749/2001

Given i Helsingfors den 23 augusti 2001

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § 1 mom. lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/1958), sådant detta lagrum lyder i lag 144/1993:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på drivningsarbete.

Förordningens 10 § tillämpas förutom på drivningsarbete också på annat skogsarbete.

2 §
Planering av drivningstrakt

Innan avverkningsarbetet inleds skall för varje enskild drivningstrakt klarläggas alla stup, mjuka ställen, övergångar över vattendrag samt elledningar och färdvägar som inverkar på arbetssäkerheten samt andra faromoment och olägenheter som i väsentlig grad påverkar arbetstagarens hälsa och säkerhet.

Över drivningstrakten skall uppgöras en plan och en behövlig karta som utvisar de i 1 mom. avsedda faromomenten, drivningstraktens gränser, mellanavlägg och de huvudsakliga transportriktningarna. Arbetet skall planeras så att arbetstagaren undgår att lyfta tunga stockar och bördor. Vid planeringen och utmärkningen av upplagsplatser skall beaktas utrymmesbehovet och trafiksäkerhetskraven för den utrustning som används. En drivningstrakt som gränsar till en allmän färdled skall utmärkas på ett synligt sätt för att varna andra som rör sig på området.

Arbetsgivarna skall vid behov tillsammans utreda och bedöma tidpunkten för olika arbeten och arbetsskeden och samordningen av dem så att de kan utföras på ett tryggt sätt. Varje arbetsgivare skall för egen del vidta åtgärder för avvärjande av farliga situationer. Åtgärderna skall i behövlig utsträckning antecknas i planen över drivningstrakten.

3 §
Drivningstraktsinnehavarens skyldigheter

En arbetsgivare som innehar en drivningstrakt skall sörja för att de underentreprenörer som arbetar inom den samt deras arbetstagare får behövliga uppgifter om de faromoment och olägenheter som avses i 2 § samt om åtgärder som gäller första hjälpen.

I fråga om ordnande av samarbete i arbetarskyddsfrågor på en gemensam arbetsplats bestäms särskilt.

4 §
Anordnande av kontakter

Arbetsgivaren skall senast när arbetet inleds meddela arbetstagarna hur kontakterna mellan arbetsledningen och arbetstagarna liksom också arbetstagarna sinsemellan har ordnats.

När arbete med motorsåg utförs ensam skall arbetsgivaren vara i kontakt med arbetstagaren minst en gång under arbetsdagen och omedelbart efter avslutat arbetsskift. Arbetstagaren skall omedelbart meddela arbetsgivaren och övriga berörda arbetstagare om han är tvungen att avvika från praxis i fråga om kontakter eller om han är tvungen att ensam utföra farliga service- eller reparationsarbeten på maskiner.

Avverkning med motorsåg i stormskadade skogar och under andra exceptionellt farliga förhållanden skall ordnas så att arbetstagarna under arbetets gång kan se eller höra varandra eller arbetsgivaren.

5 §
Säkerhetsavstånd

Arbetstagarna skall under fällningsarbete vara på minst två stamlängders avstånd från varandra, såvida inte arbetstagarna av särskilda skäl fäller ett träd tillsammans.

I en drivningstrakt där maskiner används skall det säkerhetsavstånd som anges på maskinen iakttas.

När drivningsarbete utförs nära en elledning skall det ses till att maskinerna, anordningarna eller virke som lastas inte befinner sig närmare elledningarna än vad minimiavstånden i tabellen nedan kräver. Virkeslager skall placeras på så långt avstånd från elledningarna att det i tabellen angivna minimiavståndet hålls mellan lastanordningarna och elledningarna.

Minimiavstånd
Märkspänning kV Friledning meter Hängledning meter
Under På sidan
Under 1 2 2 0,5
1 ... 45 2 3 1,5
110 3 5
220 4 5
400 5 5
6 §
Försäkran om tillräcklig yrkesskicklighet

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att arbetstagaren har tillräcklig yrkesskicklighet för att tryggt kunna utföra de olika arbetsmomenten och följa säkerhetsanvisningarna.

Senast när ett arbetsmoment påbörjas skall arbetsgivaren särskilt försäkra sig om att arbetstagaren har tillräckliga färdigheter att hantera farliga fastfällda eller murkna träd.

Drivning i stormskadade skogar och på platser med vindfällen skall såvitt möjligt utföras med avverkningsmaskin. Avverkning med motorsåg får i dessa förhållanden utföras endast av en arbetstagare som är kompetent och har fått särskild handledning för uppgiften.

I fråga om handledning av arbetstagare gäller i övrigt vad som bestäms särskilt.

