710/2001

Given i Helsingfors den 9 augusti 2001

Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § sjukförsäkringsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963) 9 § 1 mom. och 10 § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. i förordning 717/1991 och 10 § 1 och 2 mom. i förordning 1215/1996, som följer:

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundval av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde och arbetsinkomsten för året i fråga enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundval av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av särskild moderskapspenning, moderskapspenning och föräldrapenning som betalas till modern skall den tidpunkt då rätt till särskild moderskapspenning eller till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning och föräldrapenning för fadern den tidpunkt då rätt till faderskapspenning och föräldrapenning för fadern inträder samt vid fastställande av specialvårdspenning den tidpunkt då rätt till specialvårdspenning inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.


10 §

Önskar den försäkrade få dagpenning till ett större belopp än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde och arbetsinkomsten för året i fråga enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare förutsätter, skall han hos folkpensionsanstalten förete utredning rörande sin arbetsinkomst under de sex sista månaderna före den av sjukdom förorsakade arbetsoförmågans inträde och under vilka han har varit försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen. Den som är försäkrad med stöd av lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare skall förete nämnda utredning rörande den fastställda arbetsinkomsten enligt lagarna i fråga samt rörande annan arbetsinkomst än den som har fåtts av den egna företagsverksamheten. Har den försäkrade på grund av byte av yrke eller av annat liknande skäl haft arbetsinkomst under endast en del av den tid som avses ovan, men skall denna inkomst ändå betraktas som fortgående, skall folkpensionsanstalten med beaktande av den tid till vilken inkomsten hänför sig, uppskatta vad som skall anses som den försäkrades arbetsinkomst under sex månader. Är arbetsinkomsten, som bör anses tillförlitligt utredd, efter det att en sex månaders inkomst multiplicerats med två, 20 procent större än den vid beskattningen konstaterade, i enlighet med 76 § 1 mom. sjukförsäkringslagen justerade arbetsinkomsten, skall den förstnämnda inkomsten läggas till grund för dagpenningens fastställande.

Önskar den försäkrade, på grunder som nämns i 17 § 2 mom. sjukförsäkringslagen, få dagpenning till ett större belopp än vad den vid beskattningen konstaterade, på i 1 mom. nämnda sätt fastställda arbetsinkomsten förutsätter, skall han hos folkpensionsanstalten förete utredning om sin arbetsinkomst under det år då arbetsoförmågan inträtt och det kalenderår som föregick detta, dock inte för längre tid än den närmaste tid, under vilken han varit sex månader i arbete. Är inkomsten, som bör anses tillförlitligt utredd, multiplicerad med två, 20 procent större än den vid beskattningen konstaterade, i enlighet med 76 § 1 mom. justerade arbetsinkomsten, skall den förstnämnda inkomsten läggas till grund för dagpenningens fastställande.Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2001 och den tillämpas från och med den 1 juli 2001.

Helsingfors den 9 augusti 2001

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Regeringsråd
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.