732/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 47―57, 58 a och 58 b §, 59 § 4 och 5 mom., 60 § 1 och 3―5 mom. samt 61, 65, 67, 68, 89 och 91 §,

av dessa lagrum 48 § sådan den lyder i lagarna 217/1967 och 41/1973, 49 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 427/1963, 50 § sådan den lyder i sistnämnda lag, 53 § sådan den lyder i lag 241/2000, 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 683/2000, 56 § sådan den lyder i lag 657/1973, 58 a § sådan den lyder i lagarna 1595/1991 och 280/1999, 58 b § sådan den lyder i lag 1596/1993, 59 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 908/1998, 60 § 1 och 3―5 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1595/1991, 65 § sådan den lyder i lagarna 451/1974 och 827/1996, 67 § sådan den lyder i sistnämnda lag och 68 § sådan den lyder i lag 1658/1992, samt

ändras rubriken för 6 kap. och 59 a § 4 mom., av dessa 59 a § 4 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1595/1991, som följer:

6 kap.

Pensionsanstaltens fonder

59 a §

Om investerings- eller anläggningstillgångar används till betalning av bidrag, uppdelas förvaltningskostnaderna till denna del inte enligt 58 § ovan och 59 § 4 mom. sjukförsäkringslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2001
ShUB 20/2001
RSv 88/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.