757/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av 2 § lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 921/1997, som följer:

2 §

I denna lag avses med


13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars idkare får sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten så att försäljningsinkomsterna av den nämnda verksamheten (totalinkomster av fiske) uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster; i fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske; i fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske; den som bedriver verksamheten skall vara antecknad i yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som används för det yrkesmässiga fisket skall vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som bestäms i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) eller med stöd av den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 64/2001
JsUB 7/2001
RSv 79/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.