832/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för gränsveterinärernas prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 23 § lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996), sådan den förstnämnda lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som utförs av en gränsveterinär är

1) kontroller som enligt lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) utförs på levande djur samt animaliska livsmedel och andra produkter som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land),

2) djurskyddskontroller som enligt 30 och 31 § förordningen om transport av djur (491/1996) utförs vid gränsövergångsstället eller utreseplatsen,

3) kontroller som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 615/98 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag när det gäller levande nötkreaturs välbefinnande vid transport (exportbidragskontroll) och

4) andra än i 1―3 punkten avsedda intyg som utfärdas av en gränsveterinär.

För kontrollerna och intygen uppbärs de fasta avgifter som framgår av avgiftstabellen. Avgift uppbärs också när en begärd kontroll inte har avbeställts.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 12 maj 1999 om avgifter för kontroller som utförs av gränsveterinärer (595/1999).

För kontroller som beställts innan denna förordning träder i kraft uppbärs avgift enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Vid betalning av avgifter enligt denna förordning kan till utgången av februari 2002 som betalningsmedel också användas sedlar och metallmynt i mark. I detta fall ändras priset i euro till pris i mark genom att det multipliceras med talet 5,94573 och slutsumman avrundas till närmaste penni.

Rådets direktiv 85/73/EEG (31985L0073); EGT nr L 32, 5.2.1985, s. 14, rådets direktiv 93/118/EEG (31993L0118); EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 15, rådets direktiv 94/64/EG (31994L0064); EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 8, rådets direktiv 95/24/EG (31995L0024); EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 14, rådets direktiv 96/43/EG (31996L0043); EGT nr L 162, 1.7.1996, s. 30, rådets direktiv 97/78/EG (31997L0078); EGT nr L 24, 30.1.1998, s. 9

Helsingfors den 27 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.