907/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 26 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 477/1998, och

ändras 32 §, 41 § 4 mom., 88 § 4 mom. och 89 § 5 mom.,

av dessa lagrum 32 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 477/1998 samt 41 § 4 mom. och 88 § 4 mom. sådana de lyder i lag 505/1998, som följer:

32 §
Skatteförhöjning

Om det finns en mindre bristfällighet eller ett mindre fel i en skattedeklaration, i en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller i en annan uppgift eller handling som den skattskyldige har lämnat in och om den skattskyldige inte har följt en bevisligen sänd uppmaning att avhjälpa bristfälligheten eller felet eller om han utan giltig orsak har lämnat in en deklaration, uppgift eller handling alltför sent, kan den skattskyldige påföras en skatteförhöjning på högst 150 euro.

Om den skattskyldige har lämnat in en skattedeklaration, en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller en annan föreskriven uppgift eller handling med väsentliga brister eller fel eller lämnat in dem först efter en bevisligen sänd uppmaning, kan den skattskyldige påföras en skatteförhöjning på högst 800 euro.

Om den skattskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat in en väsentligen oriktig skattedeklaration, en annan deklaration som skall ges för uppfyllande av deklarationsskyldigheten eller någon annan föreskriven uppgift eller handling eller inte alls lämnat in någon deklaration, skall som skatteförhöjning för den inkomst som lagts till påföras 5―30 procent av sistnämnda inkomst och för den förmögenhet som lagts till påföras 0,5―1 procent av de tillgångar som lagts till, dock minst 800 euro, om inte något annat följer av särskilda skäl. Som inkomst som lagts till betraktas även ett belopp varmed beskattningen har ändrats på ett sätt som ökar den beskattningsbara inkomsten under ett senare skatteår. Skatteförhöjning påförs enligt detta moment också när den skattskyldige medvetet eller av grov vårdslöshet har uppgivit inkomsten som fel inkomstslag.

Skatteförhöjningen påförs efter de i inkomstskattelagen föreskrivna avdragen från skatten och underskottsgottgörelsen.

Om någon skatt inte påförs i samband med skatteförhöjningen, skall denna redovisas till staten.

41 §
Uträkning av samfundsränta

Vid uträkningen av samfundsränta beaktas inte av skatteverket beviljad förlängning av inlämningstiden för skattedeklarationen.

88 §
Skattelättnad

Skatteverket avgör ansökan då de belopp som den avser uppgår till högst 50 000 euro. Finansministeriet får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skattestyrelsen eller skatteverket. Skattestyrelsen får överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som skall behandlas av skatteverket.


89 §
Lindring av internationell dubbelbeskattning

Finansministeriet får bestämma att skattestyrelsen skall avgöra sådana ansökningar som avses i 3 mom., om det belopp som ansökan om befrielse gäller är högst 50 000 euro. Finansministeriet får dock överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagens 26 a § 2 mom. tillämpas alltjämt i den lydelse det hade vid ikraftträdandet vid beskattningarna för skatteåren före ikraftträdandet. Vid beskattningarna för dessa år beräknas skatteförhöjning som avses i 32 § enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.