897/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) 9 § 2 mom. 2 punkten, 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 37 § 1 mom., 38 § 1 mom. samt 39 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1481/1994, som följer:

9 §
Skattepliktiga tillgångar

Skattepliktiga tillgångar är bland annat


2) rätt till livränta och pension samt rätt till avkastning av fastighet och annan sådan förmån, om rättigheten är avsedd att gälla under den därtill berättigades livstid eller under viss tid, varav vid skatteårets utgång minst fem år återstår, till den del rättighetens årsavkastning överstiger 450 euro,


37 §
Barnavdrag

Från tillgångarna för en skattskyldig som har bott i Finland och under skatteåret försörjt sitt minderåriga barn eller fosterbarn avdras för varje sådant barn 2 000 euro.


38 §
Avdrag för egen bostad

Har den skattskyldige vid skatteårets utgång använt en byggnad som han äger eller en lägenhet som han besitter i egenskap av aktieägare i ett bostadsaktiebolag eller medlem i ett bostadsandelslag enbart eller huvudsakligen som stadigvarande bostad för sig eller sin familj, avdras från den skattskyldiges skattepliktiga tillgångar 10 000 euro. Avdraget beviljas enligt 37 § 2 mom.


39 §
Skattens belopp och påförande av skatt

Det belopp av den beskattningsbara förmögenheten som eventuellt överstiger jämna tio euro beaktas inte.

En förälder och ett minderårigt barn påförs skatten var för sig enligt de andelar som nämns i 4 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.