726/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/1969) 15 §, 15 a § 2―4 och 8 mom., 15 b § 1 och 2 mom., 15 d § 1―3 mom., 17 § 1 mom., 28 § 1, 2 och 4 mom. samt 37 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § i lag 105/1982, 15 a § 2 och 8 mom., 15 b § 1 mom., 15 d § 1 och 3 mom. samt 17 § 1 mom. i lag 982/1996, 15 a § 3 och 4 mom. i lag 1225/2000, 15 b § 2 mom. i lag 1272/1999, 15 d § 2 mom. i lag 472/1991, 28 § 1 mom. och 37 § 3 mom. i lag 104/1990 samt 28 § 2 mom. i lag 947/1992 och 28 § 4 mom. i lag 916/1998, samt

fogas till 37 §, sådan den lyder i nämnda lag 104/1990 och i lag 1369/1999, ett nytt 4 mom. som följer:

15 §

Beloppet av barnpension för fader- eller moderlösa bestäms enligt 28 § och barnpensionen justeras enligt 31 §. Till föräldralösa betalas på detta sätt fastställd barnpension separat efter två förmånslåtare.

15 a §

Grundbeloppet utgör 981,60 euro om året.

Kompletteringsbeloppets fulla belopp är i första kommungruppen 4 733,52 euro och i andra kommungruppen 4 495,80 euro om året.

Är pensionstagaren gift, är kompletteringsbeloppets fulla belopp 4 046,88 euro om året i första och 3 844,44 euro om året i andra kommungruppen.


Efterlevandepensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp beviljas inte, om deras sammanlagda belopp skulle vara mindre än 10,76 euro i månaden.

15 b §

Från efterlevandepensionens fulla kompletteringsbelopp avdras 50 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 536 euro.

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av änkans egendom överstiger 54 745 euro. När årsinkomsten fastställs beaktas dock som inkomst en i 5 a § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd minskning eller en minskning som motsvarar denna.


15 d §

Med avvikelse från vad som bestäms i 15 b § skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/1969),

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,

3) generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, samt

4) i 8 § 4 mom. 3―9 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den för varje pension inte överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,

vid fastställande av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda pensionerna eller pensionsdelar som den efterlevande maken uppbär beaktas högst 5 550 euro om året. I 4 punkten nämnd pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst då kompletteringsbeloppet fastställs.

Är pensionstagaren gift, är det belopp som nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.

Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras den efterlevande makens övriga på kompletteringsbeloppet inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 2 091 euro.


17 §

Har de inkomster som inverkar på efterlevandepensionens kompletteringsbelopp stigit med minst 734 euro jämfört med den årsinkomst enligt vilken kompletteringsbeloppet har fastställts, skall kompletteringsbeloppet i motsvarande mån rättas eller dras in. Kompletteringsbeloppet rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar kompletteringsbeloppet har förändrats så att kompletteringsbeloppet bör höjas. Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för en höjning av kompletteringsbeloppet, kan höjningen göras också utan ansökan.


28 §

Till barnpensionen hör alltid pensionens grundbelopp som är 576,60 euro per år. Till pensionen till ett barn under 18 år hör dessutom ett kompletteringsbelopp vars fulla belopp är 770,28 euro per år.

Då kompletteringsbeloppet beräknas skall familje- och försörjningspensioner som nämns i 26 § 1 mom. 1―4 punkten och 5 mom. folkpensionslagen och som barnet varaktigt uppbär beaktas så att från det fulla kompletteringsbeloppet avdras 50 procent av den del av det sammanlagda beloppet av dessa förmåner som överstiger 536 euro per år. Vid fastställandet av ett föräldralöst barns pension skall dessa pensioner dock inte beaktas som inkomst, om de redan har beaktats i den barnpension som har beviljats efter en tidigare avliden förmånslåtare.


Barnpensionens grundbelopp och kompletteringsbelopp betalas inte ut, om deras sammanlagda belopp är mindre än 5,38 euro per månad.


37 §

Om bindande av pensionerna enligt denna lag vid levnadskostnaderna gäller på motsvarande sätt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Pensioner som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. De inkomster som enligt 15 b, 15 d och 28 § beaktats i pensionen ändras till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro. Pensionen betalas dock minst till samma belopp som tidigare, om inte något annat följer av en justering enligt 16, 17 eller 31 §.

Pensionerna kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.