632/2001

Given i Helsingfors den 11 juli 2001

Försvarsministeriets förordning om transport av farliga ämnen under kontroll av försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 4 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 124/2001:

1 kap.

Allmänt

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana transporter av farliga ämnen och transportabla tryckbärande anordningar som sker under kontroll av försvarsmakten på väg, luftledes samt till havs och på inre vattenvägar på Finlands territorium.

Om transporten av farliga ämnen börjar, genomförs eller slutar annanstans än i Finland, tillämpas lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), nedan TFÄ-lagen, samt bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen tillämpas på transporter som sker under kontroll av försvarsmakten om inte något annat bestäms i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) vägtransportbestämmelser bestämmelser och föreskrifter om transport på väg vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

2) lufttransportbestämmelser bestämmelser och föreskrifter om lufttransport vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

3) bestämmelser om transport till havs och på inre vattenvägar bestämmelser och föreskrifter om transport till havs och på inre vattenvägar vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen,

4) behörig myndighet huvudstabens tekniska besiktningsavdelning eller någon annan behörig myndighet som avses i TFÄ-lagen,

5) förvaltningsenhet en organisationsenhet vid försvarsmakten, såsom huvudstaben, flygstaben, marinstaben eller staben för försvarsmaktens materielverk, truppförband, depå eller motsvarande,

6) handboken test och kriterier gällande upplaga av boken "The United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Manual of Test and Criteria",

7) transport som sker under kontroll av försvarsmakten transport i fråga om vilken försvarsmakten är avsändare och mottagare av godset och transporten sker som komplett last,

8) komplett last last som försvarsmakten sänder i ett för lasten reserverat fordon eller en storcontainer och i fråga om vilket lastnings- och lossningsåtgärderna sker i enlighet med försvarsmaktens instruktioner; ett fordon eller en storcontainer kan lastas och lossas på en eller flera platser,

9) försvarsmaktens fordon ett fordon som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid försvarsmakten,

10) försvarsmaktens fartyg ett fartyg som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid försvarsmakten,

11) försvarsmaktens luftfartyg ett luftfartyg som ägs eller innehas av en förvaltningsenhet vid försvarsmakten, samt

12) militär övning i vecko- eller dagstjänsteprogram antecknad övning och utbildning eller på motsvarande sätt anordnad aktionsberedskapsövning eller annars särskilt beordrad övning i enlighet med gällande utbildningsplaner och utbildningsanvisningar; såsom arbete som hänför sig till militära övningar anses dock inte sådan hjälp i form av handräckning eller arbetskraft eller annat arbete vars huvudsakliga syfte inte är att utveckla de särskilda färdigheter som behövs inom militär verksamhet.

3 §
Handlingar

I fråga om transporter enligt denna förordning skall i fraktsedeln eller motsvarande följesedel göras följande anteckning utöver fastställda uppgifter "Transport enligt FSMf 632/2001".

2 kap.

Klassificering, märkning, förpackningar, tankar, transportabla tryckbärande anordningar samt godkännande av dessa

4 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Att förpackningar och tankar som försvarsmakten använder överensstämmer med kraven skall påvisas på det sätt som anges i 3 § statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar och tankar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (302/2001), med undantag av de förpackningar och tankar som använts före den 1 juli 2001.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan vid behov kräva påvisande av att även förpackningar och tankar som försvarsmakten använt före den 1 juli 2001 stämmer överens med kraven.

5 §
Förpackningsbestämmelser

Farliga ämnen skall förpackas så att förpackningarna uppfyller bestämmelserna om transport på väg samt till havs och på inre vattenvägar.

När farliga ämnen transporteras som lufttransport skall förpackningarna uppfylla kraven i bestämmelserna om lufttransport.

Vid sådan transport av farliga ämnen som sker under kontroll av försvarsmakten på väg samt till havs och på inre vattenvägar får fortfarande användas förpackningar som varit i bruk före den 1 juli 2001, fastän förpackningarna inte uppfyller gällande transportbestämmelser.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan godkänna transport av oförpackade explosiva varor på de villkor som avdelningen uppställer.

