736/2001

Given i Helsingfors den 9 augusti 2001

Statsrådets förordning om sälskyddsområden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning av miljöministeriet, föreskrivs med stöd av 17 § 1 och 3 mom. samt 18 § 2 mom. naturvårdslagen av den 20 december 1996 (1096/1996):

1 §
Syftet med inrättandet av skyddsområden

För att skydda sälar, särskilt gråsäl och för att tillförsäkra dem en ostörd livsmiljö, för att befrämja vetenskaplig forskning och uppföljning av sälbeståndet samt för att bevara marina naturtyper inrättas de i 2 § uppräknade områdena såsom i naturvårdslagen (1096/ 1996) avsedda naturskyddsområden (sälskyddsområden) i havsområden som staten äger.

2 §
Skyddsområden

Sälsyddsområden är:

1) området Sandkallan - Stora Köllhällen, till vilket hör cirka 7570 hektar statsägda områden i Borgå stad (bilaga 1),

2) området Kallbådan, till vilket hör cirka 1520 hektar statsägda områden i Kyrkslätts och Ingå kommuner (bilaga 2),

3) området Mastbådan, till vilket hör cirka 900 hektar statsägda områden i Nagu kommun (bilaga 3),

4) området Grimsörarna, till vilket hör cirka 2430 hektar statsägda områden i Korpo kommun (bilaga 4),

5) området Södra Sandbäck - Sandbäck, till vilket hör cirka 2750 hektar statsägda områden i Gustavs kommun (bilaga 5),

6) området Snipansgrund - Medelkalla, till vilket hör cirka 3260 hektar statsägda områden i Korsholms kommun (bilaga 6),

7) området Möyly, till vilket hör cirka 760 hektar statsägda områden i Kemi stad (bilaga 7).

Gränserna för sälskyddsområdena har märkts ut med röda streckade linjer på de bifogade kartorna.

3 §
Fridlysning

I fråga om fridlysning i sälskyddsområdena gäller 13 § naturvårdslagen.

Beträffande undantag från fridlysning gäller 14 § 1 mom. 8 punkten och 2 mom. samt 15 § 1 och 2 punkten naturvårdslagen.

4 §
Begränsningar i rätten att färdas

Utan Forststyrelsens tillstånd är det förbjuden att färdas i sälskyddsområdena på en halv sjömils avstånd från skären och kobbarna så som de bifogade kartor visar.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. är det utan Forststyrelsens tillstånd förbjudet att färdas i sälskyddsområdena under tiden 1.2 - 15.6.

Utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 mom. är det tillåtet att färdas på officiella farleder i sälskyddsområdena och även att utanför farlederna vidta åtgärder som hänför sig till övervakning av havsområdena, räddningsverksamhet samt underhåll av säkerhetsanordningarna för sjöfarten och farlederna.

Genom sälskyddsområdet Sandkallan - Stora Köllhällen är det utan hinder av bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillåtet att färdas på den med raster märkta rutten på bilagekarta 1.

5 §
Fiske

Trålfiske som bedrivs av yrkesfiskare, fiske med nät av tunt garn, fiske med ryssjor och fällor med sådana öppningar att sälar inte kan ta sig in i dem samt till fisket hörande färder är tillåtet i sälskyddsområdena i andra än i 4 § 1 mom. avsedda delarna av skyddsområdet.

6 §
Skötsel och nyttjandeplaner

Utan hinder av 13 § naturvårdslagen kan fyren i Kallbådans sälskyddsområde användas även på annat sätt än för de ändamål som avses i 4 § 3 mom. då det sker i enlighet med den skötsel- och nyttjandeplan som skall göras upp för området. Skötsel- och nyttjandeplaner kan vid behov också göras upp för andra sälskyddsområden med särskilt beaktande av möjligheten att observera sälarna.

Forststyrelsen gör upp skötsel- och nyttjandeplanen i samarbete med som saken gäller, och miljöministeriet fastställer den.

7 §
Ikratträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2001.

Helsingfors den 9 augusti 2001

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringsråd
Hannu Karjalainen

Kuva

BILAGA 1

SANDKALLAN - STORA KÖLHÄLLEN

Kuva

BILAGA 2

KALLBÅDAN

Kuva

BILAGA 3

MASTBÅDAN

Kuva

BILAGA 4

GRIMSÖRARNA

Kuva

BILAGA 5

SÖDRA SANDBÄCK - SANDBÄCK

Kuva

BILAGA 6

SNIPANSGRUND - MEDELKALLA

Kuva

BILAGA 7

MÖYLY

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.