729/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 2 § 1 och 2 mom., 8 § och 11 § 7 mom., av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i lag 1373/1999, som följer:

2 §

Till den vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott betalas i ersättning för men, behövlig hjälp, service och särskilda kostnader ett handikappbidrag, som

1) om han eller hon är gravt handikappad eller om han eller hon i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning eller tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 321,51 euro i månaden,

2) om sjukdomen eller skadan orsakar honom eller henne betydande men eller om han eller hon i sina personliga rutiner, i hushållsarbetet eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp, handledning eller tillsyn av någon annan, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne betydande särskilda kostnader, utgör 173,12 euro i månaden, eller

3) om sjukdomen eller skadan orsakar honom eller henne väsentligt men och fortlöpande särskilda kostnader, utgör 74,19 euro i månaden.

Har någon rätt till handikappbidrag på flera av de grunder som anges i 1―3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.


8 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35―39, 39 b, 40, 42, 43 och 44 §, 45 § 1 och 4 mom., 46, 67 och 69 §, 79 § 1 och 4 mom. samt 80―86, 88 och 88 a § folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

11 §

De belopp som anges i 2 § motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Handikappbidrag som betalas innan denna lag träder i kraft ändras till euro den 1 januari 2002.

Handikappbidrag enligt 11 § 2 mom. uppgår till 176,32 euro, 242,47 euro eller 348,50 euro i månaden. Handikappbidrag som har betalts till nedsatt belopp enligt 4 § i den upphävda lagen om invalidpenning (374/1951) omräknas till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten. Beloppen motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas och de höjs årligen med folkpensionsindexet så som bestäms i lagen om folkpensionsindex.

Handikappbidrag kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.