Sådana kollin med explosiva varor som inte är fulla får transporteras på de villkor som huvudstabens tekniska besiktningsavdelning uppställer.

6 §
Klassificering

Under kontroll av försvarsmakten får transporteras endast sådana farliga ämnen som tillverkaren, importören eller den förvaltningsenhet som ansvarar för materialet har klassificerat eller vars klassificering en behörig myndighet har godkänt.

Explosiva varor som har förpackats före den 1 juli 2001 får ges klassificeringar enligt bestämmelserna och föreskrifterna om transport av farliga ämnen på de villkor som huvudstabens tekniska besiktningsavdelning har uppställt.

Om klassificeringen inte grundar sig på test enligt handboken test och kriterier skall huvudstabens tekniska besiktningsavdelning godkänna klassificeringen. De explosiva varorna skall likväl vara transportsäkra.

Klassificeringen för explosiva varor som är avsedda att transporteras oförpackade får fastställas på det sätt som nämns i 2 mom.

Den förvaltningsenhet som ansvarar för materialet skall publicera de klassificeringsuppgifter som behövs vid transporten. Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning kan kräva att den förvaltningsenhet som ansvarar för materialet lägger fram resultaten av testerna för att klassificeringen skall kunna fastställas.

7 §
Märkning på förpackningar och kollin samt varningsetiketter

Märkningen av förpackningar och tankar om överensstämmelse med kraven, märkningen av och varningsetiketterna på kollin skall stämma överens med gällande transportbestämmelser.

Om ett i 9 § avsett besiktningsorgan har bedömt huruvida en transportabel tryckbärande anordning stämmer överens med kraven, får anordningen inte förses med någon sådan märkning om godkännande som stämmer överens med bestämmelserna om transport av farliga ämnen.

Med avvikelse från bestämmelsen i 1 mom. får vid transporter som sker under kontroll av försvarsmakten fortfarande användas den märkning och de varningsetiketter som förpackningar och kollin som varit i bruk före den 1 juli 2001 är försedda med.

Sådana förpackningar med explosiva varor som inte är fulla skall märkas på det sätt som huvudstaben bestämmer och i godsdeklarationen eller motsvarande leveransdokument skall antecknas antalet sådana förpackningar med explosiva varor som inte är fulla.

Utöver de krav som nämns ovan skall förpackningarna och kollina vara försedda med andra märkningar som huvudstaben föreskriver.

Vid vägtransporter enligt denna förordning får på förpackningar och kollin användas märkning och varningsetiketter som stämmer överens med bestämmelserna om transport till havs, på inre vattenvägar och i luften samt IMDG-koden och ICAO-TI.

8 §
Försvarsmaktens besiktningsorgan

Försvarsmakten kan inrätta ett i 13 c § 1 mom. i TFÄ-lagen avsett besiktningsorgan som uppfyller kraven i 13 e § och som har till uppgift att bedöma huruvida de förpackningar och tankar samt transportabla tryckbärande anordningar som är i försvarsmaktens bruk stämmer överens med kraven. Besiktningsorganet erbjuder försvarsmakten sina tjänster och kan enligt prövning även erbjuda försvarsmakten utomstående parter sina tjänster.

Besiktningsorganet skall årligen avge en berättelse om sin verksamhet till försvarsministeriet. Försvarsministeriet sänder berättelsen vidare till den myndighet som har erkänt besiktningsorganet.

9 §
Besiktningsorgan som erkänts av huvudstaben

Ett besiktningsorgan som erkänts av huvudstaben kan godkänna sådana förpackningar och tankar samt transportabla tryckbärande anordningar i fråga om vilka det inte till alla delar är möjligt att påvisa överensstämmelse eller fortsatt överensstämmelse med kraven enligt TFÄ-lagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

3 kap.

Transporter luftledes, till havs och på inre vattenvägar

10 §
Lufttransporter

Huvudstaben kan utfärda närmare föreskrifter om transport av farliga ämnen luftledes, när transporten sker med försvarsmaktens luftfartyg.

11 §
Transporter till havs och på inre vattenvägar

Vid sådana transporter av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar som sker under kontroll av försvarsmakten får användas för väg- och järnvägstransporter godkända eller med denna förordning överensstämmande kollin jämte på dessa befintliga märkningar och varningsetiketter. Vid dessa transporter krävs inte några handlingar eller varningsetiketter enligt bestämmelserna om havstransporter (IMDG-koden).

