666/2001

Given i Helsingfors den 19 juli 2001

Statsrådets förordning om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån av den 29 juni 2001 (604/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I fråga om ett räntestödslån som beviljats för byggande, förvärv eller ombyggnad av en i 1 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) avsedd hyresbostad eller ett där avsett bostadsrättshus iakttas beträffande lånevillkoren och godkännandet av lånet som räntestödslån vad som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Ansökningsförfarande och utlåtanden

Kommunen beslutar om de årliga ansökningstiderna för räntestödslån i enlighet med anvisningar från Statens bostadsfond. Ansökan skall sändas till de berörda myndigheterna i den kommun där objektet för räntestödslånet finns. Kommunerna kan dock sinsemellan komma överens om att ansökan vidarebefordras till myndigheterna i en annan kommun. Kommunens myndigheter skall sända ansökan jämte sitt utlåtande till Statens bostadsfond. Av utlåtandet skall framgå om kommunen förordar att ansökningen godkänns.

Statens bostadsfond och Statskontoret kan godkänna blankettformulär för inlämning av ansökningar eller anmälningar som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och i denna förordning. Samtidigt kan föreskrivas om utredningar som skall ges i samband med ansökan eller anmälan.

3 §
Specialbestämmelse om förutsättningarna för godkännande

En förutsättning för att ett lån som beviljats för uppförande av en hyresbostad eller ett bostadsrättshus skall godkännas som räntestödslån är att Statens bostadsfond har godkänt byggnadsplanerna och -kostnaderna eller ombyggnadsplanerna och -kostnaderna för projektet. Bostadsfonden kan dock av särskilda skäl ge tillstånd till att arbetet inleds innan planerna och kostnaderna har godkänts.

Ansökan om att ett lån som beviljats för förvärv av en hyresbostad eller ett bostadsrättshus skall godkännas som räntestödslån skall lämnas in inom sex månader eller, av särskilda skäl, inom ett år efter att avtalet om överlåtelse för förvärvet har ingåtts. Om den sökande är en kommun eller en samkommun, börjar ansökningstiden då avtalet om överlåtelse har ingåtts och myndigheternas beslut om förvärv av bostaden eller huset har vunnit laga kraft.

4 §
Låneandelar

Avvikande från vad som bestäms i 10 § 1 mom. lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån uppgår den andel av ett räntestödslån för förvärv av ett hyreshus och en hyresbostad samt av ett räntestödslån för ombyggnad av hyresbostäder för vilken lånet beviljas till högst 80 procent av de godkända förvärvs- eller ombyggnadskostnaderna.

5 §
Maximibeloppet för ett räntestödslån för ombyggnad

Ett ombyggnadslån kan godkännas som räntestödslån, om det har gått 15 år sedan huset blev uppfört eller undergick en grundlig reparation. Maximilånet per bostadskvadratmeter är då 151 euro. Om det har gått 20 år sedan byggnaden blev färdig eller undergick en grundlig reparation, är maximilånet per bostadskvadratmeter 227 euro. Om det har gått 35 år eller mer sedan byggnaden blev färdig eller undergick en grundlig reparation, är maximilånet per bostadskvadratmeter 454 euro. Maximibeloppen för åren 16―19 räknas så att man till 151 euro adderar 15 euro för varje extra år, och maximibeloppen för åren 21―34 så att man till 227 euro adderar 15 euro för varje extra år.

Om det har gått mindre än 20 år sedan huset blev färdigt eller undergick en grundlig reparation, kan ombyggnadslånet godkännas som räntestödslån enbart om ombyggnaden behövs för att avhjälpa en sanitär olägenhetet, eller om den är nödvändig för att förhindra att skadorna blir mer omfattande.

6 §
Undantag i fråga om maximilånebeloppen

Utan hinder av vad som föreskrivs i 5 § kan man inom ramen för maximilåneandelarna enligt 4 § av särskilda skäl som ombyggnadslån godkänna ett belopp som beräknas på de godtagbara kostnaderna och som är högre än maximibeloppet, om

1) objektet ligger i en av Statens bostadsfond angiven förort som är föremål för särskilda utvecklingsåtgärder,

2) ombyggnaden stöder personer som är i särskilt behov av social- och hälsovårdstjänster för att de skall kunna fortsätta att bo hemma,

3) ombyggnaden av studerandebostäder så att de motsvarar den nuvarande efterfrågan enbart är möjlig genom reparation, eller

4) objektet har kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde.

