781/2001

n i Helsingfors den 6 september 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 27 a, 31 a, 41 c, 41 d, 46, 48, 59, 107, 108, 117, 126 a, 133, 160 och 184 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 27 a § i förordning 754/1999, 31 a och 117 § i förordning 280/2001, 41 c och 41 d § i förordning 671/1997, 46 och 48 § i förordning 563/2000, 59 och 107 § i förordning 1243/1999, 108, 126 a och 133 § i förordning 290/1998, 160 § i förordning 593/2000 och 184 a § i förordning 790/2000, som följer:

27 a §
Transportfordon för transport av farligt gods

Ett transportfordon för transport av farligt gods är ett fordon i kategori N eller O som uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG om motorfordon och släpvagnar till dessa fordon avsedda för transport av farligt gods på väg och om ändring av direktiv 70/156/EEG om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 105 som till sin kravnivå motsvarar det nämnda direktivet.

31 a §
Erkännande av vissa E-reglementen

Fordon och deras delar, om vilkas egenskaper eller godkännande inte har utfärdats särskilda bestämmelser, anses motsvara kraven i 83, 83 a och 83 b § vägtrafiklagen (267/1981) enligt följande:

a) särskild utrustning för flytgasdrivna motorfordon kraven i E-reglementet nr 67,

b) beträffande förarens synfält i fråga om traktorer kraven i E-reglementet nr 71,

c) beträffande egenskaperna hos batteri och elutrustning i batteridrivna fordon som enbart drivs med elkraft kraven i E-reglementet nr 100, och

d) luftfyllda däck på traktorer och släpvagnar till traktorer kraven i E-reglementet nr 106.

41 c §
Vändningsförmåga

En bil skall kunna vända så, att när dess yttersta främre hörn rör sig längs en cirkelbåge med 12,50 meters radie rör sig dess inre sida längs en cirkelbåge med minst 5,30 meters radie.

41 d §
Det bakre hörnets förskjutning i sidled

1. En lastbils (kategori N2 och N3) karosseri skall vara så dimensionerat att om styranordningen vid start befinner sig i ett läge som beskriver en cirkelbåge med 12,50 meters radie skall det yttersta bakre hörnet inte förskjutas med mer än 0,80 meter utanför det vertikala plan som i längdriktningen bestäms av bilens sida.

2. Ett busskarosseri (kategori M2 och M3) skall vara så dimensionerat att när man med bussen kör rakt in mot en vändcirkel med 12,50 meters radie och börjar köra längs cirkeln förskjutningen av det yttersta bakre hörnet i förhållande till det vertikala plan som bestäms av bussens sida när den körde rakt fram är högst 0,60 meter.

3. För dimensionering av fordon med axellyftanordning skall kravet i 1 mom. också gälla när axeln eller axlarna är i upplyft läge. För fordon i kategori N med lyftbara axlar i upplyft läge eller belastningsbara axlar i avlastat läge skall värdet 0,80 meter ersättas med 1,00 meter.

46 §
Avgasutsläpp från person- och paketbilar

1. Fordon i kategorierna M1 och N1 samt andra bilar försedda med ottomotor som drivs med annat än natur- eller flytgas skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 74/290/EEG, 83/351/EEG, 88/76/ EEG, 88/436/EEG, 89/458/EEG, 91/441/EEG och 93/59/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG, 96/69/EG, 98/69/EG och 2001/1/EG samt kommissionens direktiv 77/102/EEG, 78/665/EEG, 89/491/EEG, 96/44/EG, 98/77/EG och 1999/102/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller nr 83 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

2. Fordon i kategorierna M1 och N1 anses också uppfylla de krav som avses i 1 mom., om fordonets motor är EG-godkänd enligt rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas vilka används i fordon, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG och 1999/96/EG samt kommissionens direktiv 2001/27/EG, eller godkänd enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

48 §
Avgasutsläpp från tunga diesel- och ottomotorer

1. En dieselmotor och en ottomotor driven med natur- eller flytgas i ett fordon i kategori M2, M3, N2 och N3 skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 88/77/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG och genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG och 1999/96/EG samt kommissionens direktiv 2001/27/EG, eller godkända enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 som till sin kravnivå motsvarar de krav som anges i de nämnda direktiven.

2. Ett fordon i kategori M2 och N2 anses motsvara de krav som avses i 1 mom. också om det är typgodkänt enligt 46 §.

3. Om motorn till ett motorredskap som byggts på ett bilunderrede inte typgodkänts i enlighet med 1 mom., skall motorn vara EG-godkänd i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner.

4. En motor i ett miljövänligare fordon skall vara EG-godkänd enligt rådets direktiv 88/77/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom direktiven 1999/96/EG och 2001/27/EG.

59 §
Gångjärn och lås samt fotsteg

På en bil i kategori M1 och N skall sidodörrars gångjärn och lås samt fotsteg vara EG-godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/387/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom kommissionens direktiv 98/90/EG och 2001/31/EG, eller godkända i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 11 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

107 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet. Låsanordningen skall vara EG-godkänd i enlighet med rådets direktiv 93/33/EEG om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/23/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 62 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

2. På fordon i kategori L3―L5 får användas även en sådan anordning som förhindrar olovlig användning som godkänts för bilar i enlighet med det direktiv som nämns i 40 § 1 mom.

