815/2001

Given i Helsingfors den 27 september 2001

Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som gäller Europeiska gemenskapens miljömärke

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, samt med stöd av 4 § lagen om förfarandet vid tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke (958/1997):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning föreskriver om de avgifter som skall bäras upp för Finlands Standardiseringsförbunds SFS r.f. offentligrättsliga prestationer som gäller tilldelning av Europeiska gemenskapens miljömärke.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De avgifter som skall bäras upp för Finlands Standardiseringsförbunds SFS r.f. offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten är:

Avgiften för ansökan om tilldelning av gemenskapens miljömärke är för första ansökan 5947,53 mk (1 000 euro) och för förnyad ansökan 2973,77 mk (500 euro). Avgiften för ansökan skall sänkas i enlighet med art. 1 i kommissionens beslut K(2000)3279 slutl. (nedan kommissionens beslut) om fastställande av ansökningsavgift och årliga avgifter för gemenskapens miljömärke. Den årliga avgiften skall sänkas med 25 procent för små och medelstora företag samt för utvecklingsländernas tillverkare och tjänsteleverantörer. Sänkningarna skall vara kumulativa.

Den årliga avgiften skall enligt art. 2 i kommissionens beslut beräknas som 0,15 procent av den miljömärkta produktens årliga försäljningsvolym inom gemenskapen. Den minsta årliga avgiften skall vara 2 973,77 mk (500 euro) per sökande och den högsta 148 688,25 mk (25 000 euro) per produktgrupp. Den årliga avgiften skall enligt kommissionens beslut sänkas med 25 procent för små och medelstora företag samt för utvecklingsländernas tillverkare och tjänsteleverantörer. Den årliga avgiften skall sänkas med 15 procent för sökande som innehar certifiering i enlighet med gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) eller standarden ISO 14001 och som i sin miljöpolitik och sin detaljerade miljömålsättning har förbundit sig att sörja för överensstämmelsen med kriterierna för tilldelningen av gemenskapens miljömärke under hela giltighetstiden för avtalet om bruk av märket. I fråga om sådana produkter där en årlig avgift redan påförts mellanprodukter som används som råvara, skall avgiften beräknas endast på grundval av värdet på den årliga försäljningen efter avdrag av kostnadsvärdet för mellanprodukterna i fråga. Avgiftssänkningarna är kumulativa, och sänkningen tillämpas också på minimi- och maximiavgifterna.

Den sökande skall i anslutning till sin ansökan svara för alla kostnader för den dokumentation och provning som behövs för att visa överensstämmelse med kriterierna. De resekostnader som hänför sig till övervakning och kontrollbesök skall bäras upp av den som innehar rätt att använda miljömärket.

3 §
Ikraftträdelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001 och gäller till utgången av år 2001.

Helsingfors den 27 september 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Äldre regeringssekreterare
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.