733/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963) 42 § och 49 § 1 mom. 5 punkten och 2 och 3 mom., av dessa lagrum 42 § sådan den lyder i lagarna 452/1974 och 832/1996, 49 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag och 49 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag 452/1974, och

ändras 60 §, sådan den lyder i lagarna 621 och 1596/1991, som följer:

60 §

Sjukförsäkringsfonden samt folkpensionsfonden och pensionsansvarsfonden enligt folkpensionslagen har rätt att av särskilda skäl på de villkor som fonderna iakttar i sin kreditgivning låna medel till varandra utan att kräva säkerhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2001
ShUB 20/2001
RSv 88/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.