Ett lån som är större än maximilånebeloppet kan på basis av 1 mom. 2 och 3 punkten godkännas som räntestödslån enbart om reparationen av objektet med tanke på bostadsbeståndet och boendestrukturen i området och situationen på bostadsmarknaden är socialt och ekonomiskt mer ändamålsenlig än en ändring av bruksändamålet.

7 §
Lånevillkor för räntestödslån

Förfallodagar för avkortningar på räntestödslån får förekomma högst två gånger om året Räntan på lånet skall betalas på dessa förfallodagar.

Maximilånetiden för ett räntestödslån är 45 år.

8 §
Räntestöd

Låntagarens bassjälvriskandel för räntan på räntestödslånet är 3,5 procent. Om den årliga räntan på räntestödslånet överstiger beloppet för bassjälvriskandelen, betalas i räntestöd för den övergående delen 95 procent under första låneåret. Procentbeloppet för det räntestöd som betalas för ränta som övergår bassjälvriskandelen minskar därefter under de första tio låneåren årligen med fyra procentenheter för byggnads- och förvärvslån och med sex procentenheter årligen i fråga om ombyggnadslån. Därefter minskar beloppet årligen med sex procentenheter för samtliga räntestödslån.

9 §
Räntestödslån med fasta avkortningar

Räntestödslånet skall under varje femårsperiod sammanlagt avkortas på följande sätt:

År avkortningsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 3,0
6―10 5,0
11―15 7,0
16―20 10,5
21―25 17,5
26―30 28,5
31―35 28,5

Om lånet har godkänts som räntestödslån för ombyggnad, skall det, avvikande från 1 mom., dock under varje femårsperiod sammanlagt avkortas som följer:

År avkortningsprocent på det ursprungliga lånekapitalet
1―5 8,5
6―10 11,5
11―15 16,5
16―20 25,0
21―25 38,5
10 §
Räntestödslån som bygger på de totala kapitalutgifterna

Kapitalutgifterna för ett räntestödslån för hyresbostäder, vari ingår såväl den ränta som låntagaren skall betala som avkortningarna på räntestödslånet, kan utan hinder av 9 § under första året efter att första raten av lånet har lyfts uppgå till 4,1 procent av det totala beloppet av det lån som godkänts som räntestödslån. Om det är fråga om ett lån som godkänts som räntestödslån för ombyggnad är kapitalutgifterna under första låneåret dock 5,1 procent av det ursprungliga låbebeloppet. Om den ränta som låntagaren skall betala är högre än så, är den första kapitalutgiften likväl av samma storlek som den ränta som låntagaren skall betala.

Därefter ökar kapitalutgiften årligen med ett belopp som motsvarar förändringen i konsumentprisindex ökad med 0,6 procentenheter.

Om ett räntestödslån vars avkortning bestäms enligt 9 § genom överenskommelse mellan låntagaren och långivaren ändras så, att den bygger på de totala kapitalutgifterna enligt denna paragraf, skall de totala kapitalutgifterna för lånet under första året efter att sättet för avkortningen ändrats ha samma belopp som det hade haft, om kapitalutgifterna för lånet efter att första låneraten lyfts hade bestämts enligt 1 mom. Därefter utvecklas kapitalutgifterna för ett lån som ändrats så som bestäms i 2 mom.

Om det då 39 låneår har gått ut på basis av den återstående delen av lånekapitalet är sannolikt att lånet inte kommer att återbetalas inom 45 år med en kapitalutgift som utvecklas så som bestäms i 2 mom., kan kapitalutgiften under 40 låneåret och därefter vara större än så för att säkra en jämn utveckling av boendeutgifterna.

11 §
Undantag som gäller kapitalutgifterna för lånet

Låntagaren och långivaren kan komma överens om att kapitalutgifterna för ett ombyggnadslån som godkänts som räntestödslån är större än de kapitalutgifter som utvecklas så som föreskrivs i 9 eller 10 §, om kapitalutgifterna för låntagarens andra lån är så små att boendeutgifterna annars skulle ligga lägre än boendeutgifterna för bostäder med samma bruksvärde i samma område.

Om boendeutgifterna på basis av kapitalutgifterna enligt 9 eller 10 § blir högre än boendeutgifterna för bostäder med samma bruksvärde i samma område, kan låntagaren och långivaren, om Statskontoret ger tillstånd därtill, komma överens om att kapitalutgifterna för lånet blir mindre än de kapitalutgifter som utvecklas så som föreskrivs i 9 eller 10 §.

12 §
Valutan för räntestödslånet

Enbart lån i euro kan godkännas som räntestödslån.

13 §
Ansökan om utbetalning av räntestödet

Räntestödet betalas halvårsvis av statens medel den dag då räntan skall betalas i enlighet med den kalkyl som låntagaren företett för Statskontoret.

