896/2001

Given i Helsingfors den 26 oktober 2001

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 125 § och

ändras 48 § 1 mom. 2 punkten, 53 § 8 punkten, 55 § 4 mom., 57 §, 71 § 3 mom., den finska språkdräkten i 73 § 2 mom., 80 § 2 punkten, 88 §, 92 § 23 punkten, 93 § 1 och 4 mom., 94 § 3 mom., 95 § 1 mom. 1 punkten, 96 § 2―6 mom., 97 § 2―4 mom., 98 §, 100 § 2 mom., 101 § 2 mom., 104 § 1 mom., 105 §, 105 a § 2 mom., 106 §, 115 § 3 mom., 116 b §, 116 c § 1 och 3 mom., 126 § 1 mom., 127 §, 128 § 1 mom., 130 §, 131 § 1 mom. och 143 § 5 mom.,

av dessa lagrum 53 § 8 punkten och 93 § 4 mom. sådana de lyder i lag 1170/1998, 71 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1086/2000, 92 § 23 punkten sådan den lyder i lag 1263/1997, 93 § 1 mom. sådant det lyder i lag 468/2000, 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1165/2000, 96 § 2―6 mom. och 143 § 5 mom. sådana de lyder i lag 1218/1999, 101 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1126/1996, 130 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, 105 § sådan den lyder i lag 1465/1994 samt 116 b § och 116 c § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 229/1999, som följer:

48 §
Skattefria överlåtelsevinster

Vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om den skattskyldige överlåter


2) sedvanligt bohag som varit i hans egen, eller hans familjs användning, till den del de under skatteåret erhållna överlåtelsevinsterna vid överlåtelser av sådan egendom sammanlagt uppgår till högst 5 000 euro,


53 §
Vissa skattefria kapitalinkomster

Skattepliktig inkomst är inte


8) det sammanlagda beloppet av en fysisk persons eller ett dödsbos valutakursvinster i anslutning till annan verksamhet än förvärvsverksamhet upp till 500 euro per år.

55 §
Skogsavdrag

Skogsavdrag görs på yrkande av den skattskyldige, och han skall i samband med yrkandet lägga fram utredning om förutsättningarna för det. Skogsavdraget under ett skatteår skall uppgå till minst 1 500 euro.

57 §
Donationsavdrag

Ett samfund får enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet från sin inkomst dra av

1) en penningdonation på minst 850 euro som för skyddande och bevarande av kulturarvet i Finland har gjorts till finska staten, ett finskt universitet eller en finsk högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga uppgift är att bevara kulturarvet i Finland,

2) en penningdonation på minst 850 euro och högst 25 000 euro som för främjande av vetenskap eller konst har gjorts till finska staten, ett finskt universitet eller en finsk högskola eller till en sådan av skattestyrelsen angiven finsk förening, anstalt eller stiftelse vars egentliga uppgift är att understöda vetenskap eller konst.

71 §
Skattefria resekostnadsersättningar

Med resekostnadsersättning för arbetsresa som betalts av arbetsgivaren jämställs sådan resekostnadsersättning som ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § betalt för en resa som gjorts till förmån för det allmännyttiga samfundet på uppdrag av detta också i de fall när den skattskyldige inte står i anställningsförhållande till det allmännyttiga samfundet eller inte annars får lön för det arbete som resan ansluter sig till. Av denna resekostnadsersättning är dock endast följande skattefri inkomst:

1) dagtraktamente för högst tjugo dagar under ett kalenderår,

2) logiersättning,

3) resekostnadsersättning, som utan hinder av 72 § 3 mom. kan betalas också för resor som gjorts från den skattskyldiges bostad; resekostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 2 000 euro under ett kalenderår.

