenskapernas officiella bruk, om grunden för den skatt som skall betalas på importen av varan ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro.


95 §

En resande som anländer till Finland från ett område utanför gemenskapen får skattefritt införa personligt resgods till ett värde av högst 175 euro, dock inte i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker avsett öl mer än 16 liter. I detta värde inräknas inte de produkter som nämns i 2 mom. och inte de personliga tillhörigheter som en till Finland återvändande person återinför eller som en till landet anländande resande temporärt för in för att användas av honom själv eller familjen under resan.


126 §

Gäller ansökan om återbäring hela kalenderåret eller slutet av det skall återbäringsbelopp under 25 euro inte återbäras. I annat fall betalas ingen återbäring, om återbäringsbeloppet understiger 200 euro.

127 §

Förutsättningen för återbäring är att en enskild varas eller tjänsts skattebelagda pris är minst 170 euro.

129 §

För återbäring förutsätts att varans eller tjänstens skattebelagda inköpspris eller grunden för den skatt som skall betalas på importen ökad med mervärdesskattens andel är minst 80 euro.

168 a §

Om en skattskyldig utan giltig orsak har underlåtit att lämna in en sammandragsdeklaration eller har lämnat in en ofullständig eller felaktig deklaration, kan skatteverket ålägga den skattskyldige att i försummelseavgift betala minst 80 och högst 1 700 euro.


174 §

Den som är skattskyldig med stöd av 12 § samt en skattskyldig vars försäljning totalt inte överstiger det belopp som nämns i 3 § avförs ur registret när han framför sin anhållan om avregistrering.


182 §

Kan skatten inte höjas så som avses ovan, kan skatteverket bestämma att en skatteförhöjning om högst 15 000 euro skall betalas. Påförandet av skatteförhöjning förutsätter då att den skattskyldige trots en bevisligen sänd uppmaning har försummat att lämna in registreringsanmälan eller skattedeklaration eller har lämnat in en väsentligen bristfällig eller oriktig anmälan eller deklaration och att försummelsen med avseende på omständigheterna eller annars inte är obetydlig. Skatteverket kan bestämma att skatteförhöjning skall betalas på grund av grov försummelse av deklarationsskyldigheten också när det har verkställt debiteringen genom uppskattning och på grundval av en utredning som senare tillställts det har rättat debiteringen så att debitering inte verkställs.

209 c §

En säljare av investeringsguld som avses i 43 a och 43 c § skall alltid identifiera kunden då värdet av en transaktion eller det sammanlagda värdet av flera sinsemellan sammanhängande transaktioner uppgår till minst 15 000 euro. Säljaren skall med till buds stående medel även identifiera en person för vars räkning ovan nämnda kund sannolikt handlar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas när en vara har levererats eller en tjänst utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts, skyldighet att betala skatt på en införd vara har uppkommit eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk efter att lagen trätt i kraft.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.