108 §
Stöd

Tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall vara försedda med ett stöd. Stödet skall vara EG-godkänt i enlighet med rådets direktiv 93/31/EEG om stöd för tvåhjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2000/72/EG.

117 §
Obligatoriska och tillåtna strålkastare, lyktor och reflektorer

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) helljus- och halvljusstrålkastare,

b) körriktningsvisare,

c) bromslykta eller bromslyktor,

d) lykta för bakre registreringsskylt,

e) främre och bakre positionslykta eller positionslyktor,

f) röd reflektor eller röda reflektorer baktill,

g) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om fordon i kategori L5, och

h) blinkande blå varningslykta när det är fråga om en polismotorcykel.

2. Utöver vad som bestäms i 1 mom. får motorcyklar och fordon i kategori L5 vara försedda med följande strålkastare, lyktor och reflektorer:

a) extra helljusstrålkastare,

b) främre dimstrålkastare,

c) dimbaklykta eller dimbaklyktor,

d) anordning för omkoppling av körriktningsvisare till varningsblinker när det är fråga om övriga fordon än fordon i kategori L5,

e) backningsstrålkastare när det är fråga om fordon i kategori L5,

f) sidoreflektorer, och

g) högst en framåtriktad blinkande röd stoppsignallykta när det är fråga om en polismotorcykel.

3. De strålkastare, lyktor och reflektorer på motorcyklar och fordon i kategori L5 som avses i 1 och 2 mom. skall vara e- eller E-godkända i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 118―123, 123 a, 124 eller 125 § eller vara godkända för fyrhjuliga fordon i kategori M1 eller N1 i enlighet med något av de direktiv eller E-reglementen som anges i 72―75, 77―79 eller 84 §.

4. Strålkastare, lyktor och reflektorer skall i fråga om färg, typ, antal, placering, synbarhet, inriktning, kopplingar och funktionskontrollanordning motsvara kraven i rådets direktiv 93/92/EEG om montering av belysnings- och ljudsignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2000/73/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 53 som motsvarar kraven i de nämnda direktiven. Dessa krav gäller dock inte sådana i 1 mom. h-punkten och 2 mom. g-punkten definierade strålkastare och lyktor som monteras på en polismotorcykel.

5. Lamporna i strålkastare eller lyktor på motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara avsedda för respektive strålkastare eller lykta och e- eller E-godkända i enlighet med det direktiv som gäller strålkastaren eller lyktan i fråga, eller enligt en sådan version av E-reglementet nr 37 som motsvarar det nämnda direktivet, eller enligt de i 3 mom. avsedda kraven gällande lamporna i typgodkända strålkastare eller lyktor på fordon i kategori M1 och N1.

126 a §
Symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall med avseende på symbolerna för manöverorgan, kontrollampor och visare vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv om identifiering av manöverorgan, kontrollampor och visare för två- och trehjuliga motorfordon 93/29/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2000/74/EG, eller E-godkända i enlighet med en sådan version av reglementet nr 60 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

133 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

1. Om en moped eller en lätt fyrhjuling har en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet, skall anordningen vara EG- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv eller E-reglemente som nämns i 107 §.

2. På en moped eller en lätt fyrhjuling får användas även en sådan anordning som förhindrar olovlig användning som godkänts för bilar i enlighet med det direktiv som nämns i 40 § 1 mom.

160 §
Radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet

En traktor skall vara försedd med ett sådant system för avlägsnande av radiostörningar som motsvarar kraven i rådets direktiv 75/322/EEG om dämpning av radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) som orsakas av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, sådana dessa krav lyder ändrade genom kommissionens direktiv 2000/2/EG och 2001/3/EG.

184 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd traktor

En traktor anses uppfylla kraven i detta kapitel, om den typgodkänts enligt rådets direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådant det lyder ändrat genom direktiven 79/694/EEG, 82/890/EEG, 88/297/EEG, 97/54/EG, 2000/25/EG och 2001/3/EG, och fordonets tillverkare har givit det ett sådant intyg om överensstämmelse som avses i artikel 5 i nämnda direktiv.


1. Denna förordning träder i kraft den 30 september 2001 med de undantag som anges nedan.

2. Förordningens 41 c § som gäller bilens vändningsförmåga träder i kraft den 1 januari 2003.

3. Förordningens 46 § 1 mom. som gäller avgasutsläpp från person- och paketbilar träder i kraft som följer och det system för omborddiagnos (OBD) som avses i det i momentet nämnda direktivet 1999/102/EG och som kontrollerar utsläpp skall monteras på:

a) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder bensin som bränsle, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1 klass I, från och med den 1 januari 2000,

b) alla fordon avsedda i a-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2001,

c) nya fordonstyper i kategori N1 klasserna II och III med ottomotor som använder bensin som bränsle samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2001,

d) alla fordon avsedda i c-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2002,

e) nya fordonstyper i kategori M1 med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis, utom fordonstyper vilkas största massa överstiger 2 500 kg, och fordonstyper i kategori N1 klass I, från och med den 1 januari 2003,

f) alla fordon avsedda i e-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2004,

g) nya fordonstyper i kategori N1 klasserna II och III med ottomotor som använder antingen flyt- eller naturgas permanent eller delvis samt fordonstyper i kategori M1 vilkas största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2006,

h) alla fordon avsedda i g-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2007,

i) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, utom

― fordonstyper som har konstruerats för flera än sex personer föraren inberäknad,