80 §
Skattefria försäkringsersättningar och skadestånd

Skattepliktiga ersättningar är inte


2) sådan dagpenning, livränta och försörjningspension eller sådana tillägg i anslutning till dem som med stöd av obligatorisk olycksfallsskadeskydd har utbetalts på grund av försäkringsfall som har inträffat före den 1 januari 1982, även då dessa förmåner har erhållits av arbetsgivaren i form av lön eller förskott, dock inte den del som det årliga beloppet av livräntan eller försörjningspensionen överstiger 3 400 euro,


88 §
Strejkunderstöd

Skattepliktig inkomst är inte strejkunderstöd eller annat därmed jämförbart understöd om högst 12 euro per dag som med anledning av stridsåtgärd har erhållits från en arbetsmarknadsorganisation.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


23) verksamhets- eller andra bidrag på i genomsnitt högst 9 euro per dag som betalas för arbets- eller dagverksamhet som kommunen eller andra offentliga samfund som bedriver social- eller hälsovård eller allmännyttiga samfund ordnar för utvecklingshämmade, psykiatriska patienter, klienter inom missbrukarvården eller andra klienter inom socialvården, när bidraget stöder klientens vård, rehabilitering eller anpassning till samhället,


93 §
Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen

Som utgift för inkomstens förvärvande anses även kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, beräknade enligt kostnaderna för anlitande av det billigaste fortskaffningsmedlet. Sådana kostnader kan dock dras av till ett belopp av högst 4 700 euro och endast till den del de under skatteåret överstiger 500 euro (självriskandel).


Om den skattskyldige under skatteåret har fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984), arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd (1542/1993), utbildningsstöd enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/1990), arbetspraktikstöd enligt sysselsättningslagen (275/1987) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, förmån enligt lagen om stödjande av långtidsarbetslösas frivilliga studier (709/1997) eller utbildningsdagpenning enligt lagen om stödjande av arbetslösas frivilliga studier (1402/1997), minskas hans självriskandel med 45 euro för varje full ersättningsmånad. Självriskandelen är dock minst 90 euro. Till en full ersättningsmånad anses höra ett belopp som motsvarar 21,5 ersättningsdagar.

94 §
Motorsågs- och skogsarbetaravdrag

Utgör den löneinkomst som avses i 1 mom. minst en tredjedel av den skattskyldiges inkomster, anses ytterligare 5 procent av löneinkomsten, dock högst 240 euro, utgöra utgifter för förvärvande eller bibehållande av denna löneinkomst (skogsarbetsavdrag).

95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande 460 euro, dock högst löneinkomstens belopp,


96 §
Avdrag för pensionsförsäkringspremie

Dessutom har den skattskyldige rätt att upp till 8 500 euro om året dra av premierna för annan frivillig pensionsförsäkring än sådan som avses i 1 mom., om den på försäkringen grundade pensionen enligt försäkringsavtalet börjar betalas ut såsom ålderspension tidigast då den försäkrade har fyllt 60 år. Premierna kan dras av endast till den del den på försäkringen grundade pensionen tillsammans med de pensioner som grundar sig på den försäkrades obligatoriska och övriga frivilliga pensionsskydd såsom ålderspension skulle leda till en förmånsnivå som utgör högst 60 procent av den inkomst på basis av vilken den försäkrades lagstadgade pension skulle beräknas i det fall att han blivit arbetsoförmögen det år då försäkringen tecknades.

Premierna för frivillig pensionsförsäkring är på det sätt som föreskrivs i 2 mom. avdragbara också i det fall att den i 2 mom. angivna procentgränsen överskrids, om

1) den på den frivilliga försäkringen grundade pensionen tillsammans med den försäkrades övriga pensioner blir högst 850 euro i månaden,

2) den pension som grundar sig på den försäkrades frivilliga försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/1969) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (467/1969) tillsammans med hans övriga pensioner uppgår till högst det maximala tilläggspensionsskydd som har beräknats enligt de pensioner som grundar sig på det obligatoriska pensionsskyddet och 11 § 1 mom. i någondera av dessa lagar.

Premier för frivillig pensionsförsäkring är avdragbara till den del de under skatteåret uppgår till högst 2 500 euro och högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret också i det fall att det inte har lämnats någon utredning om att villkoren enligt 2 och 3 mom. har uppfyllts, om en pension som grundar sig på en försäkring enligt försäkringsavtalet börjar utbetalas som ålderspension tidigast när den försäkrade har fyllt 60 år.

