792/2001

Given i Helsingfors den 12 september 2001

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kött och köttvaror som importeras från tredje land

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 17 januari 2001 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (17/2001) 12 § 2 mom. 3 punkten, 21 §, 23 § och bilagorna 1, 4 och 7 samt

fogas till förordningen en ny 21 a §, som följer:

12 §
Kött av fjäderfä

3) köttet åtföljs av ett intyg i enlighet med del 1 och mall A eller B i del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 94/984/EG så som föreskrivs i bilaga 4, samt


21 §
Gelatin

Gelatin får importeras bara från de länder som nämns i bilaga 8.

Importvillkoren är att

1) gelatinet uppfyller kraven i kapitel 4 i bilaga II till rådets direktiv 92/118/EEG,

2) kommissionen har godkänt den anläggning som gelatinet härrör ifrån och anläggningen uppfyller till sin konstruktion och i fråga om verksamheten kraven i kapitel 4 i bilaga II till rådets direktiv 92/118/EEG, samt

3) gelatinet åtföljs av ett hälsointyg enligt den mall som ingår i bilaga 1 till kommissionens beslut 2000/20/EG.

21 a §
Råmaterial för gelatin

Importvillkoren för råmaterial för gelatin är att

1) råmaterialet uppfyller kraven i kapitel 4 i bilaga II till rådets direktiv 92/118/EEG,

2) kommissionen eller jord- och skogsbruksministeriet har godkänt den anläggning som råmaterialet härrör ifrån, samt

3) råmaterialet åtföljs av ett hälsointyg enligt den mall som ingår i bilaga 2 till kommissionens beslut 2000/20/EG.

23 §
TSE-riskmaterial

Om villkor, begränsningar och intyg för import av TSE-riskmaterial stadgas i bilaga XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) Nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Kommissionens beslut 2001/276/EG (32001D0276); EGT nr L 95, 5.4.2001, s. 41
Kommissionens beslut 2001/299/EG (32001D0299); EGT nr L 102, 12.4.2001, s. 69
Kommissionens beslut 2001/322/EG (32001D0322); EGT nr L 112, 21.4.2001, s. 17
Kommissionens beslut 2001/538/EG (32001D0538); EGT nr L 193, 17.7.2001, s. 31
Kommissionens beslut 2001/556/EG (32001D0556); EGT nr L 200, 25.7.2001, s. 23
Kommissionens beslut 2001/598/EG (32001D0598); EGT nr L 210, 3.8.2001, s. 37

Helsingfors den 12 september 2001

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinärinspektör
Carmela Hellsten

Bilagor 1, 4 och 7

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.