902/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/1978) 9 § 2 mom. och

ändras 6 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § och 16 § 3 mom.,

av dessa lagrum 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1120/1996 samt 14 § 1 mom. och 15 § sådana de lyder i lag 1544/1992, som följer:

6 §

En begränsat skattskyldig som arbetar i Finland högst sex månader under en period av tolv månader som börjar eller slutar under skatteåret i fråga, får från lön för arbete som

1) direkt ansluter sig till hans studier eller praktisering eller

2) sker inom ramen för ett nordiskt program för utbyte av feriearbete eller annat sådant arbete

och som har utförts på en arbetsplats, vilken förmedlas av en statlig myndighet, dra av 510 euro per månad eller, om lönen betalas för kortare tid än en månad, 17 euro per dag.


14 §

En begränsat skattskyldig skall betala förmögenhetsskatt så att skatt erläggs av samfund med en sådan andel av den beskattningsbara förmögenheten som motsvarar den förmögenhetsskatteprocent för samfund som avses i förmögenhetsskattelagen och av övriga skattskyldiga med 0,9 procent av den del av den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 135 000 euro.


15 §

En begränsat skattskyldig fysisk person skall betala skatt på inkomst som han förvärvat av jord- eller skogsbruk som han bedrivit i Finland endast till den del beloppet av nettoinkomsten överstiger 350 euro om året. Det belopp som är befriat från skatt dras först av från resultatet av jordbruk, därefter från förvärvsinkomsten av skogsbruk och i fråga om den återstående delen från skogsbrukets kapitalinkomstandel.

Det belopp om 350 euro som avses i 1 mom. dras av från resultatet av jordbruk, innan resultatet fördelas på förvärvs- och kapitalinkomst.

16 §

Stats- eller kommunalskatt vars belopp är högst 17 euro påförs inte den skattskyldige, utom då förskott kan användas till betalning av skatten. Källskatt som inte uppburits och vars belopp är högst 17 euro påförs inte den skattskyldige.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagens 6 § 1 mom. tillämpas på inkomst som förvärvats efter lagens ikraftträdande. Lagens 14 § 1 mom. och 15 § tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.