855/2001

Given i Helsingfors den 12 oktober 2001

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för taxan enligt 8 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av undersökning och behandling

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 13 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/1992), bestämt grunderna för taxan enligt 8 § sjukförsäkringslagen gällande ersättande av undersökning och behandling som följer:

1 §
Allmänna bestämmelser

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den taxa som avses i 8 § sjukförsäkringslagen iaktta i 4 § sjukförsäkringsförordningen och i denna förordning nämnda grunder.

Folkpensionsanstalten fastställer en förteckning över undersöknings- eller vårdåtgärder samt taxorna för dem, i vilka även ingår arvode till den läkare som vidtagit åtgärden, om inte något annat sägs nedan.

2 §
Laboratorieundersökningar

Vid fastställandet av taxorna för laboratorieundersökningar används ett belopp om högst 21,70 euro per undersökning som grund, för krävande och tidsödande undersökningar dock ett belopp om högst 577,73 euro per undersökning.

3 §
Undersökningar som hör till patologins område

Vid fastställandet av taxorna för undersökningar som hänför sig till patologins område används ett belopp om högst 70,64 euro som grund.

4 §
Provtagning

Vid fastställandet av taxorna för krävande provtagning som utförs i undersöknings- eller vårdanstalt används ett belopp om högst 18,67 euro som grund, i vilket inte ingår arvode till den läkare som vidtar åtgärden.

Vid fastställandet av taxan för i undersöknings- eller vårdanstalt taget prov, som skall sändas vidare för undersökning och som preparerats för detta ändamål, används ett belopp om högst 8,41 euro som grund.

Ovan nämnda penningbelopp kan höjas med beloppet av de skäliga utgifter som sändandet av provet förorsakat.

Taxan för provtagning hos den försäkrade kan höjas med högst 50 procent.

5 §
Sjukvårdsåtgärder

Vid fastställandet av taxorna för sjukvård som givits i anstalter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) eller för sjukvård som givits av i 5 § sjukförsäkringsförordningen avsedd person med behörig yrkesutbildning används högst 15,47 euro per behandling som grund. Om behandlingen pågått längre än en timme används högst 3,87 euro per påbörjad kvarts timme som grund för ersättningen.

Om behandling som avses i denna paragraf givits hos den försäkrade, kan ovan nämnda belopp höjas med högst 50 procent.

6 §
Radiologiska undersökningar och åtgärder

Vid fastställandet av taxorna för radiologiska undersökningar används ett belopp om högst 188,37 euro per undersökning som grund, för krävande undersökningar och åtgärder dock ett belopp om högst 2 810,25 euro per undersökning.

Har för kontrastundersökning använts en större mängd kontrastämne än vanligt eller har i samband med undersökningen använts special- eller andra läkemedel, kan ovan avsedda penningbelopp höjas med ett belopp som motsvarar högst de faktiska tilläggsutgifterna.

Har för krävande undersökningsåtgärder använts specialapparatur för engångsbruk, som inte ingår i undersökningspriset, kan ovan avsedda penningbelopp höjas med belopp som motsvarar högst de faktiska tilläggsutgifterna, dock högst med ett belopp om 840,94 euro.

7 §
Strålbehandling och behandling med cytostatika

Vid fastställandet av taxorna för strålbehandling och behandling med cytostatika används ett belopp om högst 67,28 euro per behandling som grund.

8 §
Fysioterapi

Vid fastställandet av taxorna för rörelse- och motionsterapi samt därtill hörande massage används ett belopp om högst 15,47 euro per behandling som grund, i synnerligen krävande och tidsödande fall dock högst 20,69 euro per behandling.

Vid fastställandet av taxorna för fysikalisk behandling med apparater och metoder lämpliga från medicinsk synpunkt, används högst 6,73 euro per behandling som grund.

Vid fastställandet av taxorna för fysioterapeutiska undersökningar samt rådgivning används ett belopp om högst 13,96 euro per undersökning eller rådgivningsbesök som grund.

Har i denna paragraf avsedd behandling givits eller undersökning utförts hos den försäkrade, kan ovan nämnda eurobelopp höjas med högst 50 procent.

9 §
Undersökningar företagna av psykolog

Vid fastställandet av taxorna för undersökningar som företagits av psykolog används ett belopp om högst 49,62 euro som grund, i fråga om personlighetsundersökning dock ett belopp om högst 123,11 euro per undersökning.

10 §
Behandling med konstnjure

Vid fastställandet av taxan för behandling med konstnjure används ett belopp om högst 338,06 euro per behandling som grund. I beloppet ingår inte arvode till den läkare som vidtagit åtgärden.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 14 september 1994 om grunderna för taxan enligt 8 § sjukförsäkringslagen för ersättande av undersökning och behandling (827/1994).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 oktober 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringssekreterare
Lauri Pelkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.