656/2001

Given i Nådendal den 13 juli 2001

Lag om ändring av 2 kap. 9 b § lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff (39/1889) 2 kap. 9 b § 2 mom., sådant det lyder i lag 364/1999, som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

9 b §

Straffanstaltens direktör kan besluta om kroppsbesiktning på en fånge, om fången på sannolika skäl misstänks för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader eller för straffbart bruk av narkotika. Om kroppsbesiktningen utförs av någon som inte tillhör hälsovårdspersonalen, skall ett vittne vara närvarande. I övrigt iakttas vid kroppsbesiktning 5 kap. 12 § 2 och 3 mom. tvångsmedelslagen (450/1987).Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 213/2000
LaUB 13/2001
RSv 87/2001

Nådendal den 13 juli 2001

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Ville Itälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.