767/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av 4 § revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i revisionslagen av den 28 oktober 1994 (936/1994) 4 § 4 mom. som följer:

4 §
Av Centralhandelskammaren godkänd revisor

Utan hinder av 1 mom. 3―6 punkten kan som revisor godkännas en person som är medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har yrkesbehörighet för revisorsverksamhet i någon stat inom samarbetsområdet. Innan sökanden godkänns skall denne avlägga en del av yrkesexamen för revisorer, enligt vad Centralhandelskammarens revisionsnämnd bestämmer, samt avge i 1 mom. 6 punkten nämnd försäkran inför domstol. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas också på den som har yrkesbehörighet för revisorsverksamhet i en stat med vilken Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkesbehörighet.


Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 40/2001
UtUB 5/2001
RSv 71/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.