― fordonstyper vilkas största massa överstiger 2 500 kg,

från och med den 1 januari 2003,

j) alla fordon avsedda i i-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2004,

k) nya fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor, som i-punkten inte gäller, utom fordonstyper i kategori M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2 500 kg, samt fordonstyper i kategori N1 klass I med dieselmotor, från och med den 1 januari 2005,

l) alla fordon avsedda i k-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2006,

m) nya fordonstyper i kategori N1 klasserna II och III samt M1 med dieselmotor vilkas största massa överstiger 2 500 kg, från och med den 1 januari 2006,

n) alla fordon avsedda i m-punkten som första gången tas i bruk, från och med den 1 januari 2007.

4. Förordningens 46 § 2 mom. och 48 § som gäller avgasutsläpp från diesel- och ottomotorer träder i kraft och kraven i direktiv 1999/96/EG och 2001/27/EG vilka nämns i dessa lagrum tillämpas som följer:

a) de gränsvärden som anges i rad A (EURO III) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer samt fordonstyper som är försedda med sådana, från och med den 1 oktober 2000, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med den 1 oktober 2001,

b) de krav i direktiv 2001/27/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana samt alla fordon med dieselmotor som första gången tas i bruk, från och med den 1 oktober 2001, och alla fordon med gasmotor som första gången tas i bruk, från och med den 1 oktober 2003, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift; på fordon som första gången tas i bruk dessa krav tillämpas dock från och med den 1 april 2002 om motorn eller fordonet har typgodkänts enligt direktiv 1999/96/EG,

c) de gränsvärden som anges i rad B1 (EURO IV) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med den 1 oktober 2005, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med den 1 oktober 2006,

d) de gränsvärden som anges i rad B2 (EURO V) eller C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I till direktiv 1999/96/EG på nya typer av diesel- och gasmotorer och fordonstyper som är försedda med sådana, från och med den 1 oktober 2008, samt alla ovan nämnda fordon som första gången tas i bruk, med undantag av fordon som är avsedda för export till tredje land och ersättningsmotorer till fordon i drift, från och med den 1 oktober 2009,

e) nya fordonstyper skall förses med ett system för omborddiagnos (OBD) för kontroll av utsläpp, från och med den 1 oktober 2005, och fordon som första gången tas i bruk, från och med den 1 oktober 2006.

5. Förordningens 59 § som gäller gångjärn och lås samt fotsteg träder i kraft och kraven i direktiv 2001/31/EG vilket nämns i paragrafen, tillämpas på nya fordonstyper från och med den 1 december 2001.

6. Förordningens 108 § som gäller stöd av tvåhjuliga motorfordon, 117 § som gäller strålkastare, lyktor och reflektorer av motorcyklar och fordon i kategori L5 samt 126 a § som gäller symboler för manöverorgan, kontrollampor och visare för motorcyklar och fordon i kategori L5 träder i kraft och kraven i direktiv 2000/72/EG, 2000/73/EG och 2000/74/EG vilka nämns i paragraferna, tillämpas på nya fordonstyper från och med den 1 juli 2002.

7. Förordningens 160 § som gäller radiostörningar och elektromagnetisk kompatibilitet för traktorer träder i kraft den 30 juli 2002 och kraven i direktiv 2000/2/EG, vilka nämns i paragrafen tillämpas på nya typer av traktorer samt EG-typgodkännande av traktorer, deras komponenter och separata tekniska enheter från och med den 1 oktober 2002 och på alla traktorer, deras komponenter och separata tekniska enheter som första gången tas i bruk från och med den 1 oktober 2008.

8. Förordningens 184 a § som gäller överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd traktor träder i kraft för nya typer av traktorer från och med den 30 juli 2002.

Kommissionens direktiv 2000/72/EG (32000L0072); EGT nr L 300, 29.11.2000, s. 18,
kommissionens direktiv 2000/73/EG (32000L0073); EGT nr L 300, 29.11.2000, s. 20,
kommissionens direktiv 2000/74/EG (32000L0074); EGT nr L 300, 29.11.2000, s. 24,
europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG (32001L0001); EGT nr L 35, 6.2.2001 s. 34,
kommissionens direktiv 2001/3/EG (32001L0003); EGT nr L 28, 30.1.2001 s. 1,
kommissionens direktiv 2001/27/EG (32001L0027); EGT nr L 107, 18.4.2001 s. 10,
kommissionens direktiv 2001/31/EG (32001L0031); EGT nr 130, 12.5.2001 s. 33

Helsingfors den 6 september 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.