725/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 3 § 2 mom., 4 § 2 och 3 mom., 6 § 1 mom., 13 § 1 och 3 mom. samt 14 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. i lag 112/1982, 4 § 3 mom. och 6 § 1 mom. i lag 981/1996, 13 § 1 och 3 mom. i lag 473/1991 samt 14 § 1 mom. i lag 1370/1999, samt

fogas till 13 §, sådan den lyder i nämnda lag 473/1991, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §

Bostadsbidrag beviljas inte, om dess belopp skulle understiga 86,88 euro om året.


4 §

Bassjälvriskandelen utgör 491,51 euro om året.

Tilläggssjälvriskandelen utgör 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 986 euro. För en gift person vars make inte har rätt till bostadsbidrag är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 10 240 euro. Om båda makarna har rätt till bostadsbidrag eller om den ena maken har rätt till bostadsbidrag och den andra får förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen som betalas till personer under 65 år, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 11 221 euro. Om personen eller den ena av makarna får efterlevandepension enligt familjepensionslagen, är tilläggssjälvriskandelen 40 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 6 005 euro eller av den del av makarnas årsinkomst som överstiger 9 258 euro.

6 §

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som en person eller, om han eller hon är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med åtta procent av det belopp varmed värdet av personens förmögenhet överstiger 13 205 euro eller, om han eller hon är gift, varmed värdet av makarnas förmögenhet överstiger 21 128 euro. Årsbeloppet av folkpensionen och av efterlevandepensionens kompletteringsbelopp fogas till årsinkomsten vid den tidpunkt från vilken bostadsbidraget beviljas eller justeras.


13 §

Beloppen i denna lag samt de boendekostnader som fastställts genom förordning av statsrådet och maximibeloppen av boendekostnaderna binds vid levnadskostnadsindex så att de ändras samtidigt och i samma mån som folkpensionerna ändras enligt lagen om folkpensionsindex (456/2001).


När bostadsbidraget bestäms, beaktas boendekostnaderna och maximibeloppen av boendekostnaderna, inkomst- och förmögenhetsposterna samt de i denna lag angivna beloppen såsom årliga belopp avrundade till hela euro. De belopp som anges i 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. beaktas dock såsom månatliga belopp avrundade till närmaste cent. Även bostadsbidrag som skall betalas avrundas till närmaste cent.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

14 §

Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37―39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a och 44 §, 45 § 1 mom., 46, 67, 69, 74 b och 74 c §, 79 § 1 och 4 mom., 80―86 och 88 a § folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Bostadsbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. För att förhindra att bostadsbidrag som betalas minskar eller upphör omräknas bostadsbidraget till euro enligt den fastställda omräkningskoefficienten och avrundas uppåt till närmaste cent. Bostadskostnaderna enligt 2 § ändras till euro och avrundas till närmaste hela euro och de inkomster som beaktats i bostadsbidraget enligt 6 § avrundas nedåt till närmaste euro.

Bostadsbidragen för pensionstagare kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.