Ansökan om utbetalning av räntestödet skall sändas till Statskontoret i god tid och senast 14 dagar före förfallodagen. Till den första ansökan om att räntestödet skall utbetalas skall fogas en kopia av skuldebrevet för räntestödslånet och av planen för skötsel av räntestödslånet.

14 §
Lyftande av räntestödslånet

Låntagaren får lyfta sitt räntestödslån allt eftersom han enligt avtalet om överlåtelse skall betala anskaffningspriset för den bostad eller det hus som lånet beviljats för.

Ett räntestödslån för byggande eller ombyggnad får lyftas i rater som motsvarar byggnadsskedet eller i en rat då byggandet är färdigt.

15 §
Omnämnande i skuldebrevet

I skuldebrevet för räntestödslånet skall finnas omnämnande om vad som föreskrivs i 31 och 32 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån.

16 §
Meddelande för anteckning om begränsning och för ändring av den

Statens bostadsfond meddelar ofördröjligen om utgångsdagen för den begränsningstid som avses i 17 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, så att anteckning om begränsningen kan göras av den inteckningsmyndighet inom vars tjänsteområde fastigheten ligger, samt till styrelsen i aktiebolaget. Meddelandet för ändring av anteckningen ges av Statskontoret.

17 §
Långivarens meddelanden till Statskontoret

Den som beviljat lånet skall i den återbetalningssituation som avses i 36 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån ofördröjligen meddela Statskontoret om att utbetalningen av räntestödet upphör. Långivaren skall ofördröjligen meddela Statskontoret, om den som tagit emot objektet för långivning tar över ansvaret för lånet.

Om sättet för avkortning av räntestödslånet förändras, skall långivaren ofördröjligen meddela detta till Statskontoret.

18 §
Avtal om arrende av mark

Om det objekt som räntestödslånet beviljats för ligger på arrendemark, skall arrenderätten kunna föras över till en tredje part utan att markägaren hörs. Räntestödslån kan enbart beviljas, om arrendeavtalet förbjuder uppsägning under lånetiden och om den återstående arrendetiden är minst 45 år. Statens bostadsfond kan av särskilda skäl också godkänna en kortare arrendetid.

19 §
Skäliga boendekostnader och prövning av soliditeten

Vid prövning av de allmänna förutsättningar som föreskrivs i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att boendekostnaderna i det hus för vilket lånet beviljas hålls skäliga och att de som genomför projektet är solida och till fullo betalar de förskottsinnehållningar och andra förpliktelser som ankommer på arbetsgivaren.

Den som får räntestödslån skall på begäran av Statens bostadsfond eller Statskontoret ge en försäkran eller utredning om att förskottsinnehållningen på lönerna för byggnadsarbetet har gjorts till rätt belopp och att också de andra förpliktelser som ankommer på arbetsgivaren har fullgjorts. Om byggnadsarbetet utförs på basis av ett entreprenadavtal, skall låntagaren kräva denna försäkran eller utredning av huvudentreprenören och vid behov av andra entreprenörer. Om någon godtagbar försäkran eller utredning inte ges in, kan utbetalningen av räntestödet avbrytas.

20 §
Försäkring

Det objekt som räntestödslånet beviljats för skall vara tillräckligt försäkrat. Försäkring behövs dock inte, om objektet ägs av en kommun eller av en samkommun.

21 §
Övervakning av god byggherresed och god entreprenadsed

Då Statens bostadsfond och de kommunala myndigheterna i enlighet med 34 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån övervakar användningen av räntestödslånet skall de också kontrollera att god byggherresed och god entreprenadsed iakttas.

22 §
Beräkning av ändringen i konsumentprisindex

Som grund för justering av kapitalutgiftsbeloppet används den av Statistikcentralen fastställda ändring i konsumentprisindex för den utgående 12-månadersperioden som fastställts sex månader före justeringstidpunkten. Om justeringen av kapitalutgifterna på basis av ändringen i indexet skulle bli negativ, justeras beloppet inte.

23 §
Ränta på egna medel

Enligt 13 § 1 mom. 4 punkten lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån skall den ränta som uppbärs av hyresgästerna för bostadslägenheter högst uppgå till åtta procent av de medel som ägaren investerat.

24 §
Borgensavgift

Storleken på borgensavgiften i situationer som avses i 38 § lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån är en procent i året av det återstående lånekapitalet.

25 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

Helsingfors den 19 juli 2001

Minister
Kalevi Hemilä

Regeringssekreterare
Tiina Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.