756/2001

Given i Helsingfors den 31 augusti 2001

Lag om ändring av 6 a § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 6 a §, sådan den lyder i lag 526/1996, som följer:

6 a §

Med yrkesfiskare avses en person som bedriver fiske och därav samt av förädling av fångsten får sin utkomst eller en väsentlig del av den.

En fiskare anses få sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske och förädling av fångsten om de försäljningsinkomster (totalinkomster av fiske) som inflyter av den nämnda verksamheten uppgår till minst 30 procent av det sammanlagda beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster. I fråga om en fiskare som bedriver fiske som delägare i ett bolag eller ett andelslag inräknas även den andel av bolagets eller andelslagets totalinkomster av fiske som fiskaren har rätt till i totalinkomsterna av fiske. I fråga om en fiskare som bedriver fiske i annans tjänst inräknas även de löneinkomster fiskaren får härav i totalinkomsterna av fiske.

En person vars totalinkomster av fiske är mindre än 30 procent men minst 15 procent av det sammanlagda beloppet av personens samtliga totalinkomster av näringsverksamhet, löneinkomster och övriga regelbundna totalinkomster betraktas som yrkesfiskare vid tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag och bestämmelserna om skyldighet att anmäla fångsten och om reglering av fisket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 64/2001
JsUB 7/2001
RSv 79/2001

Helsingfors den 31 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.