7 §
Röjning av fastfällda träd

Ett fastfällt träd skall undanröjas på ett tryggt sätt så snabbt som möjligt. Ingen får gå under eller klättra upp i ett fastfällt träd. Om en arbetstagare inte kan röja undan ett fastfällt träd ensam eller tillsammans med en annan arbetstagare på ett tryggt sätt, skall ändamålsenliga hjälpmedel användas vid undanröjningen.

Riskområdet kring ett fastfällt träd skall omedelbart märkas ut på ett synligt sätt. Saken skall också anmälas till arbetsgivaren så snabbt som möjligt.

8 §
Isavlägg och isvägar

De lokala förhållanden som påverkar isens bärkraft skall utredas innan ett isavlägg eller en isväg anläggs eller tas i bruk. Såvitt möjligt skall buntningsplatserna placeras på land.

Då virke transporteras på is bör man försäkra sig om att isens bärkraft är tillräcklig. Isvägens och isavläggets skick skall kontrolleras fortlöpande och dagbok föras över tillfrysningen.

Upplagsområdets gränser och isvägarna skall utmärkas med reflexer. Då virkestransporterna avslutas skall den väg som leder till isen stängas.

9 §
Utrustning för rast

Om arbetstagaren inte förfogar över ändamålsenliga rastutrymmen skall för honom reserveras en sådan individuell utrustning för rast som förhållandena i drivningstrakten kräver.

I fråga om rastutrymmen gäller vad som bestäms särskilt.

10 §
Inkvartering och transport till drivningstrakten

Arbetsgivaren skall ordna ändamålsenlig inkvartering eller transport fram och tillbaka för en arbetstagare, om arbetsplatsen ligger så långt ifrån arbetstagarens bostad att det inte skäligen kan förutsättas att arbetstagaren färdas dit dagligen på egen bekostnad. Om överenskommelse ingåtts om att arbetstagaren tar sig till arbetsplatsen på egen hand, skall arbetsgivaren betala reseersättning till arbetstagaren för den del som överstiger en sträcka som anses skälig.

Inkvarteringslokalen skall, utöver vad som bestäms särskilt, kunna uppvärmas samt vara försedd med behövlig belysning, tvätt- och matlagningsmöjligheter samt sängkläder.

Om tiden för den av arbetsgivaren ordnade transporten överstiger en restid som anses skälig, skall arbetstagaren i motsvarande mån få ersättning för restiden.

11 §
Bestämmelser om maskinsäkerhet

I fråga om anskaffning, trygg användning och kontroll av drivningsmaskiner och andra arbetsredskap bestäms särskilt.

12 §
Personlig skyddsutrustning

Arbetsgivaren måste skaffa arbetstagaren åtminstone följande CE-märkta personliga skyddsutrustning:

1) skyddshjälm i arbete med motorsåg och röjsåg ävensom i annat arbete förenat med risk för slag mot huvudet. Skyddshjälmen skall vara testad i -30 °C och den skall vid behov förses med varmt foder och nackskydd,

2) hörselskydd samt ögon- och ansiktsskydd i arbete med motorsåg och röjsåg,

3) skyddsskor försedda med tåskydd och skärskadeskydd och skyddsbyxor eller skyddsoveraller försedda med skärskadeskydd i arbete med motorsåg,

4) varningsbeklädnad för avverkningsmaskinförare som inte arbetar ensamma i en drivningstrakt, samt

5) flytväst vid transport av personer på vatten och i annat arbete där de löper en uppenbar risk för att falla i vattnet.

I fråga om val och användning av personlig skyddsutrustning gäller dessutom vad som bestäms särskilt om den.

Vid hanteringen av bekämpningsmedel skall det som krävs i anteckningarna på försäljninghöljet och skyddsinformationsbladet beaktas.

13 §
Första hjälpen

I en drivningstrakt skall finnas behörig beredskap till första hjälpen. Dessutom skall en arbetstagare i arbete med motorsåg ha med sig en behövlig förpackning med förstaförband.

Arbetsgivaren skall försäkra sig om att arbetstagaren har tillräcklig kunskap i första hjälpen och uppgifter om möjligheterna att få hjälp i fall av olycka eller sjukdom.

När drivningsarbete utförs på en avsides belägen plats skall särskild vikt fästas vid att det finns ändamålsenliga möjligheter för transport till akutmottagning och vårdinrättning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut av den 17 april 1986 innefattande ordningsregler för drivningsarbete (289/ 1986) jämte ändringar och arbetsministeriets beslut av den 29 september 1994 om kontakter i drivningsarbete (930/1994).

Helsingfors den 23 augusti 2001

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.