724/2001

Given i Helsingfors den 17 augusti 2001

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 88 § 3 mom., sådant det lyder i lag 103/1982,

ändras 3 §, 22 a § 5 mom., 23 a och 24 §, 26 § 1 mom. 5 punkten, 27 § 1―3 mom., 30 a § 1, 2 och 4 mom., 30 b § 3 mom., 39 b § 5 mom., 42 b § 1 mom. och 88 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § i lagarna 307/1982 och 994/1996, 22 a § 5 mom. samt 30 a § 1 och 4 mom. i lag 979/1996, 23 a §, 26 § 1 mom. 5 punkten och 27 § 3 mom. i lag 1491/1995, 24 § och 42 b § 1 mom. i lag 1224/2000, 27 § 1 mom. i nämnda lagar 103/1982 och 1491/1995, 27 § 2 mom. i lag 471/1991, 30 a § 2 mom. i lag 123/1988, 30 b § 3 mom. i lag 328/1997, 39 b § 5 mom. i lag 594/1986 och 88 § 2 mom. i nämnda lag 103/1982, samt

fogas till lagen en ny 77 §, i stället för den 77 § som upphävts genom lag 886/1994, som följer:

3 §

Arbetsgivare skall betala arbetsgivares folkpensionsavgift. För privata arbetsgivare har avgiften graderats i tre olika nivåer i förhållande till de avskrivningar som arbetsgivaren har gjort på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar och i förhållande till de löner arbetsgivaren har betalat. Om avgiftens storlek, grunderna för avgiften och betalning av avgiften bestäms särskilt genom lag.

22 a §

Om pensionstagaren börjar förvärvsarbeta och hans eller hennes förvärvsinkomst är minst lika stor som det i 1 mom. nämnda beloppet, betalas till honom eller henne individuell förtidspension och extra fronttillägg som avses i 9 a § lagen om frontmannapension (119/1997) enligt halva det belopp som pensionstagaren fått. Det vårdbidrag för pensionstagare, det bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) och det fronttillägg enligt lagen om frontmannapension som betalas till personer som uppbär förtidspension halveras dock inte. Individuell förtidspension utbetalas inte alls, utan lämnas vilande om förvärvsinkomsten är större än 3/5 av den pensionsgrundande lön eller den arbetsinkomst som fastställs enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare.


23 a §

Folkpension betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.

24 §

Full folkpension är 5 715,12 euro om året i första och 5 477,40 euro om året i andra kommungruppen.

Är pensionstagaren gift, är folkpensionens fulla belopp 5 028,48 euro om året i första och 4 826,04 euro om året i andra kommungruppen.

26 §

Vid fastställandet av folkpensionen beaktas till personen varaktigt utgående


5) grundbelopp av generationsväxlingspension som beviljats enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare eller enligt lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990), grundbelopp av avträdelseersättning som beviljats enligt lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) samt grundbelopp av avträdelsestöd som beviljats enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994);

likväl så att från folkpensionens fulla belopp avdras 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1―5 punkten nämnda förmånerna överstiger 536 euro om året.


27 §

Med avvikelse från vad som bestäms i 26 § skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/1969),

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller lagen om sjömanspensioner,

3) generationsväxlingspension som betalas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt

4) i 8 § 4 mom. 3―9 punkten lagen om pension för arbetstagare nämnd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den inte för var och en av pensionerna överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader,

vid fastställandet av folkpensionen räknas som inkomst så att av summan av de ovan nämnda pensioner eller pensionsdelar som personen uppbär beaktas högst 5 550 euro om året. Pension som avses i 4 punkten räknas i övrigt i sin helhet som inkomst inom folkpensionen.

Är pensionstagaren gift, är det belopp som nämns i 1 mom. 4 559 euro om året.

Från de belopp som nämns i 1 och 2 mom. avdras personens övriga på folkpensionen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 2 091 euro.


30 a §

Till en person vars funktionsförmåga på grund av sjukdom eller skada kan bedömas vara nedsatt åtminstone ett år utan avbrott och som antingen har fyllt 65 år eller får invaliditetspension enligt denna lag, full invalidpension eller individuell förtidspension enligt de lagar som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller någon annan motsvarande pension på grundval av ett arbets- eller tjänsteförhållande eller invalidpension eller individuell förtidspension enligt lagen om pension för riksdagsmän (329/1967) eller lagen om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom (870/1977), betalas i ersättning för behövlig vård och service eller särskilda kostnader vårdbidrag för pensionstagare, som

1) om han eller hon är i behov av ständig vård och tillsyn eller sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne synnerligen betydande särskilda kostnader, utgör 2 968,68 euro om året,

2) om han eller hon i ett flertal personliga rutiner är i behov av daglig, tidskrävande hjälp av någon annan eller i betydande utsträckning av regelbunden handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne betydande särskilda kostnader, utgör 1 484,40 euro om året, eller

3) om han eller hon i sina personliga rutiner, i hushållsarbete eller i skötseln av ärenden utanför hemmet är i behov av regelbundet återkommande hjälp av någon annan eller av handledning och tillsyn, eller om sjukdomen eller skadan vållar honom eller henne särskilda kostnader, utgör 596,28 euro om året.

Har pensionstagaren rätt till vårdbidrag på flera av de grunder som anges i 1―3 punkten, betalas bidraget till det belopp enligt någon punkt som de olika omständigheterna samfällt berättigar till.


Den som är blind eller oförmögen att röra sig har alltid rätt till ett vårdbidrag för pensionstagare som uppgår minst till det belopp som anges i 1 mom. 3 punkten.


30 b §

Vårdbidrag betalas inte, om dess belopp per månad skulle vara mindre än 10,76 euro.

39 b §

I denna paragraf nämnd förmånsförhöjning, vars belopp uträknat på pensionen eller del därav eller på annan förmån understiger 1,47 euro, skall inte betalas.


42 b §

Får en folkpensionstagare vård som avses i 42 a §, betalas av folkpensionen, för den tid vården varar över tre månader, inte den del som hos en folkpensionstagare i den första kommungruppen överstiger 251,42 euro och i den andra kommungruppen 231,66 euro i månaden samt hos en gift folkpensionstagare i den första kommungruppen 226,81 euro och i den andra kommungruppen 209,95 euro i månaden. Om folkpensionen enligt 25 a § har skjutits upp eller tidigarelagts, höjs nämnda belopp med uppskovsprocenten eller minskas de med tidigareläggningsprocenten.


77 §

De förmåner som föreskrivs i denna lag och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

88 §

Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste cent. De årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av pension avrundas till närmaste euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Folkpension och vårdbidrag för pensionstagare som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. De inkomster som enligt 26 och 27 § beaktats i pensionen ändras till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro. Pensionen betalas dock minst till samma belopp som tidigare, om inte något annat följer av en justering enligt 32 eller 32 a § folkpensionslagen.

Beloppet av vårdbidrag för pensionstagare som enligt 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen (123/1988) om ändring av folkpensionslagen betalas till ett belopp som motsvarar hjälptillägget är 72,57 euro i månaden och det vårdbidrag för pensionstagare som betalas till ett belopp som motsvarar vårdtillägget är 106,89 euro i månaden.

Barnförhöjning som betalas med stöd av 6 mom. lagen (1228/2000) om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen ändras så att den stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. Som barnförhöjning betalas dock 17,66 euro i månaden per barn.

Förmånerna kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001
ShUB 21/2001
RSv 89/2001

Helsingfors den 17 augusti 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.