744/2001

Given i Helsingfors den 22 augusti 2001

Handels- och industriministeriets förordning om Finnvera Abp:s kapitalgarantier

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 a § 2 mom. lagen den 18 juni 1998 om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet (445/1998), sådant detta lagrum lyder i lag 526/2001:

1 §

För det fall att en förlustrisk uppkommer i samband med kapitalplaceringar som kreditinstitut, kapitalplaceringsfonder och andra sammanslutningar samt enskilda gör kan Finnvera Abp bevilja garantier (kapitalgarantier). I denna förordning ges närmare bestämmelser om beviljande och inriktning av kapitalgarantier samt om utbetalning av ersättningar.

2 §

Kapitalgaranti kan ges för det fall att en placerare som avses i 1 § åsamkas förlust på grund av en sådan kapitalplacering som placeraren har gjort i ett litet eller medelstort företag som inte idkar gårdsbruk.

Finnvera Abp kan också ge offerter som gäller beviljande av kapitalgarantier på vissa villkor för en placeringshelhet. På beviljandet av kapitalgaranti i enlighet med en offert tillämpas till övriga delar vad som i övrigt bestäms om givande av kapitalgaranti.

3 §

Kapitalgaranti kan beviljas för en kapitalplacering i ett företag som är verksamt utomlands, om företaget helt eller delvis ägs av ett litet eller medelstort inhemskt företag som är verksamt i Finland, förutsatt att kapitalplaceringen bedöms främja den teknologiska utvecklingen, förbättrandet av verksamhetsmetoderna eller utvecklandet av den internationella konkurrenskraften också hos det inhemska företaget som är verksamt i Finland.

4 §

Kapitalgaranti kan beviljas endast för en del av den förlustrisk som uppkommer i samband med en kapitalplacering.

5 §

Med kapitalplacering avses aktiekapitalplacering, kapitallån, konverteringslån och vinstandelslån.

6 §

Garantier som beviljats med stöd av denna förordning får samtidigt vara i kraft till ett belopp av totalt 85 miljoner euro.

7 §

På basis av kapitalgarantin ersätter Finnvera Abp en sådan placerare som avses i 1 § för den del av en förlust som garantin täcker och som har åsamkats placeraren genom den kapitalplacering som är föremål för garantin.

För det fall att placeraren utan vederlag eller mot ett vederlag som står i uppenbar disproportion till placeringens värde avstår från sin placering, skall Finnvera Abp förbehålla sig rätten att som ett villkor för utgivande av ersättning kräva att de rättigheter som ansluter sig till kapitalplaceringen överförs till Finnvera Abp på motsvarande villkor. Finnvera Abp har härvid rätt att överlåta de överförda rättigheterna vidare så som bolaget anser ändamålsenligt.

Optionsrätt, optionsbevis som har erhållits utgående från optionsrättigheter och aktier som har tecknats på basis av optionsrättigheter, vilka eventuellt sammanhänger med den kapitalplacering som garantin gäller, kan inte omfattas av den förlust som skall ersättas. Inte heller kan ett optionslån vara föremål för kapitalgaranti.

8 §

En förlust anses ha uppkommit då placeraren utan vederlag eller mot ett formellt vederlag avstår från sin kapitalplacering eller då ett företag som är föremål för en kapitalplacering har försatts i företagssanering, likvidation eller konkurs enligt lagen om företagssanering (47/1993).

I fråga om en kapitalplacering i form av ett lån anses förlust ha uppkommit också då lånet inte i dess helhet har betalts tillbaka på den sista förfallodagen enligt lånevillkoren.

En förlust anses ha uppkommit också då det överlåtelsepris som erhållits för en kapitalplacering i samband med realiseringen av den underskrider det placerade kapitalet.

9 §

Förutom de garantiavgifter som skall tas ut för kapitalgarantier kan Finnvera Abp avtala om att för en kapitalplacering enligt denna förordning skall en ersättning enligt garantiavtalet tas ut för inträffad stegring i placeringens värde.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Helsingfors den 22 augusti 2001

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Regeringsråd
Sakari Arkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.