788/2001

Given i Helsingfors den 13 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av 3 § statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statstjänstemannaförordningen av den 14 november 1994 (971/1994) 3 § 2 mom. 1 och 5 punkten, av dessa 3 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 967/1999, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, exekutionsverken, häradsämbetenas exekutionsavdelningar, statliga rättshjälpsbyråer, rättspolitiska forskningsinstitutet, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, dataombudsmannens byrå, konkursombudsmannens byrå, centralen för undersökning av olyckor och rättsregistercentralen samt Fångvårdens utbildningscentral; beslut som gäller tjänster inom fångvårdsväsendet och kriminalvårdsväsendet fattas dock av brottspåföljdsverket och beslut som gäller tjänster vid häradsåklagarämbetena och vid åklagaravdelningarna vid häradsämbetena fattas av riksåklagarämbetet,


5) fattar undervisningsministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller en tjänst som förvaltningsdirektör för en högskola samt beslut om inrättande och indragning av tjänster när det är fråga om att inrätta, dra in eller sammanslå statliga yrkesläroanstalter eller statliga allmänbildande läroanstalter, med undantag av övningsskolor,Denna förordning träder i kraft den 18 september 2001.

Helsingfors den 13 september 2001

Minister
Suvi-Anne Siimes

Äldre regeringssekreterare
Pirjo Staffans

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.