777/2001

Given i Helsingfors den 7 september 2001

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 22 december 1995 (1671/1995) om ändring av lagen om statens pensioner, sådant detta lagrum lyder i lag 1176/1996, som följer:


Till den del kalenderår från tiden före denna lags ikraftträdande hänförs till de urvalsår som fastställs enligt 7 § 1 mom. i denna lag, bestäms dessa kalenderår och motsvarande arbetsförtjänster med tillämpning av 7 § 1 mom. lagen om statens pensioner, sådant det lyder när denna lag träder i kraft. Bestämmelserna i 7 § 2 mom. i denna lag tillämpas inte på urvalsår som hänför sig till tiden före lagens ikraftträdande. Sådana kalenderår från tiden före denna lags ikraftträdande som bestämts enligt den första meningen beaktas, liksom också motsvarande arbetsförtjänster, dock vid avgörandet av om de i 7 § 2 mom. i denna lag avsedda förutsättningarna för att vid uträknandet av pensionslönen lämna urvalsår som följer efter lagens ikraftträdande och motsvarande arbetsförtjänster obeaktade är för handen. Pensionslönen för en förmånstagare i en sådan officers- eller institutofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt behörighetsvillkor har fastställts tjänsteexamen för officer eller institutofficer, eller för en förmånstagare i specialofficers, militärprästs, militär specialtjänsts, gränsbevakares eller sjöbevakares uppgifter beräknas med avvikelse från 7 § i denna lag på högst sju urvalsårs arbetsförtjänster, om anställningen upphör före 2008, på högst åtta års arbetsförtjänster, om anställningen upphör 2008 och på högst nio års arbetsförtjänster, om anställningen upphör 2009.Denna lag träder i kraft den 15 september 2001.

RP 48/2001
ShUB 15/2001
RSv 62/2001

Helsingfors den 7 september 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.