I det maximibelopp om 8 500 euro som nämns i 2 mom. kan ingå skattskyldig makes i 2―4 mom. avsedda försäkringspremier till högst 2 500 euro.

Till den del en frivillig pensionsförsäkring inte uppfyller villkoren i 1―5 mom. eller till den del den överstiger maximibeloppet i 2 mom. har den skattskyldige rätt att dessutom dra av 60 procent av sina och sin makes försäkringspremier, dock högst 5 000 euro om året. Samma avdragsrätt gäller premier som arbetsgivaren har betalt och som enligt 68 § räknas som den skattskyldiges inkomst.


97 §
Avdrag för sjöarbetsinkomst

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid statsbeskattningen beviljas utgör 18 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 6 650 euro.

Det avdrag för sjöarbetsinkomst som vid kommunalbeskattningen beviljas utgör 30 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten, dock högst 11 350 euro.

Utan hinder av 3 mom. höjs avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium, om den skattskyldige då arbetar på fartyget. Vid utgången av en tidsperiod som berättigar till förhöjning beviljas dock denna även för del av en kalendermånad.

98 §
Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga

Har en under skatteåret i Finland bosatt persons skattebetalningsförmåga med beaktande av de inkomster och den förmögenhet som står till hans och hans familjs förfogande, av någon särskild orsak, såsom försörjningsplikt, arbetslöshet eller sjukdom, nedgått väsentligt, avdras från nettoförvärvsinkomsten ett skäligt belopp, dock inte mera än 1 400 euro. Avdraget beviljas i hela hundra euro.

På basis av kostnader som enbart beror på sjukdom kan den skattskyldiges skattebetalningsförmåga anses ha blivit väsentligt nedsatt endast om det totala beloppet av den skattskyldiges och hans familjs sjukdomskostnader under skatteåret uppgår till minst 700 euro och samtidigt utgör minst 10 procent av den skattskyldiges sammanlagda nettokapital- och nettoförvärvsinkomster. Som familjemedlemmar betraktas den skattskyldiges make och minderåriga barn.

100 §
Pensionsinkomstavdrag vid stats- beskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att från full folkpension, som har multiplicerats med talet 2,22 dras av den minsta beskattningsbara inkomsten enligt den progressiva inkomstskatteskalan, varefter återstoden avrundas till följande hela tio euro.


101 §
Pensionsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Fullt pensionsinkomstavdrag räknas så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,37, varefter produkten minskas med beloppet av fullt grundavdrag och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 70 procent av det överskjutande beloppet.


104 §
Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen

Vid kommunalbeskattningen dras från en skattskyldig fysisk persons nettoförvärvsinkomst av 440 euro, om han genom sjukdom, lyte eller kroppsskada åsamkats bestående men på grund av vilket hans invaliditetsgrad enligt lämnade uppgifter är 100 procent. Om procenttalet är lägre, dock minst 30 procent, beviljas i avdrag en mot procenttalet svarande del av 440 euro. Avdraget beviljas dock högst till beloppet av annan nettoförvärvsinkomst än pensionsinkomst.


105 §
Studiepenningsavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig har fått i lagen om studiestöd (65/1994) avsedd annan studiepenning än vuxenstudiepenning, skall från hans nettoförvärvsinkomst göras kommunalbeskattningens studiepenningsavdrag. Dettas fulla belopp är 2 200 euro, dock högst beloppet av studiepenningen. Avdraget minskas med 50 procent av de belopp varmed beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger studiepenningsavdragets fulla belopp.

105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Avdraget utgör 35 procent av det belopp varmed de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 650 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 12 600 euro, minskar avdraget med 3,5 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 12 600 euro.

106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person som hela skatteåret varit bosatt i Finland har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 1 480 euro, skall från denna dras av detta inkomstbelopp. Om förvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, skall avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

115 §
Periodisering av skogsbruksutgifter

Utgifter eller utgiftsrester om högst 200 euro får avskrivas på en gång.

