770/2001

Given i Helsingfors den 30 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 8 och 56 §, dessa sådana de lyder, 8 § i förordning 1242/1999 och 56 § i förordning 764/2000, samt

fogas till förordningen en ny 51 a § som följer:

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcyklar, fordon i kategori L5, mopeder, lätta fyrhjulingar, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar,

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands och fordon med provnummerskyltar får under de förutsättningar som bestäms i 46―48, 48 a, 49―51, 51 a och 52―56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret. Detsamma gäller användning av ett fordon med förflyttningstillstånd.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

51 a §
Fordon som har registrerats i Kosovo

Bestämmelserna i 51 § 1 mom. gäller även en person som är fast bosatt i Kosovo. Bestämmelserna i 51 § 2 mom. gäller även en sammanslutning eller person vars hemort är i Kosovo, om ett fordon som avses i nämnda 1 eller 2 mom. har registrerats av Förenta Nationernas interimistiska uppdrag i Kosovo (UNMIK), nedan det interimistiska uppdraget. När ett sådant fordon används i Finland är en förutsättning för användningen dessutom det som föreskrivs i 51 § 5 mom. uppfyllas. Registreringsskyltar som det interimistiska uppdraget beviljat räknas dock som registreringsstatens registreringsskyltar som avses i a-punkten i nämnda 5 mom., och i stället för nationalitetsbeteckning kan en beteckning som anger för det interimistiska uppdraget användas. De registreringshandlingar som det interimistiska uppdraget utfärdat betraktas som det registerutdrag givet i registreringslandet som avses i d-punkten i nämnda 5 mom.

56 §
Registrering av ett fordon som för eget bruk har införts i Finland i samband med inflyttning

1. Ett utomlands registrerat fordon som har förts in i Finland för eget bruk i samband med inflyttning skall av ägaren eller importören anmälas för registrering i Finland inom 30 dagar

a) efter importen, om fordonets ägare vid ankomsten till Finland har för avsikt att bosätta sig varaktigt här, eller

b) efter det att fordonets ägare efter ankomsten till Finland anses ha bosatt sig varaktigt här.

2. Om fordonet används i Finland i trafik före registreringen, skall det i tillämpliga delar uppfylla villkoren enligt 51 § 5 mom. eller 52 § 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

Helsingfors den 30 augusti 2001

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringssekreterare
Maija Audejev

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.