Huvudstaben kan utfärda närmare föreskrifter om transporter av farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar, när transporten sker med försvarsmaktens fartyg.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Tillsyn

Tillsynen över att denna förordning följs utövas av försvarsministeriet som högsta instans samt av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning och andra militärmyndigheter som försvarsministeriet förordnar.

13 §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar samt register

De besiktningsorgan som nämns i 8 och 9 § skall underrätta huvudstabens tekniska besiktningsavdelning om godkännande av förpackningar och tankar som är avsedda för transport av farliga ämnen.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning för register över sådana godkännanden av förpackningar och tankar som utförs av besiktningsorgan som nämns i 1 mom.

Huvudstabens tekniska besiktningsavdelning skall vid behov avge en försäkran om att förpackningar, tankar eller transportabla tryckbärande anordningar stämmer överens med kraven till den förvaltningsenhet som ansvarar för materialet, till avsändaren, till transportören eller till den myndighet som övervakar transporten.

Besiktningsorganet skall bevara alla dokument som anknyter till godkännandet. Förvaltningsenheten skall föra register över de klassificeringar av farliga ämnen som den godkänt. Ur registren skall uppgifter ges till den förvaltningsenhet som ansvarar för materialet samt vid behov också till avsändaren och transportören.

14 §
Säkerhetsrådgivare

Huvudstaben skall utse en eller flera säkerhetsrådgivare att sköta de uppgifter som anges i förordningen om säkerhetsrådgivare för landtransport av farliga ämnen (127/ 1999).

Huvudstaben utfärdar mera detaljerade föreskrifter om antalet säkerhetsrådgivare och om deras placering.

15 §
Sampackning

I fall som godkänts av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning får förpackningar eller föremål som innehåller farliga ämnen av olika slag packas i samma kolli.

16 §
Samlastning

I samma fordon kan kollin som innehåller farliga ämnen av olika slag lastas i överensstämmelse med bestämmelserna om transport på väg eller i fall som godkänts av huvudstabens tekniska besiktningsavdelning.

17 §
Närmare anvisningar

Försvarsministeriet kan vid behov meddela anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

18 §
Bemyndigande att utfärda avvikande föreskrifter

Huvudstaben kan utfärda sådana föreskrifter och anvisningar som avviker från de bestämmelser och föreskrifter vilka utfärdats med stöd av TFÄ-lagen och som gäller sådana transporter av farliga ämnen i samband med militära övningar, röjningsverksamhet eller försöksverksamhet, som sker med försvarsmaktens fordon, fartyg eller luftfartyg samt som gäller

1) märkning av förpackning eller tank,

2) klassificering,

3) anteckningar i transporthandlingar,

4) förpackningsbestämmelser,

5) sampackningsbestämmelser,

6) samlastningsbestämmelser,

7) fordonets konstruktion, utrustning, godkännande,

8) märkning av special- eller pansarfordon,

9) transportrutt, samt

10) transport av människor tillsammans med farliga ämnen.

19 §
Verksamhet under exceptionella förhållanden

Huvudstaben kan under exceptionella förhållanden bevilja undantag från de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av TFÄ-lagen och som gäller

1) märkning av förpackning eller tank,

2) klassificering,

3) anteckningar i transporthandlingar,

4) förpackningsbestämmelser,

5) samförpackningsbestämmelser,

6) samlastningsbestämmelser,

7) fordonets konstruktion, utrustning och godkännande,

8) märkning av fordon,

9) transportrutt,

10) behörigheten hos annan personal som deltar i transportverksamheten än förarens behörighet, samt

11) transport av människor tillsammans med farliga ämnen.

5 kap.

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001, med undantag av 19 §, om vars ikraftträdande försvarsministeriet utfärdar ett separat beslut.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Genom denna förordning upphävs försvarsministeriets beslut av den 9 januari 1996 om transport av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn nr 80 (20/1996).

Helsingfors den 11 juli 2001

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Energiekonomiingenjör
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.