116 b §
Träningsfond

Till en träningsfond kan betalas andra idrottsinkomster än lön. Idrottsinkomst som betalts in till en träningsfond kan användas för täckande av med verifikat styrkta utgifter som under skatteåret uppkommit av idrottsutövande och träning. Det belopp som vid utgången av ett skatteår finns i fonden betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst för skatteåret till den del beloppet inte har överförts till en idrottsutövarfond. I en träningsfond kan dock med tanke på framtida träning årligen skattefritt kvarlämnas högst 20 000 euro (träningstäckning).

Har till en träningsfond under två på varandra följande år betalts mindre än 800 euro per år i idrottsinkomst, betraktas de i fonden kvarstående medlen i sin helhet som skattepliktig förvärvsinkomst för det skatteår som följer på dessa år, såvida inte idrottsutövaren redan tidigare till träningsfonden har anmält att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.

116 c §
Idrottsutövarfond

En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 9 400 euro före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 20 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 25 000 euro per år.


Idrottskarriären anses vara avslutad om idrottsinkomsten under två på varandra följande år understiger 9 400 euro och idrottsutövaren inte visar idrottsutövarfonden att han eller hon fortsätter sin idrottskarriär eller om idrottskarriären har avslutats till följd av att idrottsutövaren skadat sig eller till en fond anmält att han eller hon avslutat sin idrottskarriär.


126 §
Invalidavdrag vid statsbeskattningen

Från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst för en skattskyldig som största delen av skatteåret har bott i Finland avdras 115 euro, om han genom sjukdom, lyte eller kroppsskada har åsamkats bestående men, på grund av vilket hans invaliditetsgrad enligt lämnade uppgifter är 100 procent eller, om procenttalet är lägre, dock minst 30 procent, en mot procenttalet svarande del av 115 euro.


127 §
Underhållsskyldighetsavdrag vid statsbeskattningen

Från inkomstskatten till staten på förvärvsinkomst för en skattskyldig som under skatteåret har betalt underhållsbidrag som fastställts genom avtal eller dom enligt lagstiftningen om underhåll för barn, avdras en åttondedel av det underhållsbidrag som han betalt under skatteåret, dock högst 80 euro per minderårigt barn.

128 §
Förutsättningar för inkomstutjämning

Har en fysisk person eller ett dödsbo under skatteåret haft en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro, som skall anses ha influtit i förskott eller efterskott för två eller flera år och som utgör minst en fjärdedel av det sammanlagda beloppet av hans nettoförvärvsinkomst under skatteåret, skall inkomstutjämning verkställas vid beskattningen av en sådan engångsinkomst, om detta yrkas innan beskattningen har slutförs.


130 §
Uträkningsgrunden för kommunalskatten

Fysiska personer och dödsbon skall för sin i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomst betala inkomstskatt till kommunen enligt en inkomstskattesats som fastställs enligt 66 § kommunallagen (365/1995).

Understiger inkomst som fastställs för en skattskyldig 10 euro, påförs inte kommunalskatt.

131 §
Beloppet av underskottsgottgörelse

Underskottsgottgörelse är en mot inkomstskatteprocenten svarande andel av det under skatteåret uppkomna, i 60 § angivna underskottet inom kapitalinkomstslaget, dock högst 1 400 euro. Detta maximibelopp skall ökas med 350 euro om den skattskyldige eller makarna tillsammans har försörjt ett minderårigt barn, och med 700 euro om antalet sådana barn varit två eller flera. Skall bestämmelserna om makar tillämpas på en skattskyldig, höjs maximibeloppet av den makes underskottsgottgörelse vars på förvärvsinkomsterna fastställda inkomstskatt till staten är större, om inte makarna yrkat på något annat.


143 §
Vissa övergångsstadganden

Premierna för en frivillig pensionsförsäkring som har tecknats före den 1 oktober 1992 är avdragbara upp till 8 500 euro om året även då det inte har visats att villkoren enligt 96 § 2 och 3 mom. är uppfyllda, om premierna uppgår till högst 10 procent av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst under skatteåret. En pensionsförsäkring anses ha blivit tecknad först när försäkringspremier enligt försäkringsavtalet har börjat betalas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 91/2001
FiUB 12/2001
RSv 101/2001

Helsingfors den